X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Погашение налогового долга по НДС за счет отрицательного значения налога

Сумма отрицательного значения НДС (строка 20 налоговой декларации по НДС):

  • засчитывается в уменьшение суммы налогового долга, который возник за предыдущие отчетные (налоговые) периоды (в том числе рассроченного или отсроченного в соответствии с НКУ) (отражается в строке 20.1 декларации по НДС);
  • подлежит бюджетному возмещению (отражается в строке 20.2 декларации по НДС): на счет налогоплательщика в банке (отражается в строке 20.2.1 декларации по НДС) и/или в счет уплаты денежных обязательств либо погашения налогового долга по другим платежам, которые уплачиваются в Государственный бюджет Украины (отражается в строке 20.2.2 декларации по НДС).

На этом основании ГФС в ИНК от 05.06.2018 г. № 2466/6/99-99-15-03-02-15/ІПК приходит к выводу о том, что если налогоплательщиком не осуществляется погашение имеющегося налогового долга по НДС путем перечисления денежных средств с расчетного счета, то у такого налогоплательщика имеется возможность погасить налоговый долг по НДС за счет отрицательного значения налога. При этом сумма, которая задекларирована в строке 20.1 декларации по НДС, уменьшает регистрационную сумму согласно требованиям действующего законодательства и считается возмещенной в счет погашения налогового долга.

Если погашение налогового долга по другим платежам, уплачиваемым в Государственный бюджет, осуществляется за счет отрицательного значения по НДС, задекларированного в строке 20.2.2 декларации по НДС, то такая сумма уменьшает регистрационную сумму и считается возмещенной в счет погашения налогового долга по другим платежам.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.06.2018 р. № 2466/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку погашення податкового боргу та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Порядок використання суми від'ємного значення податку і визначення суми податку, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), встановлено статтею 200 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 200.1 статті 200 розділу V ПКУ сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Згідно з пунктом 200.4 статті 200 розділу V ПКУ при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 розділу V ПКУ, така сума, зокрема, враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації з ПДВ.

Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ (далі – Система) визначено статтею 200 1 розділу V ПКУ і пунктами 33, 34 і 34 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (далі – Порядок № 569).

Починаючи із дати запровадження Системи на постійній основі, а саме з 01.07.2015, реєстрація в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних здійснюється виключно у межах реєстраційної суми, яка обчислюється за формулою, встановленою пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V ПКУ та пунктом 9 Порядку № 569.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21).

Відповідно до підпункту 4 пункту 5 розділу V Порядку № 21 сума від'ємного значення податку (рядок 20 податкової декларації з ПДВ):

  • зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) (відображається у рядку 20.1 податкової декларації з ПДВ);
  • підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2 податкової декларації з ПДВ): на рахунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1 податкової декларації з ПДВ) та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2 податкової декларації з ПДВ).

Отже, якщо платником податку не здійснюється погашення наявного податкового боргу з ПДВ шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку, то у такого платника податку є можливість погасити податковий борг з ПДВ за рахунок від'ємного значення податку. При цьому сума, яка задекларована у рядку 20.1 податкової декларації з ПДВ, зменшує реєстраційну суму згідно з вимогами діючого законодавства та вважається відшкодованою в рахунок погашення податкового боргу.

Якщо погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету, здійснюється за рахунок від'ємного значення з ПДВ, задекларованого в рядку 20.2.2 податкової декларації з ПДВ, то така сума зменшує реєстраційну суму та вважається відшкодованою в рахунок погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter