X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Использование товаров в хозяйственной деятельности предприятия

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 30.05.2018 г. № 2372/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, отвечая на вопрос об отнесении товаров к хозяйственной деятельности предприятия, разъясняет, что положениями НКУ не установлен перечень товаров (работ, услуг), относящихся к хозяйственной деятельности предприятия.

Однако, при этом уточняется, что под хозяйственной деятельностью в соответствии с п.п. 14.1.36 НКУ понимается деятельность лица, направленная на получение дохода и:

 • связанная с:
  • производством (изготовлением) и/или реализацией товаров;
  • выполнением работ;
  • оказанием услуг;
 • осуществляющаяся таким лицом:
  • самостоятельно;
  • через свои обособленные подразделения;
  • через иное лицо, действующее в интересах первого лица, в том числе по договорам комиссии, поручения и агентским договорам.

Кроме того, в консультации напоминается, что согласно п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.05.2018 р. № 2372/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо віднесення товарів до господарської діяльності підприємства, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє. Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (п. 44.2 ст. 44 Кодексу).

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

При цьому, положеннями Кодексу не встановлено переліку товарів (робіт, послуг), які відносяться до господарської діяльності підприємства.

Відповідно до п.52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter