X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Исправления ошибки в расчете корректировки, составленном для исправления ошибки в налоговой накладной

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 15.01.2019 г. № 144/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает возможность исправления ошибки в расчете корректировки, составленном для исправления ошибки в налоговой накладной.

Налоговики информируют, что с целью недопущения налогоплательщиками ошибок при составлении расчетов корректировки к налоговым накладным, для налогоплательщиков доработан электронный сервис, с помощью которого осуществляется визуализация полной информации о показателях налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей, в частности, предоставлена ​​возможность экспорта информации в формат XLS после осуществления поиска по заданным параметрам налоговой накладной и отображения окончательного расчета (окончательных показателей налоговой накладной, которые на текущую дату учитываются в ЕРНН) с учетом всех зарегистрированных к ней расчетов корректировки.

Доступ к указанной информации предоставлено в приватной части (личный кабинет) Электронного кабинета в разделе "ЕРНН".

В расчете корректировки, который составляется с целью корректировки показателей налоговой накладной, при предыдущем корректировке показателей которой были допущены ошибки (неоднозначности), необходимо откорректировать все строки налоговой накладной, которые на дату корректировки являются неверными (не соответствуют данным бухгалтерского учета плательщика). Для этого необходимо использовать информацию относительно показателей налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки, полученную с помощью вышеупомянутого электронного сервиса.

Пи этом каждой строке корректируемой налоговой накладной должны соответствовать две строки расчета корректировки:

  • в первой из них "обнуляется" (сторнируется) строка налоговой накладной, содержавшая ошибки, подлежащих исправлению (с учетом корректировок такой строки, которые имели место ранее). При заполнении графы 1.2 нужно правильно отметить порядковый номер строки корректируемой налоговой накладной;
  • во второй строке указываются правильные показатели. В такой строке в графе 1.2 указывается новый номер строки, которого нет в налоговой накладной, к которой составляется расчет корректировки.

В графе 2.1 в обеих строках расчета корректировки указывается условный код 302, соответствующий причине корректировки "Устранение неоднозначностей".

Также отмечается, что действующими нормами налогового законодательства не предусмотрена возможность исключения из ЕРНН зарегистрированных налоговых накладных / расчетов корректировки, в том числе содержащих ошибки.

Ошибки, допущенные налогоплательщиком в налоговых накладных / расчетах корректировки, зарегистрированных в ЕРНН, могут быть исправлены только путем составления и регистрации в ЕРНН соответствующего расчета корректировки.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.01.2019 р. № 144/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо неможливості реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) розрахунку коригування до податкової накладної, складеного з метою виправлення помилок, допущених при попередньому коригуванні показників такої податкової накладної, та щодо скасування реєстрації розрахунку коригування, який містить помилки, і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної (далі – розрахунок коригування).

Слід зазначити, що наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за № 1157/32609, внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Для платників податку на додану вартість ДФС доопрацьовано електронний сервіс, за допомогою якого здійснюється візуалізація повної інформації щодо показників податкової накладної з урахуванням усіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників, зокрема, надано можливість експорту інформації у формат xls після здійснення пошуку за заданими параметрами податкової накладної та відображення остаточного розрахунку (остаточних показників податкової накладної, які на поточну дату обліковуються в ЄРПН) з урахуванням усіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування.

Даний сервіс створений з метою недопущення платниками податку помилок при складанні розрахунків коригування до податкових накладних.

Доступ до зазначеної інформації надано в приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету у розділі "ЄРПН".

У розрахунку коригування, що складається з метою коригування показників податкової накладної, при попередньому коригуванні показників якої були допущені помилки (неоднозначності), необхідно відкоригувати усі рядки податкової накладної, які на дату коригування є невірними (не відповідають даним бухгалтерського обліку платника). Для цього необхідно використовувати інформацію щодо показників податкової накладної з урахуванням усіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування, отриману за допомогою вищезазначеного електронного сервісу.

При цьому кожному рядку податкової накладної, який коригується, мають відповідати два рядки розрахунку коригування:

  • у першому з них "обнуляється" (сторнується) рядок податкової накладної, в якому містяться помилки, що підлягають виправленню (з урахуванням коригувань такого рядка, які мали місце раніше). При заповненні графи 1.2 необхідно вірно зазначити порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;
  • у другому рядку зазначаються правильні показники. У такому рядку у графі 1.2 зазначається новий номер рядка, якого немає в податковій накладній, до якої складається даний розрахунок коригування.

У графі 2.1 в обох рядках розрахунку коригування зазначається умовний код 302, що відповідає причині коригування "Усунення неоднозначностей".

Порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної з метою виправлення помилок, допущених при попередньому коригуванні показників такої податкової накладної, детально роз'яснено в індивідуальних податкових консультаціях від 27.04.2018 № 1917/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та від 28.09.2018 № 4237/6/99-99-15-03-02-15/ІПК на попередні звернення платника податку.

Крім того, особливості заповнення розрахунків коригування роз'яснено у листі ДФС від 27.11.2018 № 36942/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі "Законодавство > Податкове законодавство > Листи" за адресою: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73086.html.

Зазначений лист підприємство може використовувати у своїй діяльності (зокрема, при складанні починаючи з 01.12.2018 розрахунку коригування до податкової накладної з метою виправлення помилок, допущених при попередньому коригуванні такої податкової накладної).

Водночас чинними нормами податкового законодавства не передбачено можливості виключення з ЄРПН зареєстрованих податкових накладних / розрахунків коригування, у тому числі тих, що містять помилки. Помилки, допущені платником податку у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН, можуть бути виправлені виключно шляхом складання та реєстрації в ЄРПН відповідного розрахунку коригування.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними конкретних операцій тим, які передбачені Кодексом (у тому числі з урахуванням наданих контролюючими органами роз'яснень у формі індивідуальної податкової консультації).

Крім того повідомляємо, що відповідно до пункту 52.1 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація надається контролюючим органом платнику податку за його зверненням та стосується практичного застосування окремих норм податкового законодавства. В рамках податкової консультації не проводиться оцінка правильності заповнення платником податку податкових та бухгалтерських документів.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter