X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О преждевременном выходе на работу из дополнительного оплачиваемого учебного отпуска

Минсоцполитики в письме от 26.03.2018 г. № 479/0/101-18/284 разъясняет следующее.

Статьей 15 Закона Украины "Об отпусках" работникам, успешно обучающимся без отрыва от производства в высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения, учебных заведениях последипломного образования и аспирантуре, предусмотрено предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков. Продолжительность таких отпусков зависит от уровня аккредитации учебного заведения, формы обучения, курса и установлена ч. 1 - 4 этой статьи.

Отмечается, что учебный отпуск является льготой для работника, а не обязанностью (глава XIV КЗоТ "Льготы для работников, совмещающих работу с обучением"), поэтому он может воспользоваться ею в полном объеме, только частично или не воспользоваться вообще .

Если работник в связи с достижением цели, для которой был предоставлен отпуск (выполнение лабораторных работ, сдача государственных экзаменов, подготовка и защита дипломного проекта и т. д.), выходит на работу до окончания установленного времени отпуска, оплата его труда с первого дня выхода на работу производится на общих основаниях без учета ранее выплаченных сумм за неиспользованные дни отпуска.

Для удержания с работника выплаченных средств за неиспользованные дни отпуска, по мнению Минсоцполитики, не усматривается правовых оснований.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.03.2018 р. № 479/0/101-18/284

Департаментом заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.

Статтею 15 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон) працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, передбачено надання додаткових оплачуваних відпусток. Тривалість таких відпусток залежно від рівня акредитації закладу освіти, форми навчання, курсу встановлено частинами першою - четвертою цієї статті.

Надання такої відпустки має на меті створення найбільш сприятливих умов для поєднання працівником навчання з працею, шляхом тимчасового звільнення його від виконання трудових обов'язків.

Оскільки планування навчального процесу належить виключно до компетенції навчального закладу освіти, то й навчальну відпустку має бути надано й оплачено в терміни, обумовлені навчальними закладами в межах, визначених статтею 15 Закону.

Слід зауважити, що навчальна відпустка є пільгою для працівника, а не обов'язком (глава XIV КЗпП України "Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням"), тому він може скористатися нею в повному обсязі, лише в частині або не скористатися взагалі.

Питання щодо надання відпустки за бажанням працівника меншою тривалістю, ніж передбачено статтею 15 Закону, має вирішуватись за погодженням між працівником і роботодавцем. Якщо роботодавець погодиться на такі умови надання зазначеної відпустки за заявою працівника, то порушень законодавства про працю не буде.

Крім того, такі відпустки мають цільове призначення: для виконання лабораторних робіт, складання державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту і т. ін.

Якщо працівник у зв'язку з досягненням мети, для якої була надана відпустка, виходить на роботу до закінчення установленого часу відпустки, оплата його праці з першого дня виходу на роботу провадиться на загальних підставах без урахування раніше виплачених сум за невикористані дні відпустки.

Для відрахування з працівника виплачених коштів за невикористані дні відпустки не вбачається правових підстав.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз'яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423). Роз'яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці О. Товстенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter