X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О приеме банками монет национальной валюты

Статьей 35 Закона Украины "О Национальном банке Украины" определено, что гривна (банкноты и монеты) как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины, принимается всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей , а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

С 1 июля 2018 Национальный банк Украины прекратил дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, однако эти монеты мелких номиналов, введенные в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа, не будут изыматься из обращения неограниченный период времени до принятия соответствующего решения Правлением НБУ.

Учитывая вышесказанное, банки обязаны обеспечить прием без каких-либо ограничений от клиентов монет мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, а также для обмена на монеты и банкноты других номиналов и выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы.

Больше новостей
Текст документа

Про приймання банками монет національної валюти

Лист Національного банку України від 26.07.2018 р. № 50-0007/40750

Банкам України

Останнім часом до Національного банку України (далі - Національний банк) надходять численні скарги громадян у зв'язку з безпідставною відмовою банками України у здійсненні обміну розмінних монет національної валюти на банкноти, прийманні монет для сплати платежів та для переказу.

Статтею 35 Закону України "Про Національний банк України" визначено, що гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

З 01 липня 2018 року Національний банк України припинив додатковий випуск у готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок (далі - монети дрібних номіналів) відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.03.2018 N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів". Проте монети дрібних номіналів, уведені в обіг раніше, і надалі використовуватимуться як засіб платежу (грошова одиниця України - гривня і надалі дорівнюватиме 100 копійкам), не вилучатимуться з обігу необмежений період часу до прийняття відповідного рішення Правлінням Національного банку.

Зважаючи на вищезазначене, банки зобов'язані забезпечити приймання без будь-яких обмежень від клієнтів монет дрібних номіналів для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів, а також для обміну на монети та банкноти інших номіналів та видавати клієнтам монети дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси.

Водночас відділи грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу, Центральне сховище, в разі здавання банками України монет дрібних номіналів, будуть здійснювати їх приймання. Крім того, згідно з Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174 (зі змінами) (далі - Інструкція N 174):

1) банки (філії, відділення) зобов'язані здійснювати на вимогу клієнта обмін монет на банкноти, монет одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів. Такий обмін, якщо справжність та платіжність монет не викликає сумніву, банки (філії, відділення) здійснюють безпосередньо під час приймання готівки без відображення в бухгалтерському обліку (пункт 7 розділ I);

2) банки під час здійснення касових операцій мають забезпечувати:

  • обов'язкове приймання монет на вимогу клієнта;
  • своєчасне повне оприбутковування готівки національної валюти, що надійшла до каси банку, та її зарахування на зазначені клієнтами рахунки (пункт 9 розділ I).

Водночас банк зобов'язаний за зверненням клієнта врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання, які виникають та/або пов'язані з касовими операціями (пункт 10 розділ I Інструкції N 174).

Національний банк у черговий раз наголошує на необхідності забезпечення банками безумовного дотримання вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та зобов'язує привести внутрішні положення (інструкції) банків щодо здійснення касових операцій у відповідність до вимог Інструкції N 174.

Питання виконання банками вищезазначених вимог щодо організації роботи з розмінною монетою, в тому числі і щодо скарг, які надходять до Національного банку України, буде враховуватись під час проведення планових перевірок банків.

Голова Я. В. Смолій

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter