X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Утвержден порядок проведения проверок соблюдения требований гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности

МВД приказом от 02.11.2015 г. № 1337 утвержден Порядок проведения плановых (внеплановых) проверок соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, согласно которому плановые проверки проводятся в соответствии с планами проверки, ежеквартально утверждаются ГСЧС или ее территориальными органами и публикуются на их официальном сайте до 25 числа последнего месяца квартала.

Продолжительность плановой проверки определяется в зависимости от площади (территории) объекта проверки, количества зданий, помещений и участков, находящихся в собственности или пользовании субъектов хозяйствования, а также степени риска от осуществления хозяйственной деятельности, но не может превышать 15 рабочих дней ( 5 рабочих дней для субъектов малого предпринимательства. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 10 рабочих дней (2 рабочих дней для субъектов малого предпринимательства).

Также документов утверждена унифицированная форма Акта по результатам проверки.

Больше новостей
Текст документа

Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.11.2015 р. № 1337

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 р. за № 1467/27912

Відповідно до статей 64 – 67 Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

2) Уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 травня 2012 року № 863 "Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції 25 червня 2012 року за № 1054/21366.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови СПО об'єднань профспілок С. Кондрюк

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій М. Чечоткін

Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України О. Мірошніченко

Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 02.11.2015 р. № 1337

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 р. за № 1467/27912

ПОРЯДОК проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації та здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та посадовими особами головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного та республіканського значення (далі – територіальні органи) за додержанням і виконанням суб'єктами господарювання, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління, вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

2. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. Посадові особи ДСНС України та її територіальних органів здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану додержання та виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

4. Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров'я людей.

5. Перевірки проводяться за адресою розташування об'єктів перевірок суб'єкта господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

6. Суб'єкти господарювання зобов'язані безперешкодно допускати посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, надавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, визначеному законодавством.

7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

     акт, складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (далі – акт перевірки), – документ, який складається посадовою особою ДСНС України або її територіального органу за результатами здійснення планової або позапланової перевірки у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що містить відомості про стан виконання (додержання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у зазначеній сфері та детальний опис виявлених порушень із зазначенням нормативно-правових актів та нормативних документів, вимоги яких порушені;

     припис – обов'язкова для виконання суб'єктом господарювання письмова вимога уповноваженої посадової особи ДСНС України або її територіального органу щодо усунення у визначені строки порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, яка складається на підставі акта перевірки;

     об'єкт перевірки – будівлі, приміщення, споруди, в тому числі ті, що знаходяться на стадії будівництва (монтажу, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту), території, які перебувають у власності або користуванні суб'єкта господарювання та використовуються ним для провадження господарської діяльності чи перебувають на балансі (належать до сфери управління) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (їх територіальних органів), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування;

     посадова особа ДСНС України – посадова особа ДСНС України або її територіального органу, яка у визначеному законом порядку уповноважена на здійснення державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

II. Організація проведення перевірок

1. Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, які щоквартально затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2. Плани перевірок апарату ДСНС України затверджуються Головою ДСНС України або його заступником, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

Плани перевірок, що здійснюються посадовими особами територіального органу ДСНС України на території певної адміністративної одиниці, затверджуються керівником відповідного територіального органу або його заступником, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

3. У плані перевірки зазначаються найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, адреса розташування об'єкта (об'єктів) перевірки, дата початку здійснення заходу та дата його закінчення.

4. Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання визначається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 361).

5. У разі взяття на облік нового об'єкта в період, на який уже затверджено план перевірки, зазначений об'єкт включається до плану перевірки на наступний плановий період.

6. Відповідно до затвердженого у встановленому порядку плану перевірок для здійснення планової перевірки ДСНС України або її територіальними органами видається наказ про проведення перевірки.

7. Наказ про проведення перевірки має містити:

     найменування/прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання;

     місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання та адреса розташування об'єкта перевірки;

     предмет перевірки;

     дату початку та дату закінчення перевірки;

     посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка буде здійснювати перевірку.

8. На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1).

Посвідчення на проведення перевірки посадовими особами ДСНС України оформлюється на бланку ДСНС України для загального листування за підписом Голови ДСНС України або його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю), та скріплюється гербовою печаткою.

Посвідчення на проведення перевірки суб'єктів господарювання, що здійснюється посадовими особами територіального органу ДСНС України на території відповідної адміністративної одиниці, оформлюється на бланку територіального органу ДСНС України для загального листування за підписом керівника цього територіального органу або його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю), та скріплюється гербовою печаткою.

Посвідчення реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки (додаток 2), який повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

     найменування структурного підрозділу ДСНС України або її територіального органу, що здійснює перевірку;

     тип перевірки (планова або позапланова);

     найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо якого (якої) здійснюється перевірка;

     місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу та адреса розташування об'єкта перевірки, щодо якого здійснюється перевірка;

     номер і дата наказу ДСНС України або її територіального органу, відповідно до якого здійснюється перевірка;

     дата початку та дата закінчення перевірки;

     посадові особи ДСНС України або її територіального органу, які будуть здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

     предмет та підстава для здійснення перевірки;

     інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її здійснення).

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Посвідчення на проведення перевірки зберігається в наглядовій справі на об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку.

9. ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її здійснення.

Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3) надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) за рахунок коштів ДСНС України (її територіального органу) або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання.

У разі направлення повідомлення про проведення планової перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) планова перевірка здійснюється не раніше ніж через п'ятнадцять днів з дня відправлення суб'єкту господарювання такого повідомлення.

Повідомлення про проведення планової перевірки посадовими особами ДСНС України оформлюється на бланку ДСНС України для загального листування за підписом Голови ДСНС України або його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

Повідомлення про проведення планової перевірки, що здійснюється посадовими особами територіального органу ДСНС України на території відповідної адміністративної одиниці, оформлюється на бланку територіального органу ДСНС України для загального листування за підписом керівника цього територіального органу або його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються:

     дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки;

     найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо якого (якої) буде здійснюватися перевірка;

     назва та адреса розташування об'єкта перевірки;

     найменування підрозділу ДСНС України або її територіального органу, посадові особи якого будуть здійснювати перевірку.

Копія повідомлення про проведення планової перевірки та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення) зберігаються в наглядовій справі на об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку.

10. Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) об'єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у власності або користуванні суб'єктів господарювання, а також ступеня ризику від провадження господарської діяльності, але не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва – п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

11. Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

12. Позапланова перевірка суб'єкта господарювання – це перевірка, проведення якої не передбачено планами перевірок ДСНС України та її територіальних органів.

13. Підставами для здійснення позапланової перевірки є:

1) подання суб'єктом господарювання письмової заяви до ДСНС України або її територіального органу про здійснення перевірки за його бажанням;

2) перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, виданих за результатами проведення планових перевірок;

3) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав. У разі надходження такого звернення до територіальних органів ДСНС України позапланова перевірка здійснюється тільки за наявності згоди ДСНС України на її проведення.

У разі якщо порушення, зазначені у зверненні, були виявлені при проведенні перевірки у попередньому плановому періоді, і по яким були вжиті відповідні заходи реагування, таке звернення не може розглядатись як підстава для проведення позапланової перевірки;

4) настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов'язана з діяльністю суб'єкта господарювання.

14. За наявності підстав ДСНС України або її територіальний орган видає наказ про проведення позапланової перевірки з урахуванням вимог пункту 7 цього розділу.

15. На підставі наказу про проведення позапланової перевірки оформлюється посвідчення на проведення позапланової перевірки з урахуванням вимог пункту 8 цього розділу.

16. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення позапланової перевірки.

17. Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів зобов'язані ознайомити керівника суб'єкта господарювання або уповноважену ним особу з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного наказу на проведення позапланової перевірки та пред'явити посвідчення на проведення позапланової перевірки.

18. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

19. Планові перевірки установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (їх територіальних органів), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, а також будівель, приміщень, споруд, що перебувають у власності (користуванні) цих установ або організацій, проводяться щороку згідно з затвердженими ДСНС України та її територіальними органами планами перевірок, за винятком установ та організацій, контроль за дотриманням пожежної безпеки на яких здійснюється відомчою службою пожежної безпеки відповідно до статті 61 Кодексу цивільного захисту України.

20. Перевірки додержання і виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади (їх територіальними органами), Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки здійснюються один раз на п'ять років на підставі плану, який щороку затверджується Кабінетом Міністрів України.

21. За наявності будівель, споруд, приміщень, дільниць та територій, які перебувають у власності або користуванні суб'єкта господарювання, використовуються ним для провадження господарської діяльності та здаються в оренду (суборенду) іншим суб'єктам господарювання, ДСНС України або її територіальний орган безпосередньо або через суб'єкта господарювання (шляхом зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час здійснення планової перевірки з метою забезпечення їх присутності (або уповноважених осіб) під час проведення перевірки.

III. Проведення перевірок

1. Перевірка складається з таких основних частин:

     підготовка до перевірки;

     проведення перевірки;

     оформлення результатів перевірки;

     вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірки.

2. Під час підготовки до перевірки посадові особи ДСНС України або її територіальних органів зобов'язані:

     ознайомитися з матеріалами наглядової справи щодо кожного об'єкта перевірки;

     визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки (залежно від специфіки господарської діяльності та ступеня ризику від здійснення господарської діяльності суб'єкта господарювання);

     ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та нормативними документами, що стосуються цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах перевірки, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну та техногенну небезпеку об'єкта перевірки.

3. Перед початком перевірки посадові особи, які будуть її здійснювати, зобов'язані:

     з'ясувати, хто від суб'єкта господарювання (керівник, уповноважена особа) братиме участь у її проведенні;

     у разі участі у проведенні перевірки уповноваженої особи отримати оригінал або належним чином завірену копію документа, яким уповноважено відповідну особу;

     пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення на проведення перевірки.

4. Посадова особа ДСНС України або її територіального органу без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права її здійснювати.

5. Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб ДСНС України або її територіального органу до здійснення перевірки, якщо останні не пред'явили передбачених пунктом 4 цього розділу документів.

6. Перед початком здійснення перевірки посадова особа ДСНС України або її територіального органу вносить запис до у реєстрації перевірок суб'єкта господарювання (за його наявності) про здійснення перевірки.

7. Під час перевірки посадові особи ДСНС України або її територіального органу зобов'язані дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку роботи суб'єкта господарювання, правил перепускного, внутрішньооб'єктового режиму, особливостей здійснення режимних заходів (у випадку їх встановлення відповідно до Закону України "Про державну таємницю") та вимог охорони праці.

8. Інформація, одержана посадовою особою ДСНС України або її територіального органу під час перевірки, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно в порядку, установленому законом.

9. Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів під час здійснення перевірок мають право:

     проводити огляд (обстеження) об'єкта перевірки, перевіряти організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а також документів чи предметів з питань, що виникають під час здійснення перевірки, якщо це передбачено законом;

     одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб'єкта господарювання довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо об'єкту перевірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають під час перевірки;

     вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

     вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

     звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку недопущення посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів до проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об'єкта перевірки, яка здійснюється в установленому законодавством порядку, з вимогою щодо зобов'язання суб'єкта господарювання забезпечити допуск до здійснення перевірки в цілому або частини приміщень об'єкта перевірки;

     надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства;

     притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів;

     вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

     фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки з наданням копії запису керівнику або уповноваженій ним особі суб'єкта господарювання;

     звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей;

     застосовувати адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки відповідно до закону.

10. Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів, які здійснюють перевірку, зобов'язані:

     повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

     дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

     не втручатись і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки;

     забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, комерційної таємниці та іншої інформації суб'єкта господарювання, що стає доступною під час здійснення перевірки;

     ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами проведеної перевірки у строки, передбачені законом;

     надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки;

     неухильно дотримуватися вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Кодексу цивільного захисту України та цього Порядку. За порушення встановленого зазначеними нормативно-правовими актами порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадові особи ДСНС України або її територіальних органів несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства;

     дотримуватись встановлених законодавством обмежень щодо охорони державної таємниці, службової інформації та правил перепускного і внутрішньооб'єктового режимів.

11. У разі якщо суб'єкт господарювання не допускає посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів до проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об'єкта перевірки, яка здійснюється в установленому законодавством порядку, посадовою особою, яка здійснює перевірку, складається акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки, форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

Керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання в акті про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, зазначити мотиви своєї відмови у допущенні до проведення перевірки.

В акті про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки зазначаються дата, час його складання та відомості про посадову особу, яка склала акт, а також посада, прізвище, ім'я, по батькові особи керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання, яку ознайомлено з цим актом та якій вручено його під розпис.

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки складається у двох примірниках, один з яких надається керівнику або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, а другий з відміткою про ознайомлення зберігається в наглядовій справі.

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання від підписання акта про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки посадовою особою ДСНС України робиться відповідна відмітка щодо відмови від ознайомлення та отримання цього акта.

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання отримати зазначений акт такий акт надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12. За результатами проведеної перевірки суб'єкта господарювання посадовою особою ДСНС України або її територіального органу у разі виявлення порушень вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки складається акт перевірки.

Акт перевірки оформлюється з використанням комп'ютерної техніки або розбірливим почерком на друкованих формах. Не допускається внесення до акта перевірки недостовірної інформації.

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу зазначає в акті перевірки стан додержання і виконання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

В акті перевірки детально описуються виявлені порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки з посиланням на відповідні вимоги законодавства.

У разі розміщення на об'єкті перевірки приміщень (будівель), що використовуються іншими суб'єктами господарювання для провадження господарської діяльності, порушення, виявлені в цих приміщеннях (будівлях), зазначаються в акті перевірки з розмежуванням порушень щодо кожного окремого приміщення об'єкта перевірки.

Якщо приміщення (будівлі) перебувають у власності фізичної особи, а діяльність в них здійснює суб'єкт господарювання (орендар), акт перевірки вручається суб'єкту господарювання (орендарю), який підлягає перевірці.

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються посадовими особами ДСНС України або її територіального органу, які здійснювали перевірку, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, а також іншими особами, які брали участь у перевірці.

У разі якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа робить письмові зауваження щодо здійснення перевірки, ці зауваження є невід'ємною частиною акта перевірки, який підписується із зауваженнями.

Один примірник акта перевірки надається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі. У випадку проведення перевірки суб'єкта господарювання, на об'єкті перевірки якого є наявними приміщення (будівлі, споруди, території), що надаються в оренду (суборенду) іншим суб'єктам господарювання, використовуються останніми для провадження господарської діяльності та відображені в акті перевірки, копія акта надається/вручається керівнику або уповноваженій особі такого суб'єкта господарювання.

13. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт перевірки посадова особа ДСНС України або її територіального органу вносить до такого акта відповідний запис.

14. У разі якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа відмовляються від отримання акта перевірки особисто, такий акт направляється суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

15. Другий примірник акта перевірки зберігається протягом п'яти років у наглядовій справі на об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку. До акта перевірки додаються копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

16. Акти перевірок реєструються у і реєстрації актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, форму якого наведено у додатку 5 до цього Порядку.

17. У разі відсутності порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадова особа ДСНС України або її територіального органу, яка здійснювала перевірку, доповідає відповідним рапортом керівнику ДСНС України або її територіального органу чи заступнику керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

На підставі рапорту керівник ДСНС України або її територіального органу чи заступник керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю), листом повідомляє суб'єкта господарювання про відсутність порушень за результатами здійснення перевірки.

18. На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей, ДСНС України або її територіальний орган звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг.

У разі наявності на об'єкті перевірки інших порушень посадовою особою ДСНС України або її територіального органу на підставі акта перевірки складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки згідно з додатком 6 до цього Порядку (далі – Припис).

19. На підставі акта перевірки, складеного за результатами позапланової перевірки, яка здійснювалась на підставах, визначених підпунктами 3 або 4 пункту 13 розділу II цього Порядку, звернення до адміністративного суду щодо вжиття заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг та/або складання припису є обов'язковим.

Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими особами ДСНС України або її територіальних органів, які здійснювали перевірку, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою із зазначенням строків усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Один примірник припису не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта перевірки надається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі для виконання, а другий – долучається до наглядової справи органу, посадові особи якого здійснювали перевірку, для контролю.

20. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання та/або отримання припису посадова особа ДСНС України або її територіального органу вносить до такого припису відповідний запис, а такий припис надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

21. Копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання припису рекомендованим листом з повідомленням про вручення) зберігаються в наглядовій справі на об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку.

22. До припису включаються не усунені порушення, виявлені під час проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків які пропонувалися для їх усунення, та пропонуються нові строки усунення порушень. При цьому зазначаються нові порушення, які були виявленні під час проведення перевірки, і строки їх усунення.

23. Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому приписі, якщо такий є, посадова особа ДСНС України або її територіального органу, яка здійснювала перевірку, зобов'язана зробити відмітки. При усуненні запропонованих приписом порушень навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис посадової особи, яка здійснювала перевірку, а при невиконанні – у кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які вжито за наслідками перевірки, з чим ознайомлюється керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа.

24. У разі непогодження із запропонованими до усунення порушеннями чи строками їх усунення керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа має право оскаржити припис до ДСНС України або суду.

25. За результатами розгляду скарг на припис у разі встановлення фактів порушення стосовно його винесення або оформлення ДСНС України може прийняти рішення про скасування припису в частині або в цілому.

26. Строки усунення порушень, зазначених у приписі, встановлюються посадовою особою ДСНС України або її територіального органу, які здійснювали перевірку, залежно від виявлених порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

27. Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, здійснюється органом, який його видав.

28. Наявність припису, складеного на підставі акта перевірки, не позбавляє ДСНС України або її територіальний орган права звернення до адміністративного суду з позовом про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) при наявності порушень, які створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей.

29. На кожен об'єкт перевірки, а також на об'єкти нового будівництва в ДСНС України або її територіальному органі заводиться окрема наглядова справа, в якій зберігаються документи, що складаються за результатами перевірок, у тому числі орендованих будівель та приміщень, матеріали листування, а також декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику – висновки за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення), рішення (постанови, ухвали) суду щодо вжиття заходів реагування, договори оренди та інші документи, що характеризують дотримання на об'єкті протипожежного стану, виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту відповідно до змісту наглядової справи (додаток 7), та загальних відомостей про об'єкт (об'єкти) перевірок (додаток 8), які потрібно відобразити у наглядовій справі.

30. Наглядові справи повинні постійно зберігатись у спеціально визначених місцях та обліковуватись у спеціальному і обліку наглядових справ (додаток 9).

31. ДСНС України та її територіальні органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням плану перевірок суб'єктів господарювання, перевіряють наявність та розглядають матеріали наглядової справи після кожної перевірки об'єкта.

32. За результатами перевірки наглядової справи робляться письмові відмітки щодо її ведення і якості нагляду.

33. Щороку до 01 квітня ДСНС України та її територіальні органи готують звіт про виконання квартальних планів перевірок суб'єктів господарювання за попередній рік, який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах.

Начальник Департаменту юридичного забезпечення МВС України Д. Горбась

Додаток 1 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 8 розділу I)

ПОСВІДЧЕННЯ на проведення перевірки

"___" ____________ 20__ року

№ ____________

Видане на проведення _________________________________________________________ перевірки

(планової/позапланової) _____________________________________________________________________________________ (найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу

_____________________________________________________________________________________

або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, код за ЄДРПОУ)

розташованого ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або місце проживання фізичної особи – підприємця, щодо діяльності якого буде здійснюватися перевірка)

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на виконання наказу _____________________________________________________________________________________

                                         (ДСНС України або її територіального органу) __________________________________________ від "___" ____________ 20__ року № _____

у період з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали посадових осіб, які будуть здійснювати перевірку)

буде проведено перевірку _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ (зазначається предмет перевірки: додержання та виконання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, _____________________________________________________________________________________ пожежної і техногенної безпеки; виконання вимог приписів, постанов, розпоряджень; _______________________________________________________________________ перевірки фактів порушень вимог законодавства, викладених у скарзі) _____________________________________________________________________________________

Попередня _______________________________________________ перевірка проводилася в період з

(планова/позапланова)

"___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.

________________________________

(посада)

____________

(підпис)

__________________

(П. І. Б.)

М. П.

Додаток 2 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 8 розділу I)

ЖУРНАЛ реєстрації посвідчень на проведення перевірки

_____________________________________________________________________________________

(ДСНС України або її територіальний орган)

№ з/п

№ посвідчення

Тип перевірки (планова, позапланова)

Найменування і місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи або П. І. Б. та місце проживання фізичної особи – підприємця

Номер та дата наказу

Предмет перевірки

Прізвище та ініціали посадової особи, яка здійснює перевірку

Строк перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 3 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 9 розділу I)

______________________________________________________

(найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи ______________________________________________________ та/або його відокремленого підрозділу ______________________________________________________ або прізвище, ім'я та по батькові та місце проживання ______________________________________________________ фізичної особи – підприємця) ______________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення планової перевірки

Відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Кодексу цивільного захисту України ______________________________

_____________________________________________________________________________________   (найменування підрозділу ДСНС України або її територіального органу)

повідомляє, що у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року буде здійснено планову перевірку додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   (цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, _____________________________________________________________________________________  найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи, _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ або прізвище, ім'я        та по батькові та місце проживання фізичної особи – підприємця,) _____________________________________________________________________________________.

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" прошу забезпечити присутність керівника (заступника керівника) або уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

________________________________

(посада)

____________

(підпис)

__________________

(П. І. Б.)

Повідомлення, надіслане телефонограмою, прийнято

_____________________________________________________________________________________ (прізвище, ініціали, посада особи, яка прийняла повідомлення)

___________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року

Повідомлення, надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення "___"______ 20__ року

Повідомлення вручено особисто _________________________________________________________

___________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року (прізвище, ініціали, посада особи, якій вручено повідомлення)

Додаток 4 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 11 розділу III)

АКТ про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки

"___" ____________ 20__ року

Мною (нами), _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________         (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів, _____________________________________________________________________________________,  направлених для здійснення перевірки, місце складання акта)

за участю ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________,  (посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які брали участь у здійсненні перевірки)

у присутності __________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта _____________________________________________________________________________________ господарювання або уповноваженої ним особи або фізичної особи – підприємця                _____________________________________________________________________________________ чи її представника, які перевіряються)

підтверджується недопущення до проведення (відмова у її проведенні)

_____________________________________________ перевірки, яка здійснюється з "___" ____________ 20__ року                    (планової/позапланової)

по "___" ____________ 20__ року відповідно до наказу _______________________________________

  (найменування органу, що видав наказ)

від "___" ____________ 20__ року № _____ направлення на проведення перевірки від "___" ____________ 20__ року № _____.

Відмова полягає у ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (детально зазначається, у чому полягає відмова у здійсненні перевірки)

Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи – підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) _______________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

________________________________

(підпис особи, яка давала пояснення)

___________________

(прізвище та ініціали)

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

Підписи посадових осіб, які здійснювали перевірку:

__________________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

__________________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні перевірки:

__________________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

__________________

(підпис)

___________________

(прізвище, ініціали)

Примірник акта отримав:

_____________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи – підприємця чи її представника, які отримали примірник цього акта)

__________________

(дата)

___________________

(підпис)

Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення*:

_____________________________________________________________________________________   (посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)

__________________

(дата)

___________________

(підпис)

____________

* У разі відмови керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи – підприємця чи її представника отримати примірник цього акта.

Додаток 5 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 16 розділу III)

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ реєстрації актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, виданих

_____________________________________________________________________________________

(найменування територіального органу, що здійснює перевірку)

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Порядковий номер

Номер акта

Тип перевірки

Дата складання акта перевірки

Найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, які перевірялись

Назва об'єкта, який перевірявся, та адреса його розташування

Посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові посадової(вих) особи (осіб) ДСНС України, який (які) склав (склали) акт перевірки

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 6 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 18 розділу III)

ПРИПИС № ___ про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

"___" ____________ 20__ року

Кому: _______________________________________________________________________________

(указати посаду, прізвище та ініціали керівника _____________________________________________________________________________________ суб'єкта господарювання – юридичної особи (уповноваженої особи), _____________________________________________________________________________________ щодо якого здійснювалася перевірка, або прізвище, _____________________________________________________________________________________ ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця)

у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року проведено _____________________________________________________________________________________

(планову/позапланову) перевірку ____________________________________________________________________________ (об'єкт перевірки та найменування/прізвище ім'я по батькові суб'єкта господарювання, _____________________________________________________________________________________ його місцезнаходження/місцепроживання; посада, прізвище, ім'я та по батькові _____________________________________________________________________________________ посадової особи ДСНС України або її територіального органу, _____________________________________________________________________________________ яка проводила перевірку, номер акта перевірки) разом з ______________________________________________________________________________ (посади та прізвища осіб, які брали участь у перевірці) _____________________________________________________________________________________

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері ___________________________________________________________________

  (цивільного захисту, _____________________________________________________________________________________   техногенної та пожежної безпеки) _____________________________________________________________________________________

відповідно до статті _____ Кодексу цивільного захисту України, пунктів ______ Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, вимагається вжити таких заходів:

№ з/п

Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)

Нормативно-правовий акт або нормативний документ, яким встановлено вимогу

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис у 10-денний строк з дня його вручення може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

_____________________________________________________________________________________

(посада особи, яка здійснювала перевірку)

___________________________

(підпис)

_____________________________________

(П. І. Б.)

Припис для виконання отримав:

____________________

(посада)

__________________

(підпис)

_________________

(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Результати перевірок:

Дата перевірки

Номери невиконаних пунктів

Хто проводив перевірку

Хто ознайомлений

посада, прізвище, ім'я, по батькові

підпис

посада, прізвище, ім'я, по батькові

підпис

1

2

3

4

5

6

Ужиті заходи:

Дата

П. І. Б. посадової особи / фізичної особи підприємця, стаття КУпАП, вид накладеного адміністративного стягнення (сума)

Застосування адміністративно-господарських санкцій (сума)

1

2

3

Додаток 7 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 29 розділу III)

ЗМІСТ наглядової справи

1. У наглядовій справі зберігаються:

1) загальні відомості про об'єкт (об'єкти) перевірки;

2) копії повідомлення про проведення планової перевірки та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення);

3) приписи за результатами планових та позапланових перевірок, копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення припису, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення);

4) акти перевірок, копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення актів перевірок, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення);

5) копії рішень (постанов, ухвал) суду щодо вжиття заходів реагування;

6) листи щодо подання інформації до органів влади та/або керівництву суб'єкта господарювання з питань забезпечення (виконання вимог) цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки;

7) декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

8) висновки за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта чи приміщення (для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику), копії договорів оренди;

9) копії актів приймання в експлуатацію автоматичних систем протипожежного захисту (у тому числі після капітального ремонту), автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (у разі їх установлення);

10) копії технічних завдань і робочих проектів на влаштування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;

11) копії наказів, розпоряджень керівництва суб'єкта господарювання з питань забезпечення цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки;

12) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

13) інші матеріали, що стосуються забезпечення цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки об'єкта;

2. Кожній наглядовій справі присвоюється відповідний номер, який відповідає номеру у і обліку наглядових справ.

3. На обкладинці справи вказуються її номер, назва та адреса розташування об'єкта, номер дільниці, ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Додаток 8 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 29 розділу III)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ про об'єкт (об'єкти) перевірок

1. Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи/прізвище, ім'я по батькові та місце проживання фізичної особи – підприємця ___________________________________

2. Форма власності (для юр. осіб) _________________________________________________________

3. Прізвище, ім'я та по батькові:

керівника/власника (телефон) ____________________________________________________________

уповноваженої особи (телефон) ___________________________________________________________

посадової особи, відповідальної за стан цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки (телефон), _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Ступінь ризику від провадження господарської діяльності ______________________________________________________________________________________

5. Поверховість ________________________________________________________________________

6. Ступінь вогнестійкості ________________________________________________________________

7. Категорія вибухопожежної небезпеки ___________________________________________________

8. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об'єкта будівництва _____________________________________________________________________________________

9. Перелік розташованих будівель та споруд ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Перелік орендарів ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. Наявність потенційно небезпечних об'єктів (ПНО), об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН) та їх основна характеристика, наявність даних про реєстрацію у відповідних реєстрах

Назва ОПН або ПНО

Основна характеристика ОПН (ПНО)

Номер та дата свідоцтва про реєстрацію у реєстрі ПНО або ОПН

назва небезпечних речовин

маса небезпечних речовин

наявність:

результатів ідентифікації ПНО (ОПН), паспорта ПНО, декларації безпеки ОПН

Примітки: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12. Кількість осіб, які працюють на об'єкті, ____________________________________ у тому числі:

1) посадових осіб ________, які пройшли навчання правилам з питань пожежної та техногенної безпеки _____________________________________________________________________________;.

2) осіб, задіяних на роботах з підвищеною небезпекою, _____________, осіб, які пройшли навчання правилам з питань пожежної та техногенної безпеки ________________________________________

13. Наявність добровільних пожежних дружин (команд) (далі – ДПД (ДПК)) _________; для об'єктів органів місцевого самоврядування – підрозділів місцевої пожежної охорони (далі – МПО)________:

1) кількість членів ДПД (ДПК) ___________________________, МПО _________________________

(застраховано ____________ / ____________);

2) кількість пожежних автомобілів ____________, у тому числі несправних ____________;

3) кількість пожежних мотопомп _________________________________________________________, у тому числі несправних _____________.

14. Наявність протипожежного водопостачання:

1) пожежних гідрантів ___________________, з них відповідно несправних ____________________,

водоймищ ________________, з них не обладнаних ________________________________________;.

2) необхідно побудувати пожежних гідрантів ______________________________________________,

водоймищ ___________________;

3) внутрішніх пожежних кранів усього ______________, з них несправних _____________________, неукомплектованих _______________;

4) кількість будівель, де необхідно влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, _______________________________.

15. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки

з/п

Назва об'єкта, будівлі, приміщення

Дата реєстрації декларації

1

2

3

15. Відомості про пожежі / надзвичайні ситуації та їх наслідки:

кількість ___  / ___, загинуло людей ___  / ___, матеріальні збитки _____ / _____.

16. Відомості щодо окремо розміщеної будівлі, споруди, а в житлових будівлях – щодо під'їздів

з/п

Основні характеристики будівлі, споруди

Вимагається згідно з нормами та правилами пожежної безпеки

У наявності

Технічний стан

Наявність сертифіката

1

Автоматичне пожежогасіння:

водяне пінне газове порошкове аерозольне

2

Назва приладу управління автоматичними установками пожежогасіння

3

Наявність протипожежних дренчерних завіс

4

Наявність установок пожежогасіння, які працюють в автономному режимі

5

Автоматична пожежна сигналізація:

адресна, неадресна

6

Назва приймально-контрольного приладу

7

Виведення на пульт централізованого пожежного спостереження

8

Наявність системи протидимного захисту

9

Наявність внутрішнього протипожежного водопроводу

10

Наявність блискавкозахисту

11

Вогнезахист конструкцій:

дерев'яних конструкцій, металевих конструкцій, кабельних проходок (тунелів)

12

Протипожежні перешкоди:

стіни, перегородки, перекриття, двері, ворота, люки, завіси (екрани), клапани, вікна

13

Первинні засоби пожежогасіння (кількість, марка):

вуглекислотні, порошкові, водяні, водопінні, пожежні щити

Додаток 9 до Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пункт 30 розділу III)

ЖУРНАЛ обліку наглядових справ

№ з/п

Номер наглядової справи

Назва об'єкта

Відомча належність

Належність об'єкта до відповідного ступеня ризику*

Дати планових та позапланових перевірок**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість об'єктів з:

високим ступенем прийнятного ризику

__________________________,

середнім ступенем прийнятного ризику

__________________________,

незначним ступенем прийнятного ризику

__________________________

Дільниця № _____.

Закріплений інспектор _______________________.

____________

* У разі якщо об'єкт знаходиться на стадії будівництва, через дріб ставиться позначка "Б".

** У графах 6 – 10 планові перевірки відмічаються у чисельнику з позначкою "П" та зазначенням дати, позапланові перевірки відмічаються у знаменнику з позначкою "ПЗ" та зазначенням дати.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 02.11.2015 р. № 1337

_____________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного підрозділу)

Акт

№ „„„„„„„„„„ ,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного

захисту, техногенної та пожежної безпеки

_____________________________________________________________________________________

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, _____________________________________________________________________________________, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи – підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи  „„„„„„„„

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)  „„„„„„„„„„ ,

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено:___________________________________________________________________________

                                                        (назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

_____________________________________________________________________________________

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки _____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від „„„„„„„„  № „„„„ , виданий ________

__________________________________________________________

Посвідчення на перевірку від „„„„„„„„ № „„„„

  планова;

  позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки

Завершення перевірки

 „„

 „„

„„„„

 „„

 „„

 „„

 „„

„„„„

 „„

 „„

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

_____________________________________________________________________________________

(найменування органу ДСНС України)

_____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа підприємець _____________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________,

інші особи:

_____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова

Позапланова

 не було взагалі

не було взагалі

була у період з „„„„„„„„

по „„„„„„„„

Акт перевірки„„„„„„„„„„„„

Розпорядчий документ від„„„„„„„„

№  „„„„ виконаний   , не виконаний  

була у період з „„„„„„„„

по „„„„„„„„

Акт перевірки від„„„„„„„„„„„„

Розпорядчий документ від„„„„„„„„

№  „„„„ виконаний   , не виконаний  

ПЕРЕЛІК питань щодо проведення перевірки

№ з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

Частина I. Забезпечення пожежної безпеки

1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1.1

Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки

пункти 2 – 8, 10 розділу II ППБУ

1.2

На підприємстві створено СПБ

пункт 14 розділу II ППБУ

1.3

На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ

пункт 12 розділу II ППБУ

1.4

Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам

пункти 17 – 19 розділу II ППБУ

2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки

пункт 9 розділу II ППБУ

3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму

пункт 11 розділу II ППБУ

4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ

5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки

пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ

6. Забезпечено протипожежний стан утримання території

пункти 1.1 – 1.21 глави 1 розділу III ППБУ

7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд

пункти 2.1 – 2.22 глави 2 розділу III ППБУ

8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів

пункти 2.23 – 2.37 глави 2 розділу III ППБУ

9. Стан утримання інженерного обладнання

9.1

Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів

пункти 1.1 – 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ

9.2

Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів

пункти 2.1 – 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ

9.3

Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм

пункти 2.18 – 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ

9.4

Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм

пункти 4.1 – 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ

9.5

Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм

пункти 3.1 – 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку

10.1

Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі – АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів

пункти 1.1 – 1.6 глави 1 розділу V ППБУ

10.2

АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.

пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання

11.1

Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог

пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

11.2

Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм

пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння

пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 – 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 – 63 КЦЗУ

13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів

пункти 8.1.1 – 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200

14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт

розділ VII ППБУ

14.1

Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку

пункт 21 розділу II ППБУ

14.2

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів

пункти 1.1 – 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ

14.3

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів

пункти 2.1 – 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ

14.4

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів

пункти 3.1 – 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ

14.5

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів

пункти 4.1 – 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ

14.5.1

Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1.-7

14.5.2

Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1.-7

14.5.3

Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7

14.5.4

Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7

14.5.5

Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7

14.5.6

Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту

пункти 1 – 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки

пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956

4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання

пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ

5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки

пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245

6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту

пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ

7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії

пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів

пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ

9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням

пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787

10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки

пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування

11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки

пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444

12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту

пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444

13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання

пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту

стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253

15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність

стаття 53 КЦЗУ

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах

пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ"

- не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП"

- не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми (пункт, стаття)

позначення нормативно-правового акта

ПЕРЕЛІК питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

2

Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено

частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

3

Копію посвідчення на перевірку надано

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

4

Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного у суб'єкта господарювання (за його наявності)

частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

 

№ з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

________________________

(посада)

________________________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________

(посада)

________________________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

________________________

(посада)

________________________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________

(посада)

________________________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "___" ____________ 20__ року

________________________

(посада)

________________________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п

Позначення нормативно-правового акта

Назва нормативно-правового акта

Затверджено

вид нормативно-правового акта та назва органу

дата та номер нормативно-правового акта

А

1

2

3

4

1

Закони України

1.1

ЗУ № 877

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України

від 05 квітня 2007 р. № 877-V

1.2

КЦЗУ

Кодекс цивільного захисту України

Кодекс

від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI

1.3

ЗУ № 2245

"Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Закон України

від 18 січня 2001 р. № 2245-III

1.4

ЗУ № 15/98

"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"

Закон України

від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

ПКМУ № 956

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки

Постанова Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. № 956

2.2

ПКМУ № 306

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

Постанова Кабінету Міністрів України

від 29 лютого 2012 р. № 306

2.3

ПКМУ № 5

Типове положення про відомчу пожежну охорону

Постанова Кабінету Міністрів України

від 09 січня 2014 р. № 5

2.4

ПКМУ № 564

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони

Постанова Кабінету Міністрів України

від 17 липня 2013 р. № 564

2.5

ПКМУ № 1788

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

Постанова Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2002 р. № 1788

2.6

ПКМУ № 1200

Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю

Постанова Кабінету Міністрів України

від 19 серпня 2002 р. № 1200

2.7

ПКМУ № 1214

Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами

Постанова Кабінету Міністрів України

від 04 серпня 2000 р. № 1214

2.8

ПКМУ № 308

Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

Постанова Кабінету Міністрів України

від 29 березня 2001 р. № 308

2.9

ПКМУ № 443

Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

Постанова Кабінету Міністрів України

від 26 червня 2013 р. № 443

2.10

ПКМУ № 444

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Постанова Кабінету Міністрів України

від 26 червня 2013 р. № 444

2.11

ПКМУ № 787

Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту

Постанова Кабінету Міністрів України

від 09 жовтня 2013 р. № 787

2.12

ПКМУ № 253

Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб

Постанова Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2009 р. № 253

2.13

ПКМУ № 11

Положення про єдину державну систему цивільного захисту

Постанова Кабінету Міністрів України

від 09 січня 2014 р. № 11

2.14

ПКМУ № 6

Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту

Постанова Кабінету Міністрів України

від 09 січня 2014 р. № 6

2.15

ПКМУ № 729

Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб

Постанова Кабінету Міністрів України

від 02 жовтня 2013 р. № 729

2.16

ПКМУ № 841

Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Постанова Кабінету Міністрів України

від 30 жовтня 2013 р. № 841

3

Інші нормативно-правові акти та нормативні документи

3.1

НАПБ Б.03.001-2004

Типові норми належності вогнегасників

Наказ МНС України

від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153

3.2

ППБУ

Правила пожежної безпеки в Україні

Наказ МВС України

від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697

3.3

Правила улаштування систем раннього виявлення

Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

Наказ МНС України

від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659

3.4

Правила охорони життя людей на водних об'єктах

Правила охорони життя людей на водних об'єктах України

Наказ МНС України

від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383

3.5

ПТБ

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях

Наказ МНС України

від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273

3.6

Методика прогнозування ХНО

Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті

Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології

від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517

3.7

Методика спостережень

Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки

Наказ МНС України

від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996

3.8

Інструкція з тривалого зберігання

Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту

Наказ МНС України

від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500

3.9

Інструкція щодо утримання захисних споруд

Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час

Наказ МНС України

від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054

3.10

Правила надання технічних умов

Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки

Наказ Міністерства оборони України

від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520

3.11

План реагування на радіаційні аварії

План реагування на радіаційні аварії

Наказ Держатомрегулювання, МНС

від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319

3.12

ДБН В.1.1-7-2002

Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

Наказ Держбуду України

від 03 грудня 2002 р. № 88

3.13

ДБН В.1.2-4-2006

Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

Наказ Мінбуду України

від 04 серпня 2006 р. № 274

3.14

НАПБ В.01.057-2006/200

Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі

Наказ Мінагрополітики, МНС

від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580

Начальник Департаменту юридичного забезпечення МВС України Д. Горбась

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter