X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О подтверждении законности неначисления НДС на услуги, предоставляемые резидентом нерезиденту

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 29.01.2019 г. № 302/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда резидент оказывает на таможенной территории Украины нерезиденту некие "услуги поддержки".

Порядок налогообложения НДС операций по поставке резидентом нерезиденту услуг напрямую зависит от места их поставки. Если резидент предоставляет нерезиденту услуги, не указанные в п. 186.2 и 186.3 НКУ, то операция по поставке таких услуг является объектом налогообложения НДС, поскольку местом их поставки считается место, в котором поставщик услуг (резидент) зарегистрирован как субъект хозяйствования (в этом случае на таможенной территории Украины), и соответственно поставщик услуг (резидент) является ответственным за начисление и уплату НДС в бюджет по такой операции.

В случае, если резидент - плательщик НДС предоставляет нерезиденту услуги, указанные в п. 186.3 НКУ, то операция по поставке таких услуг (в том числе и на таможенной территории Украины) не является объектом налогообложения НДС, поскольку местом их поставки считается место, в котором получатель услуг (в данном случае - нерезидент) зарегистрирован как субъект хозяйствования (в данном случае место находится за пределами таможенной территории Украины).

Относительно подтверждения того, что оказанные услуги относятся к услугам, перечисленным в п. 186.3 НКУ, ГФС сообщает, что классификация видов хозяйственной деятельности налогоплательщика не относится к ее компетенции, и рекомендует обратиться в Минэкономразвития или в ГП "Научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем".

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.01.2019 № 302/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування податком на додану вартість послуг підтримки, отриманих від резидента нерезиденту на митній території України, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексу.

При цьому, пунктом 44.1 статті 44 розділу II Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу. Відповідно до підпункту «а» пункту 185.1 статті 185 Кодексу, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню) (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V Кодексу визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, зазначених у пункті 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V Кодексу).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання резидентом нерезиденту послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання.

Враховуючи вищевикладене, у разі якщо резидент - платник ПДВ надає послуги нерезиденту, зазначені у пункті 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, то операція з постачання таких послуг не є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем їх постачання вважається місце, в якому отримувач послуг (нерезидент) зареєстрований як суб'єкт господарювання (у даному випадку територія, що знаходиться за межами митної території України).

У разі якщо резидент надає послуги нерезиденту, що не зазначені у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, то операція з постачання таких послуг є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем їх постачання вважається місце, в якому постачальник послуг (резидент) зареєстрований як суб'єкт господарювання (у даному випадку на митній території України), та відповідно постачальник послуг (резидент) є відповідальним за нарахування та сплату ПДВ до бюджету за такою операцією.

Також інформуємо, що класифікація видів господарської діяльності платника податку не відноситься до компетенції ДФС, а тому з питання чи підпадають послуги підтримки, надані ТОВ ... нерезиденту, під послуги, визначені пунктом 186.3 статті 186 Кодексу, рекомендуємо звернутись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є центральним органом виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю, або до ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» за адресою: 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6.

Разом з тим, для цілей оподаткування ПДВ платниками податку є особи, перелік яких визначено підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І та пунктом 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, зокрема, юридичні особи, створені відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, які або є платником податків і зборів, встановлених Кодексом, крім єдиного податку.

У випадку, коли резидент не був платником ПДВ на момент надання послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, то, податкові зобов'язання з ПДВ за такою операцією не виникають та податкова накладна в такому випадку не складається.

Крім цього слід зазначити, що статтею 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter