X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Расходы неприбыльных организаций направляются на выполнение целей, определенных уставом

Обязательным условием для неприбыльных организаций является использование своих доходов (прибыли) исключительно для финансирования расходов на свое содержание, реализации цели и направлений деятельности, определенных учредительными документами (п.п. 133.4.2 НКУ).

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 12.12.2018 г. № 5204/ІПК/26-15-12-03-11, в частности, разъясняет, что первичной профсоюзной организацией в коллективном договоре устанавливаются взаимные обязательства сторон относительно регулирования производственных, трудовых, социально-экономических отношений, в частности, нормирования и оплаты труда, установления формы, системы, размеров заработной платы и других видов трудовых выплат (доплат, надбавок, премий и др.). То есть размер и виды материальной помощи определены в коллективном договоре.

Таким образом, если выплата материальной помощи осуществляется исключительно для реализации целей и направлений деятельности, определенных уставом, то такая выплата не считается распределением полученных доходов (прибылей) и не является основанием для исключения первичной профсоюзной организации из Реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Профсоюзная организация, которая внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, имеет право, находясь в статусе неприбыльной организации, использовать собственные доходы (прибыль) исключительно на финансирование расходов на свое содержание, реализацию целей и направлений уставной деятельности без распределения таких доходов (прибыли) или их части среди основателей (участников), членов такой организации, работников (кроме оплаты их труда, начисления ЕСВ), членов органов управления и других связанных с ними лиц.

Таким образом, если уставом организации определяется порядок использования средств профсоюза, в частности, по приобретению или аренде спортивных сооружений и инвентаря, то такие расходы относятся к уставной  деятельнсти.

Больше новостей

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 12.12.2018 р. № 5204/ІПК/26-15-12-03-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло звернення Первинної профспілкової організації про надання індивідуальної податкової консультації щодо виконання умов перебування неприбуткової організації в Реєстрі неприбуткових установ та організацій та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє.

Первинна профспілка являється неприбутковою організацією та внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Первинною профспілкою у запиті повідомлено, що у своїй діяльності Первинна профспілка керується статутом організації вищого рівня.

Відповідно до положень пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації – це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 134 Кодексу;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 134 Кодексу і, не є платниками податку, можуть бути віднесені, зокрема, профспілкові організації (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначено Законом України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (далі – Закон № 1045).

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки та ведуть свою діяльність на підставі статуту.

Джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання визначаються в їх статутних документах (ст. 14 Закону № 1045).

Відповідно до ст. 34 Закону № 1045 від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілок, їх об'єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні органи профспілки або об'єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з'їзди тощо).

Пунктом 27.3 ст. 27 статуту організації вищого рівня зазначено, зокрема, що член профспілки має право отримувати матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілки на підставі рішення комітетів профспілки або їх президій.

Законом України від 1 липня 1993 року № 3356-XII "Про колективні договори і угоди" визначено правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.). Тобто, розмір та види матеріальної допомоги визначено у колективному договорі.

Враховуючи зазначене, якщо виплата матеріальної допомоги здійснюється виключно для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом, то така виплата не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) та не є підставою для виключення первинної профспілкової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Щодо можливості купівлі Первинною профспілкою спортивного інвентарю та техніки.

Розділом VIII статуту зазначено порядок використання коштів Первинної профспілки, зокрема, у п. 100.3 статуту передбачено компенсацію витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю.

Таким чином, профспілкова організація, яка відповідає вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, має право в статусі неприбуткової організації використовувати власні доходи (прибутки) виключно на фінансування видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу така неприбуткова організація зобов'язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов'язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 57 Кодексу для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter