X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налоговые последствия продажи легкового автомобиль предприятием на 3 группе единого налога

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 27.06.2018 р. № 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда предприятие на 3 группе единого налога по ставке 3 % продает легковой автомобиль, который использовал в своей хозяйственной деятельности больше года и отвечает на возникающие в связи с этим у предприятия вопросы:

  • обязано ли предприятие перейти на общую систему налогообложения после реализации легкового автомобиля;
  • как квалифицируется указанная операция;
  • нужно ли вносить изменения в виды хозяйственной деятельности с указанием КВЭД 45.11 "торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами" в реестр плательщиков единого налога;
  • по какой ставке облагается полученный доход от реализации легкового автомобиля?

Когда продажа легкового автомобиля не является избранным видом деятельности, то такая единичная хозяйственная операция по продаже легкового автомобиля, учитываемого на балансе предприятия в составе основных средств и использовавшегося в хозяйственной деятельности не является основанием для перехода на общую систему налогообложения и не требует внесения соответствующих изменений в виды деятельности, указанные в реестре плательщиков единого налога.

Доход юридических лиц - плательщиков единого налога в соответствии с п. 292.2 НКУ от реализации основных средств, бывших в эксплуатации более 12 месяцев определяется как разница между суммой средств, полученной от его продажи, и его остаточной балансовой стоимостью на день продажи.

Налогообложение дохода от реализации основных средств (легкового автомобиля) осуществляется на общих основаниях по выбранной ставке плательщика единого налога - 3 %.

Доход от реализации основных средств учитывается в определении годового объема дохода, ограничение которого для плательщиков единого налога 3 группы юридических лиц согласно п. 3 п. 291.4 НКУ составляет 5 млн грн.

Больше новостей
Текст документа

Про єдиний податок з юридичних осіб

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.06.2018 р. № 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо продажу легкового автомобіля платником єдиного податку, надане Головним управлінням ДФС у м. Києві, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 відсотки з основним видом діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). Товариство планує продати легковий автомобіль, який обліковується на балансі як основний засіб і використовується у господарській діяльності з 2013 року.

Товариство, посилаючись на пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298, запитує чи зобов’язане Товариство перейти на загальну систему оподаткування після реалізації легкового автомобіля, як кваліфікується зазначена операція, чи потрібно вносити зміни у види господарської діяльності із зазначенням КВЕД 45.11 "торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами" в реєстр платників єдиного податку та за якою ставкою оподатковується отриманий дохід від реалізації легкового автомобіля.

Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Кодексу юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим для платників єдиного податку, та реєструється в порядку, визначеному законодавством.

Обмеження щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності визначено п. 291.5 ст. 291 Кодексу. Зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання, які здійснюють: виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів. У разі здійснення видів діяльності, які не зазначені в Реєстрі платників єдиного податку, суб’єкти господарювання зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (абз. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Поряд з цим, оскільки продаж легкового автомобіля, який обліковується на балансі підприємства у складі основних засобів та використовувався у господарської діяльності, не є обраним видом діяльності, то така одинична господарська операція не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування та не потребує внесення відповідних змін у види господарської діяльності, що зазначені в реєстрі платників єдиного податку.

Щодо оподаткування отриманого доходу від реалізації легкового автомобіля.

У відповідності до абз. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу, доходом платника єдиного податку - юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Пунктом 292.2 ст. 292 Кодексу передбачено, що при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Залишкова балансова вартість визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 зі змінами та доповненнями.

Оподаткування доходу від реалізації основних засобів здійснюється на загальних підставах за обраною ставкою платника єдиного податку, тобто, 3 відсотки.

Стосовно розміру доходу від реалізації основного засобу Товариства, який буде враховано у визначенні річного обсягу доходу, зазначаємо, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи - юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн. гривень.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter