X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Уплата налога на недвижимость предпринимателем за промышленные здания

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 18.06.2018 г. № 2669/А/99-99-13-03-01-14/ІПК разъясняет. что не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка согласно п.п. "є" п.п. 266.2.2 НКУ здания промышленности, в частности, производственные корпуса, цеха, складские помещения промышленных предприятий.

В соответствии с п. 1, 4 ст. 62 ХКУ предприятием является самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентным органом государственной власти или органом местного самоуправления, или другими субъектами для удовлетворения общественных и личных потребностей путем систематического осуществления производственной, научно-исследовательской, торговой, другой хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренном Хозяйственным кодексом Украины и другими законами. Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков и может иметь печати.

При этом физическое лицо - предприниматель субъектом права частной собственности не является, поскольку плательщиками налога на недвижимость являются собственники объектов жилой и/или нежилой недвижимости (п.п. 266.1.1 НКУ).

На основании этого, в индивидуальной налоговой консультации делается вывод, что объекты недвижимости, находящиеся в собственности физических лиц, в т.ч. тех, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, не подпадают под определение п.п. "є" п. 266.2.2 НКУ как объекты недвижимости, не являющиеся объектами налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Этот вывод аргументируется тем, что указанная позиция определена Министерством финансов Украины, как главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим, в частности, формирование единой государственной налоговой политики и поддержана Верховным Судом Украины (постановление от 15.05.2018 г. по делу № 806/2461/17).

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.06.2018 р. № 2669/А/99-99-13-03-01-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула про отримання податкової консультації щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та повідомляє таке.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (підпункт 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Кодексу).

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка (підпункт 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Кодексу).

Підпунктом "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу визначено, що не є об'єктами оподаткування будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

Відповідно до пунктів 1 та 4 статті 62 Господарського кодексу України підприємством є самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.

Конституція України та Цивільний кодекс України (далі - ЦК) закріпили право приватної власності (статті 41 та 325 ЦК). Суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими.

Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи (стаття 325 ЦК).

Власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом (пункт 1 статті 320 ЦК).

Отже, об'єкти нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, у т. ч. тих, які здійснюють підприємницьку діяльність, не визначені підпунктом "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу як об'єкти нерухомості, що не є об'єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Вказана позиція визначена Міністерством фінансів України, як головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування єдиної державної податкової політики та була підтримана Верховним Судом України (постанова від 15 травня 2018 року справа N 806/2461/17).

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter