X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Обложение НДС суммы уценки запасов

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 16.04.2018 г. № 1600/6/99-99-15-03-02/ІПК разъясняет следующее.

Если при проведении процедуры уценки запасов, стоимость такой  уценки запасов включается в состав стоимости налогооблагаемых операций по поставке (реализации) самостоятельно изготовленных товаров/услуг, такие запасы считаются использованными в налогооблагаемых операциях.

Следовательно, не осуществляется начисление налоговых обязательств по НДС в соответствии с требованиями п. 198.5 НКУ.

Доначисление налоговых обязательств по НДС по правилам, определенным п. 198.5 НКУ, осуществляется в случае, если сумма уценки запасов не включается в состав стоимости налогооблагаемых операций по поставке (реализации) самостоятельно изготовленных товаров/услуг.

Больше новостей
Текст документа

Про застосування окремих норм Податкового кодексу України при проведенні процедури уцінки запасів

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 16.04.2018 р. № 1600/6/99-99-15-03-02/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) при проведенні процедури уцінки запасів та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Як зазначено у зверненні основним видом діяльності Товариства є надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів (КВЕД 09.90).

У поточному звітному періоді Товариством проведено процедуру уцінки запасів, які будуть використані у господарській діяльності в зв’язку з чим у запиті поставлено наступні питання:

  • чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання на суму уцінки при списанні запасів у виробництво, відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу, якщо уцінені запаси використовуються у господарської діяльності;
  • чи потрібно підприємству коригувати фінансовий результат на суму уцінки, якщо доходи від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначені за правилами бухгалтерського обліку за попередній звітний 2016 рік, перевищують двадцять мільйонів гривень.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 Кодексу) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 Кодексу).

Отже, податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ нараховуються платником податку у випадку, якщо придбані/споруджені товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку.

Пунктом 188.1 статті 188 Кодексу визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості, за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи зі звичайної ціни), за винятком:

  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення.

Отже, якщо при проведенні процедури уцінки запасів, вартість запасів, на яку вони були уцінені, включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів / послуг, такі запаси вважаються використаними в оподатковуваних операціях, відповідно нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, не здійснюється.

Донарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, здійснюється у разі якщо вартість запасів, на яку вони були уцінені, не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Для цілей податку на прибуток Кодексом не передбачено проведення коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з уцінки запасів. Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (пункт 2 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter