X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Есть ли для подачи уточняющей декларации об имущественном состоянии и доходах срок давности?

Отвечая на этот вопрос ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 28.01.2019 р. № 289/6/99-99-13-01-02-15/ІПК разъясняет, что согласно п. 102.1. НКУ контролирующий орган, вправе провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика не позднее окончания 1095 дня, следующего за последним днем ​​предельного срока представления налоговой декларации и/или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была подана позже, - за днем ​​ее фактического представления.

Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, налогоплательщик считается свободным от такого денежного обязательства (в том числе от начисленной пени), а спор относительно такой декларации и/или налогового уведомления не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.

Таким образом, подача уточняющей декларации об имущественном состоянии и доходах за периоды, по которым истек срок исковой давности (1095 дней), нормами НКУ не предусмотрена.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.01.2019 р. № 289/6/99-99-13-01-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше письмове звернення про отримання індивідуальної податкової консультації щодо подання декларації про майновий стан і доходи та у межах компетенції повідомляє.

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Згідно з п. 102.1. ст. 102 Кодексу контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 ст. 102 Кодексу, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.

Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання (в тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Отже, подання уточнюючої декларації про майновий стан і доходи за періоди, за якими минув строк позовної давності (1095 днів), нормами Кодексу не передбачено.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter