X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.12.2015

Сведения о местах осуществления лицензируемой деятельности могут содержаться как в заявлении, так и в прилагаемых документах

Государственная регуляторная служба Украины в письме от 15.09.2015 г. № 6854 обращает внимание на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона Украины от 02.03.2015 г. № 222-VIII "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", вступившего в силу 28 июня 2015 года, в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в отношении каждого субъекта хозяйствования в порядке, который устанавливает распорядитель этого реестра, вносятся, в частности, сведения о местах и средствах осуществления лицензиатом вида хозяйственной деятельности, подлежащего лицензированию.

Согласно ч. 5 ст. 21 вышеуказанного закона до вступления в силу положения о внесении в ЕГР информации о лицензировании и издании КМУ акта относительно прекращения ведения Единого лицензионного реестра органы лицензирования:

  • продолжают формировать, вести, предоставлять сведения из собственных лицензионных реестров и подавать их в Единый лицензионный реестр согласно действующему порядку;
  • обнародуют принятые ими решения о выдаче лицензий на своих официальных веб-сайтах на следующий рабочий день;
  • способствуют распорядителю ЕГР в формировании электронного информационного ресурса реестра относительно лицензирования.

При этом, по мнению Государственной регуляторной службы, на сегодняшний день информация о местах осуществления хозяйственной деятельности (помещение, здание, земельный участок и/или территория, в пределах которых осуществляется лицензируемый вид хозяйственной деятельности или которые используются при осуществлении деятельности (может совпадать с местонахождением субъекта хозяйствования)) может содержаться в заявлении о получении лицензии, содержание и форма которых должны быть установлены соответствующими Лицензионными условиями, или в документах, прилагаемых к заявлению о получении лицензии (например, сведения или информация, составленные и подписанные непосредственно получателем лицензии).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної регуляторної служби України від 15.09.2015 р. № 6854

Державною регуляторною службою України розглянуто лист Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України від 07.08.2015 № 10/4-5227 щодо місць провадження господарської діяльності та повідомляється наступне.

Згідно з частиною першою статті 18 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі – Закон № 222) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до кожного суб'єкта господарювання в порядку, що встановлює розпорядник цього реєстру, вносяться, зокрема, відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами.

Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону № 222 до набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування:

  • продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру;
  • оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день;
  • сприяють розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у формуванні електронного інформаційного ресурсу реєстру щодо ліцензування.

Відповідно до абзаців другого та третього частини восьмої статті 9 Закону № 222 місцем провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності або який використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб'єкта господарювання).

Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).

Згідно з частиною другою статті 11 Закону № 222 у заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про: здобувача ліцензії: для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код; для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;

  • вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
  • бажаний спосіб одержання документів.

Отже, на думку Державної регуляторної служби України, інформація про місця провадження господарської діяльності може міститися в заяві про отримання ліцензії, зміст та форма якої має бути встановлена відповідними Ліцензійними умовами, або в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (наприклад, відомості або інформація, складені та підписані безпосередньо здобувачем ліцензії).

Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України В. Загородній

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter