X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О представлении налоговой декларации по налогу на прибыль плательщиком 4 группы единого налога в случае выплаты доходов нерезиденту

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 30.07.2018 р. № 3314/6/99-99-15-02-02-15/ІПК разъясняет, что согласно п. 297.5 НКУ плательщик единого налога, осуществляющий в пользу нерезидента любые выплаты доходов с источником их происхождения из Украины, должен начислить и уплатить налог с доходов нерезидента в порядке, размере и в сроки, установленные разделом III НКУ.

Налог в соответствии с п.п. 141.4.2 НКУ взимается за счет выплаченных доходов и уплачивается в бюджет во время выплаты доходов, если иное не предусмотрено положениями международных договоров Украины со странами резиденции лиц, в пользу которых осуществляются выплаты по ставке 15 %. .

При этом положениями международных договоров об избежании двойного налогообложения относительно полного или частичного освобождения от налогообложения доходов нерезидентов с источником их происхождения из Украины не предусмотрено исключений относительно порядка освобождения от налогообложения указанных выше доходов для субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины, уплачивающих единый налог.

Таким образом, в случае выплаты в пользу нерезидента или уполномоченного им лица (кроме постоянного представительства нерезидента на территории Украины) любого дохода с источником происхождения из Украины юридические лица - плательщики единого налога четвертой группы должны удержать и перечислять в соответствующий бюджет налог с доходов нерезидента, а также по итогам налогового (отчетного) года в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​такого отчетного (налогового) года, подавать в контролирующий орган по своему место нахождении Декларацию по налогу на прибыль с приложением - Расчетом (отчетом) налоговых обязательств нерезидентов, получивших доходы с источником их происхождения из Украины в дополнение к ней.

Сумма налогов, удерживаемых при выплате доходов (прибылей) нерезидентам, начисленных за отчетный (налоговый) период, отражается в строке 23 ПН налоговой декларации по налогу на прибыль. Расчет налоговых обязательств нерезидентов, которые получили доходы с источником их происхождения из Украины, осуществляется в приложении ПН к строке 23 ПН Декларации.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.07.2018 р. № 3314/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо подання податкової декларації з податку на прибуток платником єдиного податку четвертої групи у разі виплати таким платником нерезиденту доходів із джерелом їх походження з України та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), у межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до п. 297.5 ст. 297 Кодексу платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента – юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування й сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та в строки, встановлені розділом III Кодексу.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку й за ставками, визначеними ст. 141 Кодексу (пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Підпунктом 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу визначено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у пп. 141.4.3 – 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

З урахуванням положень пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу резидентами є, зокрема, юридичні особи, які утворені й провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами.

Поряд із цим положеннями міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, які згідно з п. 3.1 ст. 3 Кодексу є складовою податкового законодавства України, не передбачено винятків щодо порядку звільнення від оподаткування зазначених вище доходів для суб'єктів господарювання – резидентів України, які сплачують єдиний податок.

Підпунктом 141.4.3 п. 141.4 ст. 141 Кодексу встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну фінансову політику, встановлює порядок надання резидентами або постійними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів та звітів про справляння та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 Кодексу).

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, у якому виникають об'єкти оподаткування, або в разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку й звітності (п. 49.2 ст. 49 Кодексу).

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період, відображається у рядку 23 ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467).

Розрахунок податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, здійснюється у додатку ПН до рядка 23 ПН Декларації.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Згідно з п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

Відповідно до п. 294.1 ст. 294 Кодексу податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік.

Згідно з пп. 49.18.6 п. 49.18 ст. 49 Кодексу податкова декларація з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Отже, у разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу з джерелом походження з України юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи повинні утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року, подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Декларацію та Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України як додаток до неї.

Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter