X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налогоплательщик имеет право подать с декларацией любое обоснованное приложение, составленное в произвольной форме, которое будет считаться неотъемлемой частью такой декларации

Если, по мнению налогоплательщика утвержденная форма декларации по налогу на прибыль увеличивает или уменьшает его налоговые обязательства вопреки нормам НКУ, такой налогоплательщик имеет право подать приложение, составленное в произвольной форме, которое будет считаться неотъемлемой частью налоговой декларации. Это приложение подается с объяснением мотивов его представления. Приложения должны быть пронумерованы и обоснованы. На это обращает внимание ГФС в ИНК от 27.11.2018 г. № 4977/6/99-99-15-02-01-15/ІПК.

Напомним, что в заключительной части декларации приводится информация, поясняющая структуру и специфику представляемой декларации, а именно наличие:

  • представляемых приложений и форм отчетности. Наличие отмечается проставлением отметки "+" в соответствующей колонке;
  • пояснений, оформляемых на основании с п. 46.4 ст. 46 НКУ в произвольной форме. Каждое такое приложение нумеруется, и этот номер указывается в определенной графе с указанием краткой сути пояснения;
  • решения о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на все разницы. Заполняется в случае использования права на неприменение корректировок финансового результата (кроме отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет) в соответствии с п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НКУ.
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.11.2018 р. № 4977/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо отримання індивідуальної податкової консультації, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань, складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 № 467) (далі – Декларація), який заповнюється відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 розділу I Кодексу.

Одночасно відомості про контрольовані операції, за якими були проведені самостійні коригування (графи 1 – 12 Додатка ТЦ до Декларації), формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, про що зазначено у примітці "2" Додатка ТЦ до Декларації.

Для платників податків, які відповідно до п. 49.3 ст. 49 розділу II Кодексу обрали спосіб подання звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі, на офіційному веб-порталі ДФС України ведеться та підтримується в актуальному стані рубрика "Електронна звітність".

З метою інформування платників та розробників програмного забезпечення для підготовки звітності в електронному вигляді нові розроблені (актуалізовані) електронні формати (електронні форми документів звітності у форматі PDF та схеми контролю XML-документів (XSD-файли)) розміщуються за посиланням Головна > Електронна звітність > Платникам податків про електронну звітність > Інформаційно-аналітичне забезпечення > Реєстр форм електронних документів.

Актуалізовані схеми контролю XML-документів для Додатка ТЦ до Декларації дозволяють внесення до таблиць 999999 рядків.

Разом з цим, згідно з п. 46.4 ст. 46 Кодексу якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

При необхідності платник податків може подати разом із такою податковою декларацією доповнення до цієї декларації, складене в довільній формі, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Це доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, якщо підприємство подає доповнення до Декларації, воно нумерує їх і вказує суть, зміст доповнення.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter