X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

По телекоммуникационным услугам и услугам мобильной связи может составляться сводная налоговая накладная

В ИНК от 13.11.2018 г. № 4811/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС разъясняет, что поставка телекоммуникационных услуг и услуг мобильной связи с целью применения норм п. 201.4 ст. 201 НКУ может рассматриваться как операция, имеющая непрерывный или ритмичный характер. Периодичность составления сводных налоговых накладных в течение отчетного (налогового) периода на одного контрагента-покупателя может быть предусмотрена в гражданско-правовом договоре с таким покупателем.

Следовательно, по операциям поставки телекоммуникационных услуг и услуг мобильной связи согласно заключенным договорам налогоплательщик в течение отчетного (налогового) периода имеет право составить на каждого потребителя сводную налоговую накладную, которая составляется не позднее последнего дня такого периода исходя из условий, предусмотренных в гражданско-правовом договоре.

При этом если по состоянию на дату составления сводной налоговой накладной сумма денежных средств, поступивших на текущий счет продавца как оплата (предоплата) за товары/услуги, превышает стоимость поставленных товаров/услуг в течение месяца, на сумму такого превышения должна быть составлена отдельная налоговая накладная в общем порядке не позднее последнего дня такого месяца.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 13.11.2018 р. № 4811/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку віднесення операцій з постачання телекомунікаційних послуг та послуг мобільного зв'язку до операцій, що мають безперервний характер, з метою складання зведеної податкової накладної і формування податкового кредиту за такою податковою накладною та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товариство є споживачем телекомунікаційних послуг та послуг мобільного зв'язку, за умовами договорів з постачальниками таких послуг передбачені обов'язкові авансові платежі.

Частиною 1 статті 265 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) передбачено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством (частина 2 статті 267 ГКУ).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 розділу V ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

  • покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
  • покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей пункту 201.4 статті 201 розділу V ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Таким чином, з метою застосування норм пункту 201.4 статті 201 розділу V ПКУ платник податку самостійно визначає товари/послуги, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, виходячи з умов договору.

Зокрема, постачання телекомунікаційних послуг та послуг мобільного зв'язку з метою застосування норм пункту 201.4 статті 201 розділу V ПКУ може розглядатися як операції з постачання, які мають безперервний або ритмічний характер.

Періодичність складання зведених податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента-покупця може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем.

Отже, за операціями з постачання телекомунікаційних послуг та послуг мобільного зв'язку згідно з укладеними договорами платник податку протягом звітного (податкового) періоду має право на складання на кожного споживача зведеної податкової накладної, яка складається не пізніше останнього дня такого періоду, виходячи із умов, передбачених у цивільно-правовому договорі.

При цьому, якщо станом на дату складення зазначеної зведеної податкової накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, на суму такого перевищення повинна бути складена окрема податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Пунктом 198.3 статті 198 розділу V ПКУ передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, протягом такого звітного періоду.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 розділу V ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V ПКУ.

У разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування.

Таким чином, у разі складання в останній день місяця, в якому були здійснені операції з постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний характер, зведеної податкової накладної та своєчасної її реєстрації в ЄРПН, ПДВ, зазначений у такій зведеній податковій накладній, може бути включений покупцем таких товарів/послуг до складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вона складена (та, відповідно, у якому здійснено такі операції з постачання), або будь-якого наступного звітного періоду протягом 1095 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter