X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об индексации зарплаты работающего студента

Минсоцполитики в письме от 14.08.2018 г. № 14/0/216-18 разъясняет, что в соответствии с п. 4 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078, если работник кроме зарплаты получает другой денежный доход, в первую очередь индексируется оплата труда.

Если же такое лицо работает и одновременно учится на дневной форме обучения или с отрывом от производства в клинической ординатуре, аспирантуре и докторантуре, прежде всего индексируется стипендия.

Пунктом 8 Порядка № 1078 предусмотрено, что стипендиатам из числа учеников профессионально-технических, студентов высших учебных заведений, клинических ординаторов, аспирантов и докторантов, которые обучаются по дневной форме обучения или с отрывом от производства и одновременно работают, по их требованию профессионально-технические и высшие учебные заведения выдают справку о размере и сроке назначения стипендии, на основании которой проводится индексация заработной платы по месту работы таких стипендиатов в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, с учетом полученной проиндексированной стипендии.

При индексации заработной платы следует применять п. 4 Порядка № 1078, которым предусмотрено, что в случае если лицо работает неполное рабочее время, сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени, а выплачивается пропорционально отработанному времени. Это относится и к случаю, когда работник принят на работу не с начала месяца.

Например, ученика приняли на работу с 11.06.2018 г. Последнее повышение зарплаты по должности было в сентябре 2017 г. Проиндексированная стипендия составляет 460 грн.

База индексации составит 1 272 грн. (1 762 грн. - 490 грн.), где

  • 1 762 грн. - размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Сумма индексации за полностью отработанный месяц составляет 85,22 грн. (1 272 грн. × 6,7 ÷ 100), где

  • 6,7 % - величина прироста индекса потребительских цен с сентября 2017 г. по июнь 2018 г.

Сумма индексации за фактически отработанные дни составит 59,65 грн (85,22 грн. ÷ 20 × 14), где

  • 20 - количество рабочих дней в месяце;
  • 14 - количество фактически отработанных рабочих дней за месяц.

Таким образом, по месту работы ученик должен был получить сумму индексации в размере 59,65 грн.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 14.08.2018 р. № 14/0/216-18

Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики розглянув лист редакції газети "Оплата Праці" стосовно індексації заробітної плати і повідомляє.

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі – Порядок), визначено, що у разі коли особа працює та отримує інший грошовий дохід, насамперед індексується оплата праці. Якщо така особа працює і одночасно навчається за денною формою навчання або з відривом від виробництва у клінічній ординатурі, аспірантурі і докторантурі, насамперед індексується стипендія.

При цьому пунктом 8 Порядку передбачено, що стипендіатам із числа учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання або з відривом від виробництва і одночасно працюють, на їх вимогу професійно-технічні та вищі навчальні заклади видають довідку про розмір і строк призначення стипендії, на підставі якої проводиться індексація заробітної плати за місцем роботи таких стипендіатів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.

Пунктом 10 2 Порядку передбачено, що для працівників, яких прийнято на роботу, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Крім того, якщо працівника прийнято на роботу не з початку місяця, а з середини, при індексації заробітної плати слід застосовувати пункт 4 Порядку, яким передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Наводимо приклад розрахунку індексації заробітної плати учня, який одночасно навчається і працює.

Враховуючи, що заробітна плата проводиться в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії, індексації підлягає 1272 грн. (1762 грн. – 490 грн., де 1762 грн. – розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, 490 грн. – розмір проіндексованої стипендії у червні 2018 року).

Сума індексації за повністю відпрацьований місяць складала 85,22 грн. (1272 грн. х 6,7 : 100, де 6,7 %величина приросту індексу споживчих цін у червні 2018 року, якщо останнє підвищення тарифних ставок (окладів) відбулося у вересні 2017 року).

Оскільки учня було прийнято на роботу з 11 червня 2018 року, сума індексації мала виплачуватись за фактично відпрацьовані дні, тобто 85,22 грн.: 20 роб. дн. х 14 відпр. дн. = 59,65 грн.

Отже, за місцем роботи учень мав отримати суму індексації у розмірі 59,65 грн.

Одночасно повідомляємо, що із січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн., тобто розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Керівник експертної групи з питань рівня життя та соціальних стандартів Н. Підлужна

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter