X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об отдельных правилах заполнения кассовых документов

В письме НБУ от 11.05.2018 г. № 50-0007/26419 рассматривается порядок применения ведомости на выплату наличных денежных средств для выплаты арендодателям арендной платы наличными денежными средствами и заполнения расходного кассового ордера в отдельных случаях.

НБУ, руководствуясь постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148, разъясняет следующее. Для выплаты наличных денежных средств применяются кассовые ордера и ведомости на выплату наличных денежных средств. При этом согласно п. 2 примечания относительно заполнения приложения 1 Положения № 148 ведомость используется для выдачи заработной платы, других выплат. НБУ также отмечает, что форма ведомости на выплату наличных денежных средств содержит достаточное количество реквизитов для выплаты арендной платы арендодателям и не требует разработки отдельного бланка такого документа.

Отметим, что согласно п. 27 Постановления № 148 выдача наличных денежных средств физическим лицам, которые отсутствуют в штатном расписании предприятия, осуществляются по расходным кассовым ордерам или отдельным расходным ведомостям.

В соответствии с требованиями абз. 5 п. 32 Положения № 148 реквизиты в расходном ордере "Получил", "Дата", "Сумма", "Подпись получателя", а также данные документа, удостоверяющего личность получателя [которые заполняются получателем наличных денежных средств (приложение 3)], и в приходном ордере "Принято от" не заполняются в кассовых ордерах, которые оформляются на общую сумму проведенных предприятием кассовых операций (выдача наличных денежных средств по расходным ведомостям, электронным платежным средствам, сдача наличных денежных средств в банк, получение наличных денежных средств из банка по чеку и оприходование в кассе). Другие реквизиты в кассовых ордерах и расходных ведомостях заполняются обязательно.

В случае оформления расходного кассового ордера для сдачи наличных денежных средств в банк в реквизите "Выдать" указываются фамилия, имя, отчество кассира или другого работника предприятия, ответственного за сдачу наличных денежных средств в банк.

Больше новостей
Текст документа

Лист Національного банку України від 11.05.2018 р. № 50-0007/26419

Національний банк України розглянув лист  щодо застосування відомості на виплату готівки для виплати орендодавцям орендної плати готівкою та в межах компетенції повідомляє таке.

Стосовно першого питання

Згідно з частиною другою статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до підпункту 11 пункту 3 розділу 1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 (далі - Положення № 148), касові документи - це документи (касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Згідно з пунктом 2 пояснення щодо заповнення додатка 1 Положення № 148 відомість на виплату готівки використовується для видачі заробітної плати, інших виплат.

Одночасно повідомляємо, що форма відомості на виплату готівки (додаток 1 до Положення № 148) містить достатню кількість реквізитів для виплати орендної плати орендодавцям і, на нашу думку, не потребує розроблення окремого бланка такого документа.

Стосовно другого питання

Відповідно до вимог абзацу п'ятого пункту 32 розділу III Положення реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.

У разі оформлення видаткового касового ордера для здавання готівки до банку в реквізиті "Видати" зазначається прізвище, ім'я, по батькові касира або іншого працівника підприємства, відповідального за здавання готівки до банку.

Директор Департаменту грошового обліку Національного банку України В. Зайвенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter