X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Списание товаров медицинского назначения, приобретенных без НДС

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 09.08.2018 г. № 3483/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что при списании товарно-материальных ценностей в связи с признанием их негодными для использования, (в том числе товаров (изделий) медицинского назначения), такие товарно-материальные ценности начинают использоваться в операциях, не является хозяйственной деятельностью такого налогоплательщика.

В случае, если товарно-материальные ценности (в том числе товары (изделия) медицинского назначения), которые на момент их приобретения плательщиком освобождались от обложения НДС и были приобретены без включения сумм НДС в состав налогового кредита, налоговые обязательства при их списании не начисляются.

В случае ликвидации основных средств, используемых в хозяйственной деятельности, и которые подлежат амортизации в налоговом учете, финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму остаточной стоимости таких активов, определенной в соответствии с правилами бухгалтерского учета, и уменьшается на сумму остаточной стоимости этих активов, определенной с учетом положений ст. 138 НКУ.

При ликвидации основных средств, которые не используются в хозяйственной деятельности финрезультат до налогообложения увеличивается (согласно п. 138.1 НКУ) на сумму остаточной стоимости таких активов, определенной согласно бухгалтерскому учету, и уменьшается (согласно п. 138.2 НКУ) на сумму первоначальной стоимости приобретения или изготовления и расходов на их ремонт, реконструкцию, модернизацию или другие улучшения таких активов, определенной согласно бухгалтерскому учету.

При этом на стоимость материальных активов, которые учитываются в составе запасов и не амортизируются, корректировки финансового результата до налогообложения в соответствии с п. 138.1 и п. 138.2 НКУ, не осуществляются.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 09.08.2018 р. № 3483/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула індивідуальну податкову консультацію на звернення платника, надіслану листом ГУ, щодо порядку списання товарів медичного призначення та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Щодо оподаткування податком на додану вартість

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу).

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V Кодексу база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Пунктом 198.3 статті 198 Кодексу визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

 • придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
 • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
 • ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

З метою застосування пункту 198.5 статті 198 Кодексу податкові зобов'язання визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:

 • придбаними для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх придбання;
 • придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Таким чином, у разі списання товарно-матеріальних цінностей (в тому числі товарів (виробів) медичного призначення) у зв'язку з визнанням їх непридатними для використання, такі товарно-матеріальні цінності не можуть бути використані у межах господарської діяльності підприємства.

Оскільки платником податку на додану вартість здійснюється операція зі списання товарно-матеріальних цінностей (в тому числі товарів (виробів) медичного призначення), то вони починають використовуватись в операціях, що не є господарською діяльністю такого платника податку.

Як зазначено у зверненні платника, товари (вироби) медичного призначення на момент їх придбання платником звільнялись від оподаткування.

Враховуючи викладене, у разі, якщо товарно-матеріальні цінності (в тому числі товари (вироби) медичного призначення) придбані без включення сум ПДВ до складу податкового кредиту, то податкові зобов'язання при їх списанні не нараховуються.

З приводу порядку списання товарів (виробів) медичного призначення, то з порушеного питання пропонуємо звернутися до Міністерства охорони здоров'я України як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, зокрема здійснює нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я.

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Отже, з питань порядку ліквідації матеріальних активів, які обліковуються платником податку у складі запасів, в зв'язку з їх фізичним або моральним старінням та документального оформлення ліквідації зазначених активів доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Згідно з підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 Кодексу основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Відповідно до пункту 138.1 статті 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема:

 • на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
 • на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.

Згідно з пунктом 138.2 статті 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема:

 • на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
 • на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

Відповідно до підпункту 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел:

 • витрати на придбання / самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів;
 • витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів.

Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Отже, у випадку ліквідації основних засобів, які використовуються у господарській діяльності, та підлягають амортизації у податковому обліку, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.

У разі ліквідації основних засобів, які не використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується (згідно з пунктом 138.1 статті 138 Кодексу) на суму залишкової вартості таких активів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком, та зменшується (згідно з пунктом 138.2 статті 138 Кодексу) на суму первісної вартості придбання або виготовлення та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення таких активів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком.

При цьому на вартість матеріальних активів, що обліковуються у складі запасів і не амортизуються, коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пункту 138.1 та пункту 138.2 статті 138 Кодексу не здійснюється.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter