X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
03.01.2019

О налогообложении операции по бесплатной передаче оборудование во временное пользование

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 07.12.2018 г. № 5162/6/99-99-15-03-02-15/ІПК об обложении НДС следующей операции.

Для исполнения договора о предоставлении услуг по мерчандайзингу, заключенным обществом с заказчиком таких услуг, общество заключает соглашение о предоставлении маркетинговых услуг с третьими лицами - непосредственными исполнителями этих услуг с бесплатным предоставлением во временное пользование соответствующего оборудования без перехода права собственности на него. По окончании срока соглашений о предоставлении маркетинговых услуг исполнители обязаны вернуть оборудование.

Операция по бесплатной передаче оборудования для оказания маркетинговых услуг во временное пользование без перехода права собственности на него (договор ссуды) не является объектом налогообложения в понимании п. 185.1 НКУ, поскольку такая операция не соответствует определению операций по поставке товаров/услуг, предоставленном п.п. 14.1.185 и п.п. 14.1.191 НКУ.

В то же время, операция плательщика НДС по предоставлению ссуды, в том числе на безвозмездной основе, является объектом обложения НДС и облагается НДС по ставке 20 % исходя из базы налогообложения определенной в соответствии с п. 188.1 НКУ.

См. также О налогообложении операций безоплатной передачи оборудования в пользование по договору ссуды

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.12.2018 р. № 5162/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі обладнання для надання послуг з мерчандайзингу та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з інформацією наведеною у зверненні, на виконання договору щодо надання послуг з мерчандайзингу, який укладений Товариством з Замовником таких послуг, Товариство укладає угоди щодо надання маркетингових послугіз третіми особами – безпосередніми виконавцями цих послуг із безоплатним наданням у тимчасове користування відповідного обладнання без переходу права власності на нього.

По закінченню терміну угод щодо надання маркетингових послуг виконавці зобов'язані повернути обладнання.

Відповідно до статті 1 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Згідно зі статтею 827 ЦКУ за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

Таким чином, операція, що із безоплатного надання у тимчасове користування обладнання без переходу права власності на нього підпадає під дію статті 827 ЦКУ, тобто визначається як операція за договором позички.

Відповідно до пункту 3 статті 827 ЦКУ до договору позички застосовуються положення глави 58 ЦКУ, якою визначено загальні положення про найм (оренду).

Пунктом 185.1 статті 185 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

При цьому, відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під постачанням послуг також розуміється постачання послуг іншій особі на безоплатній основі.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), за винятком:

  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення.

Таким чином, операція з безоплатної передачі обладнання для надання маркетингових послуг у строкове користування без переходу права власності на них (договір позички) не є об'єктом оподаткування у розумінні пункту 185.1 статті 185 Кодексу, оскільки така операція не відповідає визначенню операцій з постачання товарів/послуг, наданому підпунктами 14.1.185 та 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

В той же час операція платника податку з надання позички, в тому числі на безоплатній основі, є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ за ставкою 20 відсотків виходячи з бази оподаткування визначеної відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter