X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Аннулирование регистрации плательщика единого налога на основании акта проверки

ГФС в письме от 06.06.2018 р. № 19467-16/99-99-13-01-01-15 разъясняет, что в случае выявления нарушений плательщиком единого налога первой - третьей групп требований, установленных главой 1 раздела XIV НКУ при проведении проверок, аннулирование регистрации плательщика единого налога первой - третьей групп осуществляется по решению такого органа, принятому на основании акта проверки, с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено нарушения. В таком случае субъект хозяйствования имеет право избрать или перейти на упрощенную систему налогообложения по истечении четырех последовательных кварталов с момента принятия контролирующим органом такого решения (п. 299.11 НКУ).

Указано, что нормы Налогового кодекса не предусматривают установление определенной формы решения об аннулировании регистрации плательщика единого налога. Такое решение предоставляется налогоплательщику в письменной форме за подписью руководителя контролирующего органа с обязательным указанием оснований для аннулирования регистрации плательщика единого налога.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 06.06.2018 р. № 19467-16/99-99-13-01-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо роз'яснення окремих норм законодавства та повідомляє таке.

Згідно зі статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер, може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Таким чином, податкова консультація надається виключно платнику податків.

Додатково повідомляємо, що відповіді на запитання, які стосуються, зокрема, відповідальності податкових агентів за подання недостовірних відомостей про доходи фізичних осіб - платників податків, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://zis.sfs.gov.ua.

Разом з тим відповідно до п. 299.10 ст. 299 ПКУ реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

  • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
  • припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
  • у випадках, визначених пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої - третьої груп вимог, встановлених гл. 1 розд. XIV "Спеціальні податкові режими" ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої - третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ст. 299 ПКУ).

Слід зазначити, що норми ПКУ не передбачають встановлення певної форми рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Таке рішення надається платнику податків у письмовій формі за підписом керівника контролюючого органу з обов'язковим зазначенням підстав для анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Перший заступник голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter