X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
08.12.2015

Отличие товарообменных (бартерных) операций от операций, прекращенных путем зачета встречных однородных требований

Начиная с 29 августа 2014 года уполномоченные банки не имеют права снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о прекращении обязательств путем зачета встречных однородных требований. Данное требование не касается товарообменных (бартерных) операций, так как эти операции не являются тождественными:

На наш взгляд, именно это хотел разъяснить главный налоговый орган в комментируемом письме от 28.10.2015 г. № 22799/6/99-99-19-02-02-15.

Кроме того, ГФС в письме напоминает, что налог на прибыль определяется на основании данных финансовой отчетности, сформированных по правилам бухгалтерского учета и скорректированных на разницы в соответствии с положениями раздела III НКУ, который не содержит никаких специальных правил относительно погашения дебиторской и кредиторской задолженности в денежной форме по разным договорам путем зачета однородных требований.

Дополнительно отметим, что раздел III НКУ не содержит также никаких специальных правил относительно бартерных операций. То есть бартерные операции, а также операции, обязательства по которым прекращены путем зачета встречных однородных требований, отражаются в учете исключительно по правилам бухгалтерского учета.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 р. № 22799/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання товарообмінними (бартерними) операціями операцій при припиненні дебіторської та кредиторської заборгованості двох підприємств зі сплати коштів за різними договорами зарахуванням однорідних вимог (у тому числі за договорами у сфері ЗЕД) і повідомляє.

Можливість припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог передбачено ст. 601 Цивільного кодексу України.

Припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за експортно-імпортними операціями регулюється п. 1.10 розділу 1 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 136.

Головним органом валютного контролю згідно зі ст. 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" є Національний банк України (далі – НБУ).

Повноваження НБУ у сфері валютного регулювання та контролю визначено ст. 44 Закону України від 20 травня 1999 року № 679-XIV "Про Національний банк України". Зокрема, до компетенції НБУ у сфері валютного регулювання та контролю належать видання нормативно-правових актів щодо ведення валютних операцій, встановлення порядку проведення обов'язкового продажу та розміру надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу.

Починаючи з 29.08.2014 постановою Правління Національного банку України від 28.08.2014 № 534 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515" у зв'язку із запровадженням вимоги щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із за кордону в розмірі 100 відсотків уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності згідно із ст. 1 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" – це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

Враховуючи зазначене, операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності є товарообмінною (бартерною) операцією за умови, що зазначена операція обов'язково оформлена бартерним договором та збалансована за вартістю.

Крім того, відповідно до пп. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) бартерна (товарообмінна) операція – господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств".

Однак норми розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу в редакції, чинній з 01.01.2015, не передбачають особливостей обліку операцій з погашення дебіторської та кредиторської заборгованості у грошовій формі за різними договорами шляхом заліку однорідних вимог.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter