X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Контроль достоверности операций по переводу валюты за границу НБУ возложил на банки

НБУ электронным уведомлением № 25-02002/101317 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций" обязал банки проверять достоверность таких операций перед перечислением за границу денежных средств юридическими и физическими лицами в форме следующих операций:

 • покупки иностранной валюты для перечисления за границу;
 • перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
 • перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;
 • перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;
 • предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесение изменений) для получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов.

Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу.

Не только предприятию, но и физическим лицам придется аргументированно доказывать откуда деньги и на что они тратятся. Предметом внимания станут операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч долларов.

Отдельно будут проверяться платежи в офшоры и страны Балтии. Для их осуществления потребуют не только документы, подтверждающие законность источника денег и внешнеэкономический операции, но и сведения о получателях средств.

Больше новостей
Текст документа

Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій

Національний Банк України Департамент фінансового моніторингу Електронне повідомлення № 25-02002/101317 від 18.12.2015

Ураховуючи актуальність і важливість питання щодо врегулювання ситуації на валютному ринку України, керуючись статтею 66 Закону України ”Про банки і банківську діяльність”, Національний банк України встановлює такі вимоги щодо діяльності банків.

Банкам необхідно забезпечити здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників (далі – аналіз документів), які є підставою для:

 • купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
 • перерахування іноземної валюти за межі України;
 • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
 • перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;
 • надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів (далі – фінансові операції).

Аналіз документів уключає вивчення суті та мети фінансової операції, інформації про її учасників та здійснюється з метою виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції , ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

З метою виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції аналіз документів має проводитися працівниками банку, які відповідають за функцію валютного контролю та/або іншими працівниками банку, на яких покладено обов’язок перевірки документів, що подаються клієнтами банку до моменту надання інформації/документів до Національного банку України з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Під час проведення аналізу документів та підготовки висновку до участі також можуть залучатися працівники підрозділу фінансового моніторингу банку.

Якщо до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) або надання згоди на обслуговування за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів немає необхідних для проведення аналізу документів (відомостей) щодо такої фінансової операції, відомостей про її учасників або ці документи (відомості) не містять достатньої інформації щодо неї (них) та/або за наявності індикаторів підозрілої фінансової операції, то банк має право витребувати від клієнта (представника клієнта) додаткові документи (інформацію), необхідні, зокрема для здійснення аналізу документів (далі – додаткові документи ), у визначених банком обсягах та строки.

Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України.

За результатами здійсненого аналізу документів банк до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) має скласти обґрунтований висновок про наявність або відсутність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – висновок) і засвідчити його підписами керівників (працівників, які виконують їх функції) підрозділів валютного контролю та фінансового моніторингу банку.

Якщо підрозділ банку, що виконує функції фінансового моніторингу також виконує функції валютного контролю, то висновок підписується керівником або працівником, на якого покладено обов’язок керівника підрозділу фінансового моніторингу.

Наголошуємо, що висновок про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення має бути підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта.

Усі вжиті заходи щодо здійснення аналізу документів банк має підтверджувати документально. Звертаємо увагу, що в разі необхідності подання банками до Національного банку України у встановлених випадках та порядку пакета документів, крім документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України, банк має також надати висновок та інші документи стосовно вжитих заходів щодо здійснення аналізу документів.

Вищезазначені вимоги не поширюються на фінансові операції, що здійснюються:

 • на користь держави або під державні гарантії;
 • за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
 • за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію; за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;
 • у вигляді грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;
 • на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам.

Листи Національного банку України від 02.12.2014 № 48-404/71535, від 03.12.2014 № 48-404/72001, від 17.12.2014 № 48-404/75613 уважати такими, що втратили чинність.

Перший заступник Голови Національного банку України О. В. Писарук

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter