X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Присвоение инвентарных номеров объектам основных средств

Минфин в письме от 22.03.2018 г. № 35220-07-10/7856 отмечает, что предприятие самостоятельно разрабатывает систему и формы внутрихозяйственного (управленческого) учета, отчетности и контроля хозяйственных операций, определяет права работников на подписание бухгалтерских документов.

Вместе с тем с целью обеспечения единого подхода относительно аналитического учета каждого отдельного объекта или группы необоротных активов с учетом Плана счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденного приказом Минфина от 31.12.2013 г. № 1203, руководитель субъекта государственного сектора может принять решение о присвоении соответствующих инвентарных (номенклатурных) номеров объектам основных средств и другим необоротным материальным активам.

При этом методологические принципы формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в финансовой отчетности информации об основных средствах, других необоротных материальных активах и незавершенных капитальных инвестициях в необоротные материальные активы, определенные НП(С)БУ-121 "Основные средства", предусматривают, что каждому объекту основного средства (кроме белья, постельных принадлежностей, одежды, обуви, библиотечных фондов, малоценных необоротных материальных активов, материалов долговременного использования) присваивается инвентарный номер.

Инвентарные и номенклатурные номера, присвоенные объектам основных средств, сохраняются за ними на весь период пребывания их у субъекта государственного сектора. Номера инвентарных объектов, которые выбыли или ликвидированы, не должны присваиваться другим объектам, которые зачислены на баланс, в течение 3 лет.

Больше новостей
Текст документа

Щодо присвоєння інвентарних номерів об'єктам основних засобів

Лист Міністерства фінансів України від 22.03.2018 р. № 35220-07-10/7856

Міністерство фінансів України розглянуло лист щодо присвоєння інвентарних номерів об'єктам основних засобів та в межах компетенції повідомляє.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202, та розкриті в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11 (далі – Методрекомендації).

Відповідно до вимог пунктів 3 та 5 розділу II Методрекомендацій кожному об'єкту основного засобу (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання) присвоюється інвентарний номер.

Інвентарні та номенклатурні номери, присвоєні об'єктам основних засобів, зберігаються за ними на весь період перебування їх у вказаного суб'єкта державного сектору. Номери інвентарних об'єктів, які вибули чи ліквідовані, не повинні присвоюватись іншим об'єктам, що заново надійшли, протягом трьох років.

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів.

Разом з тим з метою забезпечення єдиного підходу щодо аналітичного обліку кожного окремого об'єкта або групи необоротних активів із врахуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203, керівник суб'єкта державного сектору може прийняти рішення про присвоєння відповідних інвентарних (номенклатурних) номерів об'єктам основних засобів та іншим необоротним матеріальним активам.

Питання, порушені у зверненні ..., на сьогодні законодавством повністю врегульовані, у тому числі нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку, в яких суперечливі норми відсутні.

В. о. директора Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Є. Гладун

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter