X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Исправление налоговой накладной, ошибочно указанной как сводная

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 01.06.2018 г. № 2418/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассмотрела обращение относительно включения в налоговый кредит сумм НДС, указанных в налоговой накладной, в которой ошибочно сделано пометку "X" в поле "Сводная налоговая накладная".

Ошибки в реквизитах, определенных п. 201.1 НКУ (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (товар/услугу, входящие в комплект), период, стороны и сумму налоговых обязательств, не могут быть причиной непринятия налоговых накладных в электронном виде.

Форма налоговой накладной и порядок ее заполнения, утвержденные приказом Минфина от 31.12.2015 г. № 1307, в верхней левой табличной части в отдельном поле "Сводная налоговая накладная" предусматривают проставление отметки "X" в случае, если налоговая накладная составляется на операции с товарами/услугами:

  • используемыми не в хозяйственной деятельности (п. 198.5 НКУ);
  • не облагаемых налогом (п. 199.1 НКУ);
  • поставка которых имеет непрерывный или ритмичный характер (п. 201.4 НКУ).

Таким образом, отметка "X" в верхней левой табличной части налоговой накладной в поле "Сводная налоговая накладная" не является обязательным реквизитом налоговой накладной, а свидетельствует об отдельном характер операций, по результатам осуществления которых складывается такая налоговая накладная и определяются налоговые обязательства по НДС.

Однако, при этом, все равно, в консультации рекомендуется в случае если налогоплательщиком при составлении налоговой накладной в поле "Сводная налоговая накладная" было ошибочно проставлена ​​пометка "X", составить "отрицательный" расчет корректировки к такой налоговой накладной, в котором в поле "К сводной налоговой накладной" поставить отметку "X", и составить и зарегистрировать в ЕРНН правильную налоговую накладную, которая будет основанием для формирования налогового кредита покупателем (получателем) товаров/услуг.

Больше новостей
Текст документа

Про податок на додану вартість

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.06.2018 р. № 2418/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо включення до податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податковій накладній, у якій помилково зроблено помітку "X" у полі "Зведена податкова накладна", та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Правила формування податкового кредиту встановлено статтею 198 ПКУ.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг, придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ (пункт 198.6 статті 198 ПКУ).

Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ встановлено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Зазначеною нормою ПКУ також визначено перелік обов’язкових реквізитів, які підлягають відображенню у податковій накладній.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

  • покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
  • покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

Для цілей пункту 201.4 статті 201 ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Крім того, ПКУ визначено інші випадки, які передбачають складання зведеної податкової накладної (зокрема, пункт 198.5 статті 198 ПКУ, пункт 199.1 статті 199 ПКУ, пункт 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ). Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

З урахуванням вищезазначеного, а також норм пункту 185.1 статті 185, пункту 187.1 статті 187, пунктів 198.1, 198.2, 198.3 статті 198, пунктів 201.1, 201.7 та 201.10 статті 201 ПКУ податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і реєструватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/послуг, на особу, якій здійснюється постачання товарів/послуг, та лише за умови, що така господарська операція мала місце або було здійснено перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, постачання яких буде здійснено у майбутніх звітних періодах.

Зведена податкова накладна може бути складена у разі, якщо постачання товарів/послуг має безперервний або ритмічний характер, а також у деяких інших випадках, передбачених ПКУ.

Форма податкової накладної та порядок її заповнення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, у верхній лівій табличній частині в окремому полі "Зведена податкова накладна" передбачають проставлення позначки "X" у випадку, якщо податкова накладна складається відповідно до пунктів 198.5 статті 198 та 199.1 статті 199 ПКУ, а також у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний характер.

Таким чином, позначка "X" у верхній лівій табличній частині податкової накладної в полі "Зведена податкова накладна" не є обов’язковим реквізитом податкової накладної, а свідчить про окремий характер операцій, за результатами здійснення яких складається така податкова накладна та визначаються податкові зобов’язання з ПДВ.

Враховуючи зазначене, у разі якщо платником податку при складанні податкової накладної у полі "Зведена податкова накладна" було помилково проставлено позначку "X", такому платнику податку необхідно скласти "від’ємний" розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому в полі "До зведеної податкової накладної" поставити позначку "X", та скласти і зареєструвати в ЄРПН правильну податкову накладну, яка буде підставою для формування податкового кредиту покупцем (отримувачем) товарів/послуг.

При цьому відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 ПКУ.

Згідно з пунктом 6 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter