X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Штрафные санкции за отсутствие хранения фискальных отчетных чеков

Штрафные санкции за нехранение фискальных отчетных чеков ("Z-отчетов") в Законе о РРО отсутствуют.

В то же время согласно п. 11 раздела II Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148, наличные денежные средства, поступающие в кассы, приходуются в день их получения в полной сумме.

Оприходованием наличных денежных средств в кассах обособленных подразделений учреждений/предприятий, а также в кассах физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют наличные расчеты с применением РРО или КУРО без ведения кассовой книги, является осуществление учета наличных денежных средств в полной сумме их фактических поступлений на основании данных расчетных документов путем формирования и печати фискальных отчетных чеков и их подклеивание к соответствующим страницам КУРО/занесения данных расчетных квитанций в КУРО.

Таким образом, субъект хозяйствования осуществляет учет наличных денежных средств в полной сумме их фактических поступлений на основании данных расчетных документов путем формирования и распечатки фискальных отчетных чеков ("Z-отчетов") и их подклеивания к соответствующим страницам КУРО (ИНК ГФС от 30.11.2018 г. № 5045/6/99-99-14-05-01-15/ІПК).

Отметим, что в Базе знаний "ЗIР", подкатегория 109.02 было высказано мнение о том, что за нехранение фискальных отчетных чеков применяется ответственность, предусмотренная п. 121.1 НКУ (нехранение первичных документов) в виде штрафа в размере 510 грн.

Кроме того, заметим, что Указом Президента Украины от 12.06.95 г. № 436/95 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличных денежных средств" за неоприходование или несвоевременное оприходование наличных денежных средств предусмотрен штраф в пятикратном размере такой суммы.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.11.2018 р. № 5045/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ ... від ... № ... (вх. ДФС № ... від ...) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Щодо друкування та збереження фіскального звітного чека ("Z-звіту") (питання 1, 4 та 5).

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон № 265).

Відповідно до ст. 7 та 8 Закону № 265 розроблено, зокрема, порядок реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (далі – Порядок РРО), порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (далі – Порядок КОРО), які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048 (далі – Наказ № 547).

З метою спрощення процедури реєстрації та застосування РРО та КОРО наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 773, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1106/32558 (далі – Наказ № 773), внесено зміни, зокрема, до Порядку РРО та Порядку КОРО.

Змінами, передбаченими Наказом № 773, суб'єкту господарювання надано право не реєструвати та не зберігати КОРО та розрахункові книжки у разі прийняття рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії (абзац п'ятий п. 2 розділу III Порядку РРО).

Наказом № 773 також внесено зміни до Порядку КОРО, зокрема, до п. 6 глави 4 розділу II, згідно з якими скасовано обов'язок суб'єкта господарювання, що використовує КОРО на РРО, підклеювати фіскальні звітні чеки до відповідних сторінок КОРО та щоденно виконувати записи (у разі здійснення розрахункових операцій) про рух готівки та суми розрахунків.

Правовою підставою щодо встановлення необхідності друку на РРО у кінці робочого дня (зміни) фіскальних звітних чеків у разі здійснення розрахункових операцій (п. 4 розділу III Порядку РРО) є п. 9 ст. 3 Закону № 265.

Зберігання роздрукованих фіскальних звітних чеків у разі здійснення розрахункових операцій забезпечується суб'єктом господарювання у зручний для нього спосіб.

Пунктом 6 глави 4 розділу II Порядку КОРО встановлено, що суб'єкт господарювання має забезпечити збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних "Z-звітів") в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Кодексу.

Абзацами другим та третім підпункту 7 ст. 3 розділу II Закону № 265 встановлено, що суб'єкти господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) повинні подавати до органів ДФС по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модемів, які до них приєднані.

Суб'єкти господарювання, які використовують такі РРО, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів ДФС по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам'яті зазначених РРО.

Пунктом 2.1 розділу II Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2012 № 1057, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2012 за № 1743/22055 (далі – Вимоги № 1057), встановлено, що РРО з контрольною стрічкою в електронній формі (далі – КСЕФ) повинен мати носій КСЕФ, який є функціональною частиною РРО з КСЕФ, яка призначена для зберігання створених цим РРО пакетів даних.

Пакет даних РРО згідно з п. 1.2 розділу I Вимог № 1057 – це, зокрема, набір даних, що генеруються РРО в електронному вигляді.

Отже, збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних "Z-звітів") в електронній формі забезпечується суб'єктом господарювання із дотриманням вимог, визначених Вимогами № 1057.

Щодо роздрукування копії фіскального звітного чека ("Z-звіту") (питання 3 та 6).

Якщо суб'єкт господарювання використовує версію РРО, який має функцію та дозволяє роздруковувати копію фіскального звітного чека, то у разі втрати оригіналу такого чека суб'єкт господарювання має можливість роздрукувати копію звітного фіскального чека та підклеїти його до відповідного розділу КОРО. Заборони щодо використання копії фіскального звітного чека чинне законодавство не має.

Щодо штрафних санкцій за незбереження фіскальних звітних чеків ("Z-звіту") (питання 2 та 7).

Штрафні санкції за незбереження фіскальних звітних чеків ("Z-звітів") відповідно Закону № 265 відсутні.

Водночас, відповідно до п. 11 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки у касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб – підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Враховуючи зазначене, відповідно до вимог п. 11 Положення № 148 суб'єкт господарювання здійснює облік готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків ("Z-звітів") і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО.

Щодо механізму та дій по відновленню втрачених фіскальних звітних чеків ("Z-звітів") (питання 8 та 9).

Відповідно до чинного законодавства відсутній механізм та алгоритм дій суб'єктів господарювання щодо відновлення втрачених фіскальних звітних чеків ("Z-звітів") та порядок отримання їх копій з сервера ДФС.

Разом з тим, повідомляємо, що у разі надання інформації щодо втрачених фіскальних звітних чеків ("Z-звітів") ДФС може надати інформацію про наявність у базі даних інформації про такі фіскальні звітні чеки ("Z-звіти").

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter