X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Кворум общего собрания участников ООО уменьшен с 60 до 50 процентов голосов

Согласно изменениям, внесенным Законом Украины от 24.11.2015 г. № 816-VIII в Закон "О хозяйственных обществах" общее собрание участников считается полномочным, если на нем присутствуют участники (представители участников), владеющие в совокупности более чем 50 % голосов.

До сих пор действовала норма о необходимости присутствия участников (представителей участников), владеющих в совокупности более 60 % голосов.

Кроме этого, определено, что учредительными документами обществ, в уставном капитале которых отсутствует доля государства, может быть установлен иной процент голосов участников (представителей участников), при условии присутствия которых общее собрание участников считается полномочным.

Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до статті 60 Закону України "Про господарські товариства" щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Закон України від 24.11.2015 р. № 816-VIII

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до статті 60 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2002 р., № 32, ст. 222) такі зміни:

частину першу викласти в такій редакції:

"Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними".

У зв'язку з цим частини другу – п'яту вважати відповідно частинами третьою – шостою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що статути товариств з обмеженою відповідальністю до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України П. Порошенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter