X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Ограничение наличных расчетов

ГФС по-прежнему считает, что 50-тысячное ограничение касается исключительно наличных расчетов между субъектом хозяйствования и физическим лицом за товары, работы, услуги и такое ограничение не распространяется на расчеты по выплатам, связанным с оплатой труда сотрудников, материальной помощью по временной нетрудоспособности (в т. ч. пособия по беременности и родам) и предоставления возвратной финансовой помощи (ИНК от 20.11.2018 г. № 4890/6/99-99-14-05-01-15/ІПК).

Напомним, что НБУ в письме от 22.05.2018 г. № 50-0007/28247 придерживается иного мнения, считая, что установленное им ограничение относительно наличных расчетов распространяется на расчеты по правовым сделкам при участии субъектов хозяйствования, предметом которых являются любые материальные и нематериальные блага, которые могут быть оценены в денежной форме (в том числе это касается выдачи и возврата денежных средств под отчет, финансовой помощи, выплат, связанных с оплатой труда).

Кроме того, ГФС в письме сообщает, что 50-тысячное ограничение не распространяется на получение и возврат субъектом хозяйствования разменной монеты из банка.

См. также:

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.11.2018 р. № 4890/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ ... від ... № ... (вх. ДФС № ... від ...) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Щодо виплати заробітної плати та поворотної фінансової допомоги у сумі понад 50000 гривень (питання 1 та 3).

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі – Положення № 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі – підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі – установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі – фізичні особи – підприємці) (далі разом у тексті – суб'єкти господарювання), фізичними особами.

Підпунктом 5 п. 3 розділу I Положення № 148 зазначено, що готівкові розрахунки – це платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Пунктом 6 розділу II Положення № 148 передбачено, що суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами: з фізичними особами – у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене у п. 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Враховуючи зазначене, ДФС вважає, що обмеження 50000 грн. стосується виключно готівкових розрахунків між суб'єктом господарювання та фізичною особою за товари, роботи, послуги та таке обмеження не розповсюджується на розрахунки по виплатах, пов'язаних з оплатою праці співробітників, матеріальної допомоги з тимчасової непрацездатності (в т. ч. допомоги по вагітності та пологах) та надання поворотної фінансової допомоги.

Щодо обмежень використання коштів, виданих під звіт (питання 2).

Пунктом 6 розділу II Положення № 148 передбачено, що суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами: між собою – у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно.

Враховуючи зазначене, кошти, видані працівнику підприємства під звіт, можуть бути використані при розрахунках з іншим суб'єктом господарювання у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно відповідно до вимог п. 6 розділу II Положення № 148.

Щодо обмежень понад 50000 гривень при отриманні та поверненні розмінної монети з установ банків (питання 4).

На думку ДФС, отримання та повернення суб'єктом господарювання розмінної монети з банку не відноситься до поняття готівкові розрахунки, а отже обмеження 50000 гривень не відноситься до зазначених операцій визначених п. 6 розділу II Положення № 148.

Разом з тим, для отримання роз'яснення з порушених питань пропонуємо звернутись до Національного банку України, як до розробника постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter