X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О периодичности актуализации и верификации банками информации о клиентах

НБУ в письме от 16.08.2018 г. № 25-0008/44785 разъясняет, что нормы Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, обязывают банки уточнять информацию об идентификации и изучении клиента:

  • не реже одного раза в год, если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации криминальных доходов/финансированию терроризма оценивается банком как высокий;
  • не реже одного раза в два года - если он средний;
  • не должен превышать трех лет - для прочих клиентов.

Банк самостоятельно устанавливает порядок идентификации и верификации, изучения и дополнительного уточнения информации о клиенте. Такой порядок может содержать процедуры по уточнению информации о физических лицах - клиентах банка с низким уровнем риска, т.е. лицах, имеющих счета исключительно для получения зарплаты, пенсионных или иных социальных выплат.

Эти процедуры могут предусматривать использование средств электронной почты (например, электронный опросник), в том числе с использованием ЭЦП/ЭП, или телефонной связи, Call-центра, других дистанционных каналов, не подразумевающих личного присутствия клиента в банке. Кроме того, банки могут проводить уточнение информации о физических лицах во время их личного обращения в учреждения банка.

В случае сомнения в получении достоверной информации банк самостоятельно принимает решение о необходимости в личной встрече с клиентом для подтверждения или опровержения его данных. Срок проведения уточнения/дополнительного уточнения информации может совпадать с датой получения клиентом нового Больше новостей

Текст документа

Лист Національного банку України від 16.08.2018 р. № 25-0008/44785

Ураховуючи тенденцію щодо скорочення кількості відділень банків України та одночасний розвиток в банках дистанційних каналів зв'язку, систем дистанційного обслуговування, Національний банк України вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані, зокрема, здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта 1 у випадках, встановлених законом, підтверджувати під час проведення верифікації відповідність ідентифікаційних даних особи клієнта (представника клієнта) відомостям, зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства та перевіряти їх чинність (дійсність) тощо.

____________ 1 уточнення інформації про клієнта - актуалізація даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них (пункт 44 частини першої статті 1 Закону).

Норми, встановлені пунктом 62 глави V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 2 (далі - Положення), зобов'язують банки уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта:

____________ 2 затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417.

  • не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму оцінюється банком як високий;
  • не рідше одного разу на два роки, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму оцінюється банком як середній.

Для інших клієнтів строк уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

Випадки проведення додаткового уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта визначені пунктом 63 розділу V Положення.

Зауважимо, що відповідно до норм Положення банк самостійно, з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, встановлює порядок здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта, який має міститися у Програмі ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку.

Зазначений порядок, на думку Національного банку України, може містити процедури з проведення уточнення / додаткового уточнення інформації стосовно фізичних осіб - клієнтів банку з низьким рівнем ризику, в тому числі тих, щодо яких у банку є розуміння, що фінансові операції таких клієнтів здійснюються в межах отриманих виплат та не є ризиковими, які є спрощеними у порівнянні із звичайними процедурами з уточнення / додаткового уточнення інформації. До зазначеної категорії клієнтів, зокрема, можуть відноситися клієнти - фізичні особи, які мають рахунки виключно для отримання заробітної плати, пенсійних або інших соціальних виплат.

Такі процедури для відповідного уточнення / додаткового уточнення інформації можуть передбачати використання засобів електронної пошти (наприклад, заповнення електронного опитувальника), в тому числі із застосуванням електронного цифрового підпису / електронного підпису, або телефонного зв'язку, Call-центру, інших дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей банку та клієнтів, та не передбачати особистої присутності клієнта в установі банка.

Водночас, у разі використання дистанційних каналів зв'язку для проведення уточнення / додаткового уточнення інформації банку рекомендуємо пересвідчитись, що спілкування відбувається безпосередньо з відповідним клієнтом, шляхом використання засобів автентифікації згідно з внутрішніми процедурами, наприклад, такими, що передбачені для автентифікації клієнта під час надання послуг з використанням електронних платіжних засобів. При цьому, на виконання вимог абзацу восьмого підпункту 4 пункту 55 розділу V Положення, рекомендуємо банкам в Програмі ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів визначити та затвердити порядок підтвердження (фіксування) вжиття наведених заходів, а також порядок зберігання отриманої інформації з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Окрім цього, банки можуть проводити уточнення / додаткове уточнення інформації щодо фізичних осіб під час їх особистого звернення до установи банку, наприклад, з метою отримання будь-якої послуги, в тому числі, якщо термін для такого уточнення / додаткового уточнення не настав, але настане найближчим часом.

Також, на думку Національного банку України, строк проведення уточнення / додаткового уточнення інформації може співпадати з датою отримання клієнтом нового платіжного засобу за умови, що строк користування цим платіжним засобом не перевищує трьох років.

Разом з цим зауважимо, що у разі виникнення сумніву щодо достовірності отриманої інформації, дійсності документів, або переоцінки ризику клієнту, банк самостійно приймає рішення щодо необхідності в особистій зустрічі з клієнтом для підтвердження або спростування наданих ним даних.

Окремо зазначаємо, що з метою здійснення нагляду на вимогу Національного банку України банк має надати копії документів/інформації в електронному вигляді або роздруковані та засвідчені підписом уповноваженого працівника банку, які свідчать про проведення банком уточнення / додаткового уточнення інформації щодо клієнта.

Національний банк України повторно наголошує, що банки, насамперед, з метою зниження ризику їх використання для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, мають приділяти підвищену увагу до клієнтів, які проводять масштабні схемні фінансові операції та не належать до категорії клієнтів банку з низьким рівнем ризику. При цьому банки мають забезпечувати фінансову інклюзію, а пересічні громадяни України, що проводять звичайні, не ризикові операції, мають отримувати повний безперешкодний доступ до фінансових продуктів і сервісів.

Просимо врахувати зазначені рекомендації в практичній діяльності.

Перший заступник Голови Національного банку України К. Рожкова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter