X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль может использовать правопреемник

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 10.05.2018 г. № 2077/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ГФС относительно учета предприятием, которое образовано в результате реорганизации, отрицательного значения объекта налогообложения предприятия, которое ликвидировано, и во исполнение решения Житомирского окружного административного суда от 22.02.2018 г. по делу № 806/303/18 разъясняет следующее.

Подпунктом 140.4.2 НКУ определено, что финансовый результат до налогообложения уменьшается на сумму отрицательного значение объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет. Положения этого пункта применяются с учетом п. 3 подр. 4 разд. XX НКУ. Текущая редакция данного кодекса не содержит запрета на учет правопреемником убытков предприятий, которые прекращаются в результате реорганизации. То есть правопреемник принимает на себя все права и обязанности предприятия, которое прекращается в результате реорганизации, как налогоплательщик, в том числе отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль предприятий.

ГФС в налоговой консультации указывает на то, что в балансе правопреемника отражаются собственные активы, обязательства и капитал, а также учитываются активы, обязательства и капитал предприятия, которое прекращается в результате реорганизации. При этом в составе собственного капитала отражается нераспределенная прибыль (накопленная прибыль), которая является результатом, в том числе всех ранее полученных доходов  и/или убытков предприятия, которое присоединилось.

То есть механизм отражения в бухгалтерском учете присоединения активов и обязательств осуществляется посредством объединения балансов. В налоговом учете теперь, руководствуясь данной консультацией, правопреемник в отчетном периоде может вместе со своей налоговой отчетностью представить прошлогоднюю декларацию присоединенного (ликвидированного) предприятия, в строке 04 которой было учтено отрицательное значение объекта налогообложения и которое будет перенесено его правопреемником в строку 3.2.4 своего приложения РI.

Таким образом, любое сверхрентабельное предприятие, не желающее платить налог текущего периода, может посредством присоединения сверхубыточного предприятия избавить себя от такого платежа…

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 10.05.2018 р. № 2077/6/99-99-15-02-02-15/іпк

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування підприємством, що утворилось після реорганізації, від'ємного значення об'єкта оподаткування підприємства, що ліквідувалося, та на виконання рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 22.02.2018 № 806/303/18, керуючись ст. 53 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 22.02.2018 № 806/303/18 індивідуальну податкову консультацію Державної податкової служби України від 23.10.2017 № 2339/6/99-99-15-02-02-15/ІПК визнано протиправною та такою, що підлягає скасуванню.

Відповідно до п. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) встановлено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Згідно з п. 2 ст. 107 ЦКУ після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення), який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Отже, за зобов'язаннями, що передаються правонаступнику у разі реорганізації шляхом приєднання та по яких дата визнання підприємством, що ліквідується, не настала, виникають у правонаступника, який враховує їх при формуванні фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку.

Таким чином, у балансі правонаступника містяться відображення як власних активів, зобов'язань та капіталу, а також активів, зобов'язань та капіталу підприємства, що припиняється в результаті реорганізації. При цьому у складі власного капіталу відображається нерозподілений прибуток (накопичений прибуток), який є наслідком у тому числі і всіх раніше отриманих прибутків чи/та збитків підприємства, що приєдналось.

Згідно з пп. 98.1.2 п. 98.1 ст. 98 Кодексу під реорганізацією платника податків у цій статті розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання, у тому числі злиття платників податків, а саме передача майна платника податків до статутних фондів інших платників податків, унаслідок чого відбувається ліквідація платника податків, який зливається з іншими.

За змістом п. 98.8 ст. 98 Кодексу у разі якщо платник податків, що реорганізується, має суми надміру сплачених грошових зобов'язань, такі суми підлягають заліку в рахунок його непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу за іншими податками. Зазначена сума розподіляється між бюджетами та державними цільовими фондами пропорційно загальним сумам грошового зобов'язання або податкового боргу такого платника податків.

Відповідно до п. 98.9 ст. 98 Кодексу у разі якщо сума надміру сплачених грошових зобов'язань або невідшкодованих податків та зборів платника податків перевищує суму грошових зобов'язань або податкового боргу з інших податків, сума перевищення перераховується в розпорядження правонаступників такого платника податків пропорційно його частці в майні, що розподіляється, згідно з розподільним балансом або передаточним актом.

Отже, вказані норми Кодексу не містять жодних обмежень щодо врахування правонаступником у складі від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) періодів збитків реорганізованого підприємства.

З огляду на вказані норми правонаступник приймає на себе усі права та обов'язки підприємства, що припиняється в результаті реорганізації, як платника податків, у тому числі від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування, зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу).

Поточна редакція Кодексу не містить заборони на врахування правонаступника збитків підприємств, що припиняються в результаті реорганізації.

Підпункт 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Кодексу передбачає, що одним із принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України, є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

Окрім того, п. 56.21 ст. 56 Кодексу у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Наведене свідчить, що Кодексом встановлена можливість використання положень інших нормативно-правових актів для цілей оподаткування, якщо вони не суперечать Кодексу.

Отже, враховуючи висновки Рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 22.02.2018 № 806/303/18 до платника податків - правонаступника переходять усі права та обов'язки з урахуванням зобов'язань реорганізованого підприємства за сплати податків та можливістю врахувати від'ємне значення об'єкта оподаткування реорганізованого підприємства на підставі п. 98.9 ст. 98, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу.

На виконання рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 22.02.2018 № 806/303/18 індивідуальна податкова консультація, надана листом Державної податкової служби України від 23.10.2017 № 2339/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, скасовується.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter