X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Особенности выполнения предприятиями военно-транспортной обязанности

В письмах Минфинансов от 11.06.2015 г. № 31-11420-07-10/19544 и Минобороны от 22.07.2015 г. № 322/2/6598 разъясняются следующие вопросы, связанные с выполнением предприятиями военно-транспортной обязанности в соответствии с Положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным постановлением КМУ от 28.12.2000 г. № 1921:

  • информация о наличии транспортных средств и техники, а также о гражданах, которые на них работают, подается предприятиями в военкоматы дважды в году (до 20 июня и 20 декабря). В случае изменения учетных данных о транспортных средствах (о продаже, передаче в аренду, ликвидации и пр.), а также о гражданах, которые на них работают (уволены, приняты другие работники), дополнительно подавать такую информацию в военкоматы не нужно;
  • размещение пунктов передачи и пунктов возврата транспортных средств и техники ограничивается территориальными границами областей. Перемещение транспортных средств за пределы области осуществляется за счет ВСУ;
  • инвентаризация мобилизованного транспорта предприятиями проводится в порядке, предусмотренном для проведения инвентаризации имущества, переданного на ответственное хранение;
  • отражение в инвентаризационной описи мобилизованного транспорта осуществляется на основании акта приемки-передачи, который подтверждает факт передачи такого имущества и сведений, полученных от хранителя транспорта (при наличии), то есть от воинской части, которой было передано транспортное средство.
Больше новостей
Текст документов

Лист Міністерства фінансів України від 11.06.2015 р. № 31-11420-07-10/19544

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (далі – Закон) виконання військово-транспортного обов'язку під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюється згідно з Мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які оформлюються відповідними розпорядженнями.

Відповідно до абзацу четвертого частини 3 статті 6 Закону приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Згідно з абзацами п'ятим та шостим частини 3 статті 6 Закону повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення її результатів визначено Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (далі – Положення).

Відповідно до пункту 8 розділу I Положення підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов'язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств. Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Згідно з пунктом 6 розділу I Положення суцільною інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану.

Пунктом 10 розділу II Положення передбачено, що на активи, що знаходяться в дорозі, не оплачену у строк покупцями відвантажену продукцію (товари) та на ті активи, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), складаються окремі інвентаризаційні описи.

Відповідно до абзацу третього пункту 20 розділу II Положення на активи, що належать іншим підприємствам, складаються окремі звіряльні відомості, копії яких надсилаються власнику.

З огляду на викладене вище, інвентаризація мобілізованого транспорту проводиться згідно з вимогами, передбаченими для проведення інвентаризації майна, переданого на відповідальне зберігання.

Відображення в інвентаризаційному описі мобілізованого транспорту здійснюється на підставі акта приймання-передачі, що підтверджує факт передання такого майна та відомостей, отриманих від зберігача транспорту (за наявності).

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М. Чмерук

 

 

 

Лист Міністерства оборони України від 22.07.2015 р. № 322/2/6598

У Генеральному штабі Збройних Сил України розглянуто звернення щодо роз'яснення окремих питань застосування Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1921, в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 405 (далі – Положення).

За результатами розгляду інформуємо, що відповідно до пункту 15 Положення керівники підприємств, установ та організацій подають військовим комісаріатам двічі на рік (до 20 червня та 20 грудня) інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці, за встановленою Положенням формою. Зазначена інформація подається у визначені Положенням строки та за встановленою формою незалежно від змін щодо облікових даних транспортних засобів і техніки, а також громадян, які на них працюють.

Стосовно пунктів передачі та пунктів повернення транспортних засобів і техніки інформуємо, що в Збройних Силах України переважно використовується територіальний принцип комплектування військ (сил) транспортними засобами і технікою національної економіки. З огляду на зазначене місця розташування пунктів передачі та пунктів повернення транспортних засобів і техніки обмежуються територіальними кордонами областей.

Переміщення транспортних засобів і техніки за межі області здійснюється за рахунок Збройних Сил України.

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного
планування Генерального штабу
Збройних Сил України,
генерал-лейтенант В. Аскаров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter