X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

При выявлении ошибок в финансовой отчетности за прошлые периоды налогоплательщик обязан представить уточняющую декларацию по прибыли вместе с уточненной финансовой отчетностью

ГФС в ИНК от 16.08.2018 г. № 3559/6/99-99-15-02-01-15/ІПК сообщает, что при выявлении ошибок в финансовой отчетности за прошлые периоды налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточняющую декларацию по прибыли вместе с уточненной финансовой отчетностью, поскольку такая финансовая отчетность является приложением к декларации и ее неотъемлемой частью.

Иными словами, в разъяснении не оговорена возможность непредставления декларации в случае, если ошибка в финансовой отчетности не повлекла за собой искажение ранее задекларированного финансового результата. То есть главный налоговый орган аргументирует необходимость представления декларации при любых исправлениях финансовой отчетности только на том основании, что финансовая отчетность является приложением к декларации и ее неотъемлемой частью. Аналогичные разъяснения ГФС предоставляла и ранее (см. письма от 20.01.2016 г. № 993/6/99-95-42-03-15, от 21.01.2016 г. № 1075/6/99-95-42-03-15 и от 10.02.2016 г. № 2759/6/99-95-42-01-15).

Подробнее эти вопросы рассмотрены в темах Представление декларации по налогу на прибыль и Исправление ошибок в бухгалтерском учете.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 16.08.2018 р. № 3559/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку надання уточненої фінансової звітності та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України від 16 липня 1999 року № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон № 996).

Пунктом 6 ст. 14 Закону № 996 визначено, що підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Аналогічне положення містить п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 547) (далі - Порядок), який поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Абзацом 13 п. 2 Порядку встановлено, що платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органам доходів і зборів у порядку, передбаченому Кодексом для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) та річну фінансову звітність.

Якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники декларації з податку на прибуток підприємств, таке уточнення здійснюється відповідно до положень ст. 50 Кодексу.

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід'ємною частиною.

Отже, при виявлені у фінансовій звітності помилок платником подається до контролюючих органів уточнююча декларація разом із уточнюючою фінансовою звітністю за відповідний звітний період.

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з декларацією є позначка "+" в декларації у клітинці "ФЗ 12" таблиці "Наявність додатків". Крім того, у таблиці "Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності 12" наведено перелік форм фінансової звітності, яка складається та подається платниками податку на прибуток. Платником проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої з декларацією.

Водночас повідомляємо, що згідно з п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Міністерство фінансів України, зокрема, здійснює:

нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, а також законодавства з питань бухгалтерського обліку;

державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов'язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter