X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Оформление расчетных операций турагентами

ГФС в ИНК от 08.10.2018 г. № 4307/К/99-99-13-01-02-14/ІПК рассмотрен вопрос оформления расчетных операций физическим лицом - предпринимателем при осуществлении туристической деятельности, а именно, возможность использования квитанции ПО-Д2.

Согласно п. 11 разд. II Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148 наличные, поступающие в кассы, приходуется в день получения наличных в полной сумме.

В соответствии со ст. 2 Закона о РРО, расчетный документ - документ установленной формы и содержания (кассовый чек, товарный чек, расчетная квитанция и т.п.), подтверждающий факт продажи (возврата) товаров, предоставления услуг, получения (возврата) средств, купли-продажи иностранной валюты, напечатанный в случаях, предусмотренных этим Законом, и зарегистрированным в установленном порядке регистратором расчетных операций или заполненный вручную.

Квитанция по форме № ПО-Д2 утверждена приказом Украинского союза объединений, предприятий и организаций бытового обслуживания населения от 29.09.95 г. № 8 "Об утверждении форм документов строгой отчетности и Инструкции по их использованию", к которому ГФС и направила субъекта, задавшего этот вопрос.

Однако, несмотря на то, что к договору на туристическое обслуживание применяются общие положения договора о предоставлении услуг, туристическая услуга не является бытовой. Бытовые услуги населению перечислены в п. 291.7 НКУ.

Кроме того, квитанция по форме № ПО-Д2 предназначена для оформления услуг, предоставленных в присутствии заказчика, чего никак нельзя сказать о туристических услугах, которые явно будут предоставлены позднее, чем оформляется договор.

Поэтому, по нашему мнению, квитанция формы № ПО-Д2 при осуществлении расчетов за туристические услуги не применяется.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.10.2018 р. № 4307/К/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення про надання роз'яснення щодо окремих питань ведення розрахункових операцій фізичною особою – підприємцем при здійсненні туристичної діяльності та в межах компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Податковий кодекс України (далі – ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 1.1 ст. 1 ПКУ).

Пунктом 191 ст. 19 ПКУ визначаються функції контролюючих органів, зокрема визначено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів установлених ПКУ.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 15.09.95 № 324/95-ВР "Про туризм" туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням. Учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення тощо).

Пунктом 17 Закону України "Про захист прав споживачів" визначено, що послуга – це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт). До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.

Закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі – Закон 265/95) – основний законодавчий акт, що визначає порядок здійснення розрахунків при продажу товарів і послуг.

Відповідно до ст. 2 Закону 265/95 розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Питання ведення операцій з готівкою регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (далі – Положення).

Згідно з п. 11 розд. II Положення готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі. Оприбуткування готівки – це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів, книзі обліку розрахункових операцій (пп. 18 п. 3 р. I Положення).

Стосовно форми квитанції ПО-Д2 повідомляємо, що дана форма передбачена для розрахунків зі споживачами за побутові послуги.

Для отримання детальної інформації щодо порядку використання квитанції ПО-Д2 доцільно звернутися до Укрсоюзсервісу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter