X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

НБУ и ГФС о заполнении реквизитов приходных и расходных кассовых ордеров

НБУ в своих письмах от 12.06.2018 г. № 50-0007/32326 и от 14.06.2018 г. № 50-0007/32822, а также ГФС в письме от 15.06.2018 г. № 20639/6/99-99-14-05-01-15 разъясняют особенности заполнения некоторых реквизитов приходных и расходных кассовых ордеров и их нумерации.

При этом налоговики акцентируют внимание на том, что нарушение хронологической нумерации приходных и расходных ордеров может свидетельствовать о неоприходовании или несвоевременном оприходование наличных средств, поступающих в кассу предприятия, а также привести к превышению лимита кассы.

И напоминают, что за неоприходование или несвоевременное оприходование наличных средств, поступающих в кассу, в соответствии со ст. 1 Указа Президента Украины от 12.06.95 г. № 436/95 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности" (далее - Указ № 436), определено, что в случае нарушения норм по регулированию обращения наличности в национальной валюте, устанавливаемых НБУ, применяются финансовые санкции в виде штрафа в пятикратном размере неоприходованной суммы.

Больше новостей
Тексты документов

Лист Національного банку України від 12.06.2018 р. № 50-0007/32326

Національний банк України розглянув лист товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІГА ЗАКОН" від 05.05.2018 № 309 про надання роз'яснень окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та повідомляє таке.

Правління Національного банку України прийняло постанову Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року № 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", якою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі - Положення), яка набрала чинності 01 червня 2018 року.

Стосовно першого питання

Відповідно до пункту 35 розділу III Положення, касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються в справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання.

Бланки прибуткового касового ордеру (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордеру (типова форма № КО-2) визначені у додатках до Положення.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті "Прибутковий касовий ордер № ___ від "___" ____________ 20__ року") може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера "1" протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.03.2018 - № 1, № 2, № 3;

02.03.2018 - № 4, № 5, № 6;

03.03.2018 - № 7;

..............................

30.03.2018 - № 49, № 50, № 51.

02.04.2018 - № 1, № 2, № 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті "Номер документа").

У реквізиті "№ з/п" прибуткового касового ордеру та видаткового касового ордеру проставляється номер за порядком (скорочено - № з/п) таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті "№ з/п" проставляється - 1.

Стосовно другого та третього питань

Відповідно до вимог абзацу п'ятого пункту 32 розділу III Положення, реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.

У разі оформлення видаткового касового ордеру для здавання готівки до банку в реквізиті "Видати" зазначається прізвище, ім'я, по батькові касира або іншого працівника підприємства, відповідального за здавання готівки до банку.

Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України В. Зайвенко

Лист Національного банку України від 14.06.2018 р. № 50-0007/32822

Національний банк України розглянув лист [...] про надання роз'яснень окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та повідомляє таке.

Правління Національного банку України прийняло постанову Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року № 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", якою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі - Положення), яка набрала чинності 01 червня 2018 року.

Стосовно першого та другого питань

Відповідно до пункту 35 розділу III Положення, касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються в справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання.

Бланки прибуткового касового ордера (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордера (типова форма № КО-2) визначені у додатках до Положення.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті "Прибутковий касовий ордер № ___ від "___" ____________ 20__ року ") може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера "1" протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.03.2018 - № 1, № 2, № 3;

02.03.2018 - № 4, № 5, № 6;

03.03.2018 - № 7;

____________

30.03.2018 - № 49, № 50, № 51.

02.04.2018 - № 1, № 2, № 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті "Номер документа").

У реквізиті "№ з/п" прибуткового касового ордера та видаткового касового ордера проставляється номер за порядком (скорочено - № з/п) таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті "№ з/п" проставляється - 1.

Для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті "№ з/п" Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а) використовується єдина наскрізна нумерація, яка не передбачає окремої нумерації для прибуткових і видаткових касових ордерів. У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 зазначаються порядкові номери видаткових документів.

Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи) можуть не співпадати з нумерацією, зазначеною у реквізиті "№ з/п" Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а) (зразок заповненого Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів додається).

Стосовно третього питання

У реквізиті видаткового касового ордера "Додаток" зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою видачі готівки, наприклад, видаткова відомість із зазначенням номера та дати, наказ на відрядження із зазначенням номера та дати і т. д.

У реквізиті прибуткового касового ордера "Додатки" зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою внесення готівки, наприклад, звіт про використання коштів, виданих відрядження із зазначенням номера та дати і т. д.

Стосовно четвертого питання

Згідно з пунктом 57 розділу VI Положення Державна фіскальна служба України (далі - контролюючий орган) під час проведення перевірок щодо дотримання порядку ведення операцій з готівкою установами/підприємствами застосовує вимоги розділу VI цього Положення.

Національний банк України не здійснює перевірок суб'єктів господарювання з питань порядку ведення операцій з готівкою та не уповноважений застосовувати до них штрафні санкції.

Стосовно п'ятого питання

Відповідно до вимог пункту 11 розділу II Положення оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та/або книг обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Суб'єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:

1) підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;

2) здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;

3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.

При цьому згідно з пунктом 29 розділу III Положення документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку;

2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

3) примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Додаток: зразок заповненого Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а) на 1 арк. в 1 примірнику.

Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України В. П. Зайвенко

Додаток

Типова форма № КО-3а

__________________________________________     (найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України _________

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20__ року

За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.

Таблиця 2

№ з/п

Прибутковий документ

Сума

Примітки

Видатковий документ

Сума

Примітки

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10.01.2018

1

5000-00

Повернення підзвіту

-

-

-

-

2

10.01.2018

2

3000-00

Повернення позики

-

-

-

-

3

-

-

-

-

10.01.2018

1

2500-00

Видано підзвіт

4

-

-

-

-

10.01.2018

2

1500-00

Видано з/плату

і т. д.

Типові форми КО-3, КО-3а ведуться за рішенням керівника.

Лист Державної фіскальної служби України від 15.06.2018 р. № 20639/6/99-99-14-05-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо застосування деяких норм чинного законодавства і у межах компетенції повідомляє.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення № 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.

Щодо заповнення деяких реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та їх нумерація (питання 1 - 3).

Відповідно до п. 35 розділу III Положення, касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються у справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання.

Бланки прибуткового касового ордера (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордера (типова форма № КО-2) визначені у додатках до Положення № 148.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті "Прибутковий касовий ордер № __ від "___" ____________ 20__ року") може здійснюватися у хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця у порядку зростання з номера "1" протягом календарного місяця та закінчуватися у кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.02.2018 - № 1, № 2, № 3;

02.02.2018 - № 4, № 5, № 6;

05.02.2018 - № 7;

..........................

28.02.2018 - № 79, № 80, № 81.

01.03.2018 - № 1, № 2, № 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті "Номер документа").

У реквізиті "№ з/п" прибуткового касового ордера та видаткового касового ордера проставляється номер за порядком (скорочено - № з/п) таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті "№ з/п" проставляється - 1.

Для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті "№ з/п" Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а) використовується єдина наскрізна нумерація, яка не передбачає окремої нумерації для прибуткових і видаткових касових ордерів. У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 зазначаються порядкові номери видаткових документів.

Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи) можуть не співпадати з нумерацією, зазначеною у реквізиті "№ з/п" Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а).

У реквізиті видаткового касового ордера "Додаток" зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою видачі готівки, наприклад, видаткова відомість із зазначенням номера та дати, наказ на відрядження із зазначенням номера та дати і т. д.

У реквізиті прибуткового касового ордера "Додатки" зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою внесення готівки, наприклад, звіт про використання коштів, виданих на відрядження із зазначенням номера та дати і т. д.

Щодо порушення порядку хронологічної нумерації ордерів (питання 4).

Порушення хронологічної нумерації прибуткових та видаткових ордерів може свідчити про неоприбуткування або несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів, які надходять до каси суб'єкта господарювання, а також призвести до перевищення ліміту каси.

За неоприбуткування або несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів, які надходять до каси відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 12.06.95 року № 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" (далі - Указ № 436), визначено, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу - за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

У разі порушення хронологічної нумерації видаткових ордерів може призвести до перевищення встановленого ліміту каса, тобто перевищення встановленого ліміту готівки у касі підприємства на кінець робочого дня.

Відповідно до ст. 1 Указу № 436 передбачена відповідальність - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

Щодо оприбуткування готівкових коштів на відокремленому підрозділі (питання 5).

З 01.06.2018 вступила у дію постанова Правління Національного банку України від 24.05.2018 року № 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (додається), якою внесено зміни до Положення № 148.

Звертаємо увагу на те, що Національний банк України впорядкував питання оприбуткування готівки на торгових об'єктах та питання обов'язковості використання касової книги тими відокремленими підрозділами, які не проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами.

У новій редакції викладено п. 11 розділу I Положення № 148, чим врегульовано питання оприбуткування готівки на торгових об'єктах, а саме:

"11. Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій).

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО".

Отже, касова книга не використовується, якщо на відокремлених підрозділах установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень проводиться на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter