X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
06.02.2019

Дата возникновения налогового обязательства по НДС при экспорте товара

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 16.01.2019 г. № 179/6/99-99-15-03-02-15/ІПК информирует, что с целью определения согласно п. 187.1 ст. 187 НКУ даты возникновения налогового обязательства по НДС при осуществлении операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта, датой оформления таможенной декларации считается дата завершения процедуры таможенного оформления такой операции, которая определяется по факту проставления должностным лицом таможенного органа в всех листах такой декларации оттиска личной номерной печати, а в случае электронного декларирования - по факту удостоверения электронной цифровой подписью должностного лица таможенного органа электронной таможенной декларации после преобразования ее в визуальную форму.

В случае если дата оформления таможенной декларации и дата фактического пересечения таможенной границы товарами таможенной границы Украины приходятся на разные налоговые периоды, то датой возникновения налоговых обязательств по НДС по операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта является дата оформления таможенной декларации.

При этом на дату возникновения налоговых обязательств по НДС налогоплательщик обязан составить и зарегистрировать в ЕРНН в установленные НКУ сроки налоговую накладную в электронной форме, учитывая требования Порядка № 1307

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 16.01.2019 р. № 179/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту з урахуванням умов доставки товару – EXW (Франко-завод) згідно з міжнародними правилами Інкотермс-2010 та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) регулюються нормами Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ).

Основні засади господарювання в Україні і господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, регулюються Господарським кодексом України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів та митних платежів, регулюються нормами ПКУ та Митного кодексу України (далі – МКУ) (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ і пункт 2 статті 1 розділу I МКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а", "б" і "г" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

  • постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України;
  • вивезення товарів за межі митної території України.

Правила формування податкових зобов'язань з ПДВ та складання податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної визначено статтями 187 і 201 розділу V ПКУ та Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок № 1307).

Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніш:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

При цьому попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера (пункт 187.11 статті 187 розділу V ПКУ).

Відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. При цьому товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.

Частиною першою статті 248 розділу VII МКУ визначено, що митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування – з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Згідно з частиною п'ятою статті 255 розділу VII МКУ митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених МКУ відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

Відповідно до пунктів 16, 17 і 30 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450, митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Таким чином, з метою визначення згідно із пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ дати виникнення податкового зобов'язання з ПДВ у разі здійснення операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту, датою оформлення митної декларації вважається дата завершення процедури митного оформлення такої операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитка особистої номерної печатки, а в разі електронного декларування – за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної митної декларації після перетворення її у візуальну форму.

У разі якщо дата оформлення митної декларації та дата фактичного перетину митного кордону товарами митного кордону України припадають на різні податкові періоди, то датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ за операцією з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту є дата оформлення митної декларації.

При цьому на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ платник податку зобов'язаний скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни податкову накладну в електронній формі, враховуючи вимоги Порядку № 1307.

Щодо відповідальності постачальника перед покупцем, відшкодування збитків, завданих постачальником покупцю, то порушені питання не належать до компетенції ДФС, оскільки нормами ПКУ не регулюються взаємовідносини між суб'єктами господарювання. При цьому відповідно до статей 15 та 16 ЦКУ юридична або фізична особа має право на захист свого цивільного права або інтересу у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Зокрема, такі особи мають право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, у тому числі за відшкодуванням збитків та інших способів відшкодування майнової шкоди.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter