X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О составе финансовой отчетности предприятия, которое утратило признаки малого предприятия

ГУ ГФС в Одесской области в индивидуальной налоговой консультации от 01.08.2018 г. № 3343/ІПК/15-32-12-01-04 напоминает, что согласно п. 2 ст. 2 Закона о бухучете, малыми предприятиями являются те, которые не соответствуют критериям микропредприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, отвечают как минимум двум из следующих критериев:

  • балансовая стоимость активов - до 4 млн евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) - до 8 млн евро;
  • средняя численность работников - до 50 человек.

Для составления финансового отчета субъекта малого предпринимательства применяются нормы П(С)БУ 25, который устанавливает содержание и форму Финансового отчета субъекта малого предпринимательства в составе Баланса (форма № 1-м) и Отчета о финансовых результатах (форма № 2 м).

Если малое предприятие по результатам деятельности за год утратило признаки соответствия вышеуказанным критериям, то финансовый отчет таким предприятием составляется за отчетный период, в котором это произошло, и последующие периоды текущего (отчетного) года в соответствии с НП(С)БУ 1 "Общие требования к финансовой отчетности".

Кроме этого предприятия могут подавать уточненную финансовую отчетность и уточненную консолидированную финансовую отчетность на замену ранее поданной отчетности по результатам проведения аудиторской проверки, с целью исправления самостоятельно выявленных ошибок или по другим причинам. Представление и обнародование уточненной финансовой отчетности и уточненной консолидированной финансовой отчетности осуществляются в том же порядке, как и финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, которая уточняется.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Одеській області від 01.08.2018 р. № 3343/ІПК/15-32-12-01-04

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит про надання податкової консультації щодо складу фінансової звітності підприємства та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені положеннями Закону України від 16.07.99 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями (далі – Закон).

Для цілей його виконання пунктом 2 статті 2 Закону, в редакції Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень", що набрав чинності 01.01.2018 року, для підприємств встановлені критерії щодо їх належності до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

Зокрема: малими визначено підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
  • середня кількість працівників – до 50 осіб.

Для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва застосовуються норми Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 p. № 25) (далі – Положення № 25).

Цим Положенням установлено зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

Отже, підприємства, що підпадають під визначення малих підприємств згідно критеріїв, визначених п. 2 ст. 2 Закону, складають Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

Якщо мале підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки відповідності вищевказаним критеріям, то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами) (далі – Положення 1) (п. 3 Положення № 25).

Крім цього, відповідно до п. 6 ст. 14 Закону підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Щодо можливості подання малим підприємством фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за I-ше півріччя 2018 року за формою, передбаченою Положенням № 25, після подання ним балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за I-й квартал 2018 року згідно Положення № 1, то це питання знаходиться у компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16.07.99 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Тому за роз'ясненнями з даного питання доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.

Крім того повідомляємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter