X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О возможности корректировки финансового результата до налогообложения на налоговую разницу

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 23.06.2018 г. № 2813/ІПК/15-32-12-01-08 разъясняет, что налогоплательщик, годовой доход которого (за вычетом косвенных налогов), определенный по правилам бухгалтерского учета, 2015 год не превышал двадцать миллионов гривен, вправе определить объект налогообложения 2015 года без корректировки финансового результата до налогообложения на все разницы (кроме от "отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет), определенные в соответствии с положениями раздела III НКУ. О принятии решения о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения такой плательщик должен указать в декларации по налогу на прибыль предприятий за 2015 год.

При этом принятие такого решения не запрещает налогоплательщику использовать другие налоговые разницы, предусмотренные разделом XX "Переходные положения" НКУ, в частности определенные п. 24 подр. 4 разд. XX НКУ.

Таким образом, плательщик налога на прибыль, который не применяет корректировку финансового результата до налогообложения на сумму разниц, указанных в разд. ІІІ НКУ, имеет право на учет расходов на оплату отпусков работникам и других выплат, связанных с оплатой труда, возмещенных после 01.01.2015 г. за счет резервов и обеспечений, сформированных до 01.01.2015 г. в соответствии с национальными П(С)БУ, в случае, если такие расходы не были учтены при определении объекта налогообложения до 01.01.2015 г.

Такая корректировка финансового результата до налогообложения предусмотрена п. 24 подр. 4 разд. ХХ НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Одеській області від 23.06.2018 р. № 2813/ІПК/15-32-12-01-08

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит про надання податкової консультації щодо можливості коригування фінансового результату до оподаткування на податкову різницю, передбачену положенням п. 24 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє таке.

Відповідно до вимог пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень Кодексу.

Рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), приймається платником не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується вищевказаний критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу III Кодексу.

Платник податків, річний дохід якого (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2015 рік не перевищував двадцять мільйонів гривень, мав право визначити об'єкт оподаткування за 2015 рік без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу. Про прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування такий платник мав зазначити у декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік.

При цьому прийняття такого рішення не забороняє платнику податків використовувати інші податкові різниці, передбачені розділом XX "Перехідні положення" Кодексу, зокрема визначені пунктом 24 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Таким чином, платник податку (у тому числі який не застосовує коригування фінансового результату до оподаткування на суму усіх різниць, вказаних у розділі III Кодексу) має право на врахування витрат на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 року.

Крім того повідомляємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter