X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

НБУ об использовании счетов условного хранения (эскроу) при покупке недвижимости

Нацбанк, реагируя на многочисленные обращения от физических лиц (резидентов и нерезидентов) о невозможности осуществить расчеты по договорам купли-продажи недвижимого имущества, подлежащих нотариальному удостоверению, путем внесения покупателем денежных сумм в депозит нотариуса, в письме от 26.06.2018 г. № 57-0009/35264 предлагает для этих целей использовать счета условного хранения (эскроу).

По счету условного хранения (эскроу) выполняются исключительно операции по зачислению банком полученных от владельца счета и/или от третьих лиц денежных средств, которые при наступлении оснований, определенных договором счета условного хранения (эскроу), предназначенные для перечисления бенефициару, а также операции по перечислению таких средств бенефициару или возврата их владельцу счета в соответствии с условиями договора счета условного хранения (эскроу).

Порядок открытия банками счетов условного хранения (эскроу) установлен главой 23 Инструкции Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 г. № 492, пунктами 6 и 7 которой регулируется открытия банками таких счетов физическим лицам - резидентам.

С целью предоставления альтернативной возможности для осуществления расчетов между физическими лицами (резидентами, нерезидентами) по договорам купли-продажи объектов недвижимости, а также учитывая мировой опыт использования счетов условного хранения (эскроу) на рынке недвижимости, считаем, что счет условного хранения (эскроу ) дает возможность осуществить такие расчеты.

Больше новостей
Текст документа

Про використання рахунку умовного зберігання (ескроу)

Лист Національного банку України від 26.06.2018 р. № 57-0009/35264

Банкам України

Асоціації українських банків

Незалежній асоціації банків України

До Національного банку України надходять численні звернення від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) щодо неможливості здійснити розрахунки за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, які підлягають нотаріальному посвідченню, шляхом унесення покупцем грошових сум у депозит нотаріуса.

Для здійснення таких розрахунків пунктом 4.8 глави 4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (далі - Інструкція), передбачено відкриття нотаріусом окремого поточного рахунку для проведення розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами нотаріуса - фізичними особами, у тому числі на суму, що перевищує встановлену Національним банком граничну межу для готівкових розрахунків між фізичними особами.

Проте такий спосіб розрахунків не знайшов широкого використання серед нотаріусів.

Водночас до Цивільного кодексу України внесено зміни, згідно з якими в Україні запроваджено новий рахунок - рахунок умовного зберігання (ескроу). За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та/або від третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), призначені для перерахування бенефіціару, а також операції з перерахування таких коштів бенефіціару або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу).

Порядок відкриття банками рахунків умовного зберігання (ескроу) встановлений главою 23 Інструкції, пунктами 6 та 7 якої регулюється відкриття банками таких рахунків фізичним особам - резидентам.

З метою надання альтернативної можливості для здійснення розрахунків між фізичними особами (резидентами, нерезидентами) за договорами купівлі-продажу об'єктів нерухомості, а також враховуючи світовий досвід використання рахунків умовного зберігання (ескроу) на ринку нерухомості, вважаємо, що рахунок умовного зберігання (ескроу) дає можливість здійснити такі розрахунки.

Просимо банки довести роз'яснення до відома всіх відокремлених підрозділів для використання в роботі.

Голова Національного банку України Я. В. Смолій

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter