X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Основанием для возврата излишне уплаченных сумм НДФЛ является результат документальной проверки

Налоговый агент имеет право вернуть или учесть в счет уплаты будущих платежей только ту сумму излишне уплаченного НДФЛ, который был перечислен в бюджет сверх суммы денежных обязательств, предельный срок уплаты которой наступил на такую дату.

Согласно п. 43.3 НКУ обязательным условием для осуществления возврата сумм денежного обязательства является представление налогоплательщиком заявления о таком возврате в произвольной форме, в котором указывается направление перечисления средств: на текущий счет налогоплательщика в учреждении банка; на погашение денежного обязательства (налогового долга по другим платежам независимо от вида бюджета; возвращения в наличной форме средств по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке (п. 43.4 НКУ).

При этом в письме делается вывод, что установить факт наличия у налогового агента излишне уплаченных сумм по НДФЛ возможно исключительно при проведении документальной проверки такого налогоплательщика.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.05.2018 р. № 2030/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула лист щодо повернення надміру сплачених сум податку на доходи фізичних осіб і повідомляє таке. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені визначені ст. 43 ПКУ.

Відповідно до п. 43.3 ст. 43 ПКУ обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п. 43.4 ст. 43 ПКУ).

Згідно з п. 43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до пп. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 ПКУ надміру сплачені грошові зобов'язання - суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Отже, податковий агент має право повернути або врахувати в рахунок сплати наступних платежів тільки ту суму надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб, який був перерахований до бюджету понад суму грошових зобов'язань, граничний строк сплати якої настав на таку дату.

Крім того, відповідно до п. 15 наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2015 р. N 1146 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань" у разі якщо вказана у заяві платника сума за даними інформаційних систем в повному обсязі відсутня як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС у строки, передбачені п. 8 цього Порядку для формування та передачі висновку до органу Казначейства, готує та направляє платнику письмову відмову у поверненні коштів з бюджету з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.

Також повідомляємо, що єдиною звітністю, яка містить дані, зокрема, щодо сум перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб, є податковий розрахунок, форма та порядок якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за N 111/26556.

Пунктом 1.2 розділу І порядку заповнення податкового розрахунку встановлено, що на підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються у податковому розрахунку, нарахування податкового зобов'язання не проводиться.

Водночас зазначаємо, що у разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу (пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).

Враховуючи викладене, встановлення факту наявності у податкового агента надміру сплачених сум з податку на доходи фізичних осіб можливо виключно під час проведення документальної перевірки такого платника податку.

Індивідуальна податкова консультація, згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ, має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter