X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Исправление ошибочного кода товара по УКТ ВЭД в налоговой накладной

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 06.12.2018 г. № 5130/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что налоговая накладная, содержащая ошибки в коде товара согласно УКТ ВЭД, не позволяет идентифицировать осуществленную операцию, а потому не может быть основанием для отнесения в налоговый кредит указанных в ней сумм НДС.

При этом такая ошибка может быть исправлена путем составления поставщиком товаров/услуг расчета корректировки к такой налоговой накладной. Такой расчет корректировки подлежит обязательной регистрации в ЕРНН.

Кроме того п. 201.10 НКУ предусмотрено, что в случае допущенной продавцом товаров/услуг ошибок при указании обязательных реквизитов налоговой накладной, установленных п 201.1 НКУ, покупатель/продавец таких товаров/услуг имеет право приложить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на такого продавца/покупателя.

Такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней, следующих за предельным сроком представления налоговой декларации за отчетный (налоговый) период, в котором представлена налоговая накладная или допущены ошибки при указании обязательных реквизитов налоговой накладной. К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других расчетных документов, удостоверяющих факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг, или копии первичных документов, подтверждающие факт получения таких товаров/услуг.

В течение 90 календарных дней со дня поступления такого заявления с жалобой, контролирующий орган обязан провести документальную проверку указанного продавца для выяснения достоверности и полноты начисления им обязательств по налогу по такой операции.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.12.2018 р. № 5130/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо особливостей формування податкового кредиту та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201 Кодексу та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763).

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.

Відповідно до підпункту "і" пункту 201.1 статті 201 Кодексу у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити: код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу.

При цьому згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Таким чином, податкова накладна, що містить помилки у коді товару згідно з УКТ ЗЕД, не дає змоги ідентифікувати здійснену операцію, а тому не може бути підставою для віднесення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту.

При цьому пунктом 192.1 статті 192 Кодексу передбачено, що з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, постачальником товарів/послуг складається розрахунок коригування до податкової накладної.

Отже, якщо при складанні податкової накладної було допущено помилку у коді товару згідно з УКТ ЗЕД, така помилка може бути виправлена шляхом складання постачальником товарів/послуг розрахунку коригування до такої податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН.

Крім того пунктом 201.10 статті 201 Кодексу передбачено, що у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, встановлених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter