X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Расходы на содержание и ремонт автомобиля у предпринимателя и формирование по ним налогового кредита

ГУ ГФС в Харьковской области в индивидуальной налоговой консультации от 25.05.2018 г. № 2330/ІПК/20-40-13-11-11 разъясняет, что предприниматель на общей системе налогообложения согласно п.п. 177.4.5, 177.4.6 НКУ не имеет права включать в состав расходов, связанных с проведением его хозяйственной деятельности, расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт легковых и грузовых автомобилей.

В тот же время согласно п.п. 177.4.1 НКУ он имеет право отнести в состав расходов подтвержденные документально расходы на приобретение ГСМ для заправки легковых и грузовых автомобилей, используемых в хозяйственной деятельности.

При этом, списание ГСМ осуществляется, исходя из данных пробега автомобиля и норм расхода ГСМ на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Минтранса от 10.02.98 г. № 43. Расход ГСМ свыше таких норм считаются расходами, использованными не в хозяйственной деятельности предпринимателя, и не включаются в состав расходов предпринимателя, в свою очередь, с учетом требований п.п. 177.4.5 НКУ.

Предприниматель - плательщик НДС имеет право отнести в состав налогового кредита суммы НДС, уплаченные (начисленные) в связи с приобретением ГСМ, запасных частей, шин, получением услуг по ремонту легковых и грузовых автомобилей, в соответствии с налоговыми накладными, зарегистрированными в ЕРНН.

Однако в соответствии с п. 198.5 НКУ он обязан начислить налоговые обязательства и составить не позднее последнего дня отчетного (налогового) периода и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную по операциям по приобретению запасных частей, шин и по получению услуг по ремонту таких транспортных средств как для товаров/услуг, используемых в операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью налогоплательщика.

Суммы НДС, уплаченные (начисленные) в связи с приобретением ГСМ для ведения хозяйственной деятельности предприниматель - плательщик НДС имеет право отнести в состав налогового кредита в пределах норм расхода ГСМ на автомобильном транспорте, утвержденных Приказом № 43.

См. также комментарий к индивидуальной налоговой консультации ГУ ГФС в Харьковской области от 10.05.2018 г. № 2065/ІПК/20-40-13-11-11.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Харківській ласті від 25.05.2018 р. № 2330/ІПК/20-40-13-11-11

Головне управління ДФС у Харківській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянуло Ваш запит на отримання індивідуальної податкової консультації щодо формування витрат на утримання транспортних засобів подвійного призначення, що використовуються у господарській діяльності фізичною особою - підприємцем (далі - ФОП), та включення сум податку на додану вартість (далі - ПДВ) до складу податкового кредиту, що сплачені у зв'язку з придбанням палива і мастильних матеріалів (далі - ПММ), запасних частин, зокрема, шин та при здійсненні ремонту і технічного обслуговування таких транспортних засобів, з урахуванням фактично викладених обставин, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Порядок оподаткування доходів, отриманих ФОП від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначено ст. 177 ПКУ.

Згідно з п. 177.2 ст. 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю ФОП.

Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем, встановлено п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

До зазначених витрат, зокрема, належать:

  • витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);
  • інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в пп. 177.4.1 - 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ, до яких належать витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Разом з цим пп. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 ПКУ встановлено, що не включаються до складу витрат підприємця витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених ст. 177 ПКУ.

До основних засобів подвійного призначення належать земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі (пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Згідно з розділом I "Загальні положення" Правил експлуатації колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів", із змінами та доповненнями, утримання транспортного засобу - це забезпечення державної реєстрації, дотримання умов безпечності технічного та санітарного стану, проведення обов'язкового технічного контролю, своєчасного виконання технічного обслуговування і ремонту, охорони, передання транспортного засобу та його швидкозношуваних складників на утилізацію або видалення відповідно до законодавства.

Враховуючи викладене, ФОП на загальній системі оподаткування не має права включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням його господарської діяльності, витрати на утримання, технічне обслуговування і ремонт легкових та вантажних автомобілів.

Що стосується віднесення до складу витрат вартості придбаних ПММ для заправки легкових та вантажних автомобілів, які використовуються у господарській діяльності, повідомляємо, що відповідно до пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 ПКУ ФОП має право віднести до складу витрат такі витрати, підтверджені документально.

Водночас звертаємо увагу, що списання ПММ здійснюється, виходячи з даних пробігу автомобіля та норм витрат ПММ на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України "Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті" від 10.02.98 № 43, із змінами та доповненнями (далі - Наказ № 43). Витрати ПММ понад такі норми вважаються витратами, що використані не в господарській діяльності ФОП, і, в свою чергу, з урахуванням вимог пп. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця.

Загальний порядок формування податкового кредиту з ПДВ як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб, зареєстрованих платниками ПДВ, регламентується ст. 198 ПКУ.

Відповідно до пп. "а" п. 198.1 ст. 198 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ (п. 198.6 ст. 198 ПКУ).

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 ПКУ).

При цьому відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Таким чином, ФОП, платник ПДВ, має право віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку із придбанням ПММ, запасних частин, зокрема, шин та отриманням послуг з ремонту легкових та вантажних автомобілів, за умови підтвердження зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними.

Але, враховуючи викладені вище норми ПКУ, пов'язані з формуванням витрат ФОП, платник відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового періоду) і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, податкову накладну за операціями з придбання запасних частин, зокрема, шин та з отримання послуг по ремонту таких транспортних засобів.

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку зі здійсненням операцій з придбання ПММ для ведення господарської діяльності ФОП, платник ПДВ має право віднести до складу податкового кредиту в межах норм витрат ПММ на автомобільному транспорті, затверджених Наказом № 43. Витрати палива понад такі норми вважаються використанням палива не в господарській діяльності суб'єкта господарювання.

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter