X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Обнародование финансовой отчетности предприятий

Минфин Украины в письме от 07.12.2018 г. № 35210-06-5/32299 "Об обнародовании финансовой отчетности" привел особенности обнародования финансовой отчетности на собственном сайте в переходный период.

Годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность за 2018 г. должны обнародовать не позднее 30 апреля 2019 г.:

  • предприятия, представляющим общественный интерес (кроме крупных предприятий, которые не являются эмитентами ценных бумаг);
  • субъекты естественных монополий на общегосударственном рынке;
  • субъекты хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях.

В то же время крупные предприятия, которые не являются эмитентами ценных бумаг, средние предприятия, другие финансовые учреждения, принадлежащие к малым и микропредприятиям, должны обнародовать такую ​​отчетность, начиная с отчетности за 2019 г. - не позднее 1 июня 2020 г.

При этом крупным предприятиям, которые не являются эмитентами ценных бумаг, и средним предприятиям, которые впервые применяют международные стандарты финансовой отчетности (далее - МСФО) с датой перехода на 01.01.2018 г. и перечисляют промежуточную финотчетность за 2018 г. по правилам МСФО 1 "Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности", целесообразно обнародовать годовую финотчетность, начиная с отчетности за 2018 г.

Вместе с этим, Минфин Украины приводит примеры определения категории, к которой относится предприятие (микро-, малое, среднее, крупное), согласованные на заседании Методологического совета по бухгалтерскому учету при Минфине Украины (протокол от 15.11.2018 г. № 5). Примеры определения категории, к которой относится предприятие, приведены в приложении.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 35210-06-5/32299

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон) підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Згідно з пунктом 1 розділу II Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень" (далі – Закон № 2164-VIII) зазначена норма набрала чинності з 01 січня 2018 року.

Таким чином, вищезазначені підприємства оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність за 2018 рік відповідно до вимог абзацу першого частини третьої статті 14 Закону.

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 14 Закону великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Згідно з абзацом третім частини третьої статті 14 Закону інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Відповідно до пункту 1 розділу II Закону № 2164-VIII зазначені норми набирають чинності з 01 січня 2019 року.

Таким чином, великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства, інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком, починаючи з фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до вимог абзаців другого та третього частини третьої статті 14 Закону та з урахуванням статті 13 Закону, відповідно до якої звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Водночас повідомляємо, що з метою надання впевненості щодо показників фінансової звітності підприємств, наведених в абзаці другому частини третьої статті 14 Закону, які вперше застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018 та перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", доцільно оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на веб-сторінці починаючи з фінансової звітності за 2018 рік.

Заступник Міністра С. Верланов

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter