X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налогообложение доходов от предоставления в аренду движимого имущества, выплаченных физическим лицом - предпринимателем нерезиденту

ГФС в ИНК от 08.11.2018 г. № 4735/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК сообщает, что физическое лицо - предприниматель, осуществляющее в пользу нерезидента - юридического лица выплату доходов с источником их происхождения из Украины, обязано удерживать налог с таких доходов и за их счет, если иное не предусмотрено нормами международного договора Украины со страной резиденции лица, в пользу которого осуществляется выплата.

При этом физическим лицом - предпринимателем по итогам отчетного (налогового) периода (квартала, полугодия, трех кварталов, года), в котором осуществляется в пользу нерезидента - юридического лица выплата доходов с источником их происхождения из Украины, подаются налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий, форма которой утверждена приказом Минфина от 20.10.2015 г. № 897 и Приложение ПН к такой декларации.

Реквизиты счетов для зачисления в бюджет всех уровней размещены на официальном сайте ГФС Украины (www.sfs.gov.ua) в рубрике "Бюджетные счета".

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.11.2018 р. № 4735/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула Ваше звернення ... з питань оподаткування доходів від надання в оренду рухомого майна, виплачених фізичною особою – підприємцем нерезиденту, та повідомляє таке.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку й за ставками, визначеними ст. 141 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ).

З урахуванням положень пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ резидентом є, зокрема, фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

Підпунктом 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ визначено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у пп. 141.4.3 – 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 ПКУ).

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України визначено ст. 103 ПКУ.

Згідно з п. 103.2 ст. 103 ПКУ особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Отже, фізична особа – підприємець, яка здійснює на користь нерезидента – юридичної особи виплату доходів з джерелом походження з України, зобов'язана утримувати податок з таких доходів та за їх рахунок, якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору України з країною резиденцією особи, на користь якої здійснюється виплата.

При цьому фізичною особою – підприємцем за підсумками звітного (податкового) періоду (кварталу, півріччя, трьох кварталів, року), в якому здійснюється на користь нерезидента – юридичної особи виплата доходів з джерелом походження з України, подається податкова декларація з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467), та Додаток ПН до такої Декларації.

Одночасно повідомляємо, що реквізити рахунків для зарахування до бюджету усіх рівнів розміщено на офіційному WEB-порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) в рубриці "Бюджетні рахунки".

Зазначаємо, що відповідно п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter