X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Составление расчетов корректировки к налоговой накладной при изменении цены товара

ГФС в письме от 24.11.2015 г. № 24988/6/99-99-19-03-02-15 сообщает, что если на дату получения предоплаты поставщиком - плательщиком НДС была составлена налоговая накладная, а потом были изменены условия договора в части увеличения цены за единицу продукции при неизменном объеме такой продукции, поставщик должен составить расчет корректировки к налоговой накладной (составленной на дату получения предоплаты). При этом ГФС Украины сообщает следующее:

  • если после изменения договора покупатель не осуществлял доплату за товар (как разницу между предварительно осуществленной предоплатой и новой ценой договора), поставщик на дату поставки первой партии продукции в расчете корректировки делает две записи: со знаком "минус" (объем фактически поставленного товара по старой цене) и со знаком "плюс" (объем фактически поставленного товара, по новой цене поставки);
  • если после изменения договора, но до даты фактической поставки товара покупатель осуществил доплату за товар в полном объеме исходя из новой цены поставки единицы продукции, то на дату доплаты поставщик составляет расчет корректировки, в котором делаются две записи: со знаком "минус" (весь объем товара, который подлежит поставке по старой цене) и со знаком "плюс" (аналогичный объем товара по новой цене). При дальнейшей поставке товара в этом случае налоговые накладные и расчеты корректировки не составляются;
  • если после изменения договора, но до даты фактической поставки товара покупатель осуществил частичную доплату за товар исходя из новой цены поставки единицы продукции, поставщик на дату получения такой доплаты составляет расчет корректировки к налоговой накладной, в котором делает две записи: со знаком "минус" (весь объем товара, подлежащий поставке по старой цене) и со знаком "плюс" (объем товара с учетом новой цены поставки в пределах полученного аванса (с учетом полученной доплаты)). При дальнейшей отгрузке товаров, за которые не была осуществлена доплата (в объеме, превышающем объем, на который составлен первый расчет корректировки к налоговой накладной), поставщик составляет второй расчет корректировки, в котором делается запись со знаком "плюс" на такой объем товара с учетом новой цены поставки.

Кроме этого, ГФС отмечает, что получатель имеет право увеличить сумму налогового кредита только после регистрации поставщиком в ЕРНН расчета корректировки к налоговой накладной.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 24.11.2015 р. № 24988/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної при отриманні попередньої оплати за товар, при збільшенні ціни за одиницю продукції, яка буде постачатися партіями, та повідомляє.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Пунктами 201.4 та 201.7 статті 201 Кодексу визначено, що податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:

а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Отже, якщо на дату отримання передоплати постачальником – платником ПДВ була складена податкова накладна, а потім були внесені зміни до умов договору в частині збільшення ціни за одиницю продукції при незмінному обсязі такої продукції, постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної (складеної на дату отримання передоплати) з урахуванням такого.

Якщо після внесення змін до договору в частині збільшення ціни за одиницю продукції при незмінному обсязі такої продукції покупець не здійснював доплату за товар (як різницю між попередньо здійсненою передоплатою та новою ціною договору), постачальник на дату постачання першої партії продукції повинен скласти розрахунок коригування, в якому здійснюється два записи: зі знаком "мінус" обсяг фактично поставленого товару за старою ціною та зі знаком "плюс" обсяг фактично поставленого товару, перерахований з урахуванням нової ціни поставки.

При здійсненні операцій з постачання наступних партій товарів складаються також розрахунки коригування в аналогічному порядку.

Якщо після внесення змін до договору, але до дати фактичної поставки товару покупець здійснив доплату за товар в повному обсязі виходячи з нової ціни поставки одиниці продукції, то на дату доплати постачальником складається розрахунок коригування, в якому здійснюється два записи: зі знаком "мінус" весь обсяг товару, який підлягає постачанню за старою ціною, та зі знаком "плюс" аналогічний обсяг товару за новою ціною. При подальшому постачанні товару, в цьому випадку, податкові накладні та розрахунки коригування не складаються.

Якщо після внесення змін до договору, але до дати фактичної поставки товару покупець здійснив часткову доплату за товар виходячи з нової ціни поставки одиниці продукції, постачальник на дату отримання такої доплати складає розрахунок коригування до податкової накладної, в якому здійснює два записи: зі знаком "мінус" весь обсяг товару, який підлягає постачанню за старою ціною, та зі знаком "плюс" обсяг товару, перерахований з урахуванням нової ціни поставки в межах отриманого авансу (з урахуванням отриманої доплати).

При подальшому відвантаженні товарів, за які не було проведено доплату (в обсязі, який перевищує обсяг, на який складено перший розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання передоплати), постачальник складає другий розрахунок коригування, в якому здійснює запис зі знаком "плюс" на такий обсяг товару з урахуванням нової ціни поставки.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter