X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налоговый кредит на основании счета

В индивидуальной налоговой консультации от 05.04.2018 г. № 1458/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, рассматривая вопрос относительно формирования налогового кредита предприятием на основании счета, который выставляется поставщиком как плановый платеж за потребленную электроэнергию, ГФС разъясняет следующее.

Основанием для начисления сумм налога, которые включаются в состав налогового кредита без получения налоговой накладной, могут быть документы, определенные в п. 201.11 ст. 201 НКУ, в частности счет, который выставляется налогоплательщику за услуги, стоимость которых определяется согласно показателям приборов учета, содержащим общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, кроме тех, форма которых установлена международными стандартами.

ГФС считает, что если договором предусмотрена поставка услуг, стоимость которых определяется согласно показателям приборов учета, и счет, выставленный их поставщиком на основании данных о фактическом потреблении электроэнергии, содержит общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер поставщика таких услуг, то на основании такого счета получателем данных услуг может быть сформирован налоговый кредит без получения налоговой накладной.

При этом НКУ не предусмотрена возможность включения в состав налогового кредита без получения налоговой накладной суммы НДС, которая содержится в счете, выставленном поставщиком как плановый платеж за потребленную электроэнергию. При формировании налогового кредита получателем услуг, стоимость которых определяется согласно показателям приборов учета, на основании счета, выставленного поставщиком таких услуг, такой поставщик не освобождается от обязанности зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную.

Таким образом, для формирования налогового кредита исходя из позиции ГФС необходимо выполнение трех условий:

  • наличие счета;
  • фактическое потребление услуги;
  • перечисление оплаты.

Однако положения п. 201.11 ст. 201 НКУ позволяют формировать налоговый кредит по услугам, стоимость которых определяется согласно показателям приборов учета, без налоговой накладной, и не содержит дополнительных требований о подтверждении фактического потребления.

То есть, на наш взгляд, по факту оплаты и при наличии счета согласно норме НКУ можно формировать налоговый кредит.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.04.2018 р. № 1458/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку формування податкового кредиту підприємством на підставі рахунка, що виставляється постачальником як плановий платіж за спожиту електричну енергію, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Положеннями пункту 1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики від 31.07.96 № 28 (далі - Правила № 28), встановлено, що договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін.

Згідно з положеннями пункту 1.2 Правил № 28:

  • розрахунковий період - період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності та здійснюються відповідні розрахунки;
  • планові платежі - перерахування коштів частинами з певною періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду).

Споживачі за взаємною згодою сторін (постачальника електричної енергії та споживача) можуть здійснювати оплату вартості обсягу електричної енергії плановими платежами з наступним перерахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з показами засобу (засобів) обліку.

Початок та тривалість розрахункового та/або планового періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, форма та порядок оплати, терміни здійснення планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між постачальником електричної енергії та споживачем (пункт 6.6 Правил № 28)

Відповідно до пункту 6.11 Правил № 28 остаточний розрахунок споживача за електричну енергію, спожиту протягом розрахункового періоду, здійснюється на підставі виставленого постачальником електричної енергії рахунка відповідно до даних про фактичне споживання електричної енергії, визначеного за показами розрахункових засобів обліку, які фіксуються у терміни, передбачені договором, та/або розрахунковим шляхом у випадках, передбачених Правил № 28.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання (стаття 36 ПКУ) та повинні самостійно визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правила формування податкового кредиту з ПДВ встановлено статтею 198 ПКУ.

До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг (підпункт "а" пункту 198.1 статті 198 ПКУ).

Відповідно до пункту 198.2 статті 198 ПКУ датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг.

Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.

Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної, можуть бути документи, визначені у пункті 201.11 статті 201 ПКУ, зокрема рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами.

Отже, якщо договором передбачено постачання послуг, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, та рахунок, виставлений їх постачальником на підставі даних про фактичне споживання електричної енергії, містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника таких послуг, то на підставі такого рахунку отримувачем таких послуг може бути сформовано податковий кредит без отримання податкової накладної.

При цьому ПКУ не передбачено віднесення до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної суми ПДВ, що міститься у рахунку, що виставляється постачальником як плановий платіж за спожиту електричну енергію.

Крім цього зазначаємо, що факт формування податкового кредиту отримувачем послуг, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, на підставі рахунку, виставленого постачальником таких послуг, не звільняє такого постачальника від обов'язку зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, складену за операцією з постачання таких послуг.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter