X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Порядок получения предприятием справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов по форме № 22-ОПП в случае наличия незакрытого расчетного счета в банке, который проходит процедуру ликвидации

В письме от 28.10.2015 г. № 22777/6/99-95-42-02-16-01 ГФС рассматривается вопрос относительно возможности получения предприятием справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов по форме № 22-ОПП в случае наличия незакрытого расчетного счета в банке, который проходит процедуру ликвидации.

Так, ГФС разъясняет, что согласно ч. 8 п. 11.27 Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 г. № 1588, обстоятельством возражений контролирующего органа относительно осуществления государственной регистрации прекращения юридического лица может быть отсутствие уведомлений от финансовых учреждений о закрытии всех счетов такого налогоплательщика, в том числе открытых через обособленные подразделения. Однако это положение не применяется, если в случае ликвидации или реорганизации налогоплательщика, текущий счет которого открыт в ликвидируемом банке и по такому счету не удовлетворены кредиторские требования, налогоплательщик предоставил справку о сумме признанных ликвидатором банка кредиторских требований и очередности их удовлетворения.

В случае окончательной ликвидации банка и его исключения из Государственного реестра банков счета клиентов этого банка могут считаться закрытыми с момента принятия решения о его исключении из Государственного реестра банков. Контролирующие органы признают закрытыми счета, открытые в ликвидированных банках, в случае непоступления уведомления об их изменении (открытии) во вновь созданном филиале или учреждении банка.

Кроме этого, с учетом указанного ГФС сообщает, что в 1С "Налоговый блок" предоставлена возможность по завершении ликвидационных процедур формировать справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов по форме № 22-ОПП, если у налогоплательщика остались незакрытыми его счета в финансовых учреждениях.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальна служба України від 28.10.2015 р. № 22777/6/99-95-42-02-16-01

Державна фіскальна служба України розглянула лист  щодо отримання підприємством довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП у випадку наявності незакритого розрахункового рахунку в банку, що проходить процедуру ліквідації, та повідомляє таке.

Порядок ліквідації банків визначається Законами України від 07 грудня 2000 року № 2121-III "Про банки та банківську діяльність" та від 23 лютого 2012 року № 4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Процедура ліквідації банку здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

Фонд визначає суму заборгованості кожного кредитора та відносить вимоги до певної черги погашення. Після складання реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Фонду, неплатоспроможного банку, а також у приміщеннях такого банку. Кредитори мають можливість отримати довідки щодо акцептування їх кредиторських вимог. Вимоги, не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в ліквідаційній процедурі не підлягають і вважаються погашеними.

Процедура ліквідації банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Національний банк України вносить запис до Державного реєстру банків про ліквідацію банку на підставі отриманого від Фонду рішення про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора.

Процедури, пов'язані із зняттям з обліку платників податків у контролюючих органах, визначені розділом XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300, зі змінами (далі – Порядок).

Згідно з п. 11.16 розділу XI Порядку у разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

Відповідно до вимог Порядку після завершення ліквідаційної процедури усі рахунки платника податків, у тому числі відкриті через його відокремлені підрозділи, мають бути закритими.

Частиною восьмою п. 11.27 Порядку передбачено, що обставинами заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи може бути відсутність повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи.

Це положення не застосовується, якщо у разі ліквідації або реорганізації платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надав довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення.

У разі остаточної ліквідації банку та його виключення з Державного реєстру банків рахунки клієнтів цього банку можуть вважатися закритими з часу прийняття рішення про його виключення з Державного реєстру банків. Контролюючі органи визнають закритими рахунки, відкриті у ліквідованих банках, у разі ненадходження повідомлення про їх зміну (відкриття) у новоствореній філії чи установі банку.

Крім того, повідомляємо, що в ІС "Податковий блок" надано можливість після завершення ліквідаційних процедур формувати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП, якщо у платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter