X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об оприходовании наличности и печати "Z-отчета" при круглосуточном режиме работы

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 05.02.2019 г. № 394/6/99-99-14-05-01-15/ІПК напоминает, что п. 2 Требований по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением КМУ от 18.02.2002 г. N 199 (далее - Требования), приведено определение смены - это период работы регистратора расчетных операций от регистрации первой расчетной операции после выполнения "Z-отчета" до выполнения следующего "Z-отчета".

В примечаниях к формату и разрядности данных, хранящихся в фискальной памяти (приложение к Требованиям), приведено важное уточнение: максимальная продолжительность смены РРО не должна превышать 24 часа, следовательно при ежедневной работе с РРО "Z-отчет" необходимо выполнять ежедневно. Согласно п. 7 Требований все режимы работы регистратора (кроме обеспечивающих устранение причин блокировки) должны блокироваться, в частности в случае превышения максимальной продолжительности смены.

Учитывая вышеизложенное, если субъект хозяйствования работает круглосуточно, то фискальный отчетный чек ("Z-отчет") должен распечатываться каждый день по окончании рабочей смены, но не позднее 24 часов этого дня.

В случае проведения наличных расчетов с применением РРО оприходованием наличности является осуществление учета указанных наличных средств в полной сумме их фактических поступлений в книге учета расчетных операций (далее - КУРО) на основании фискальных отчетных чеков РРО "Z-отчета".

Суммы приходуемой наличности должны соответствовать суммам, определенным в соответствующих кассовых (расчетных) документах. Если дата снятия "Z-отчет" РРО соответствует дате оприходования в КУРО, нарушений требований п. 2.6 Положения N 637 относительно своевременности оприходования наличной выручки нет

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.02.2019 р. № 394/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє. Щодо оприбуткування готівки та друкування "Z-звіту" при цілодобовому режимі роботи (питання 1 та 2).

Відповідно до п. 9 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Ця норма враховує особливості роботи реєстраторів розрахункових операцій, які повинні забезпечувати друкування таких звітів за кожний робочий день.

Пунктом 2 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199 (далі - Вимоги), наведено визначення "зміна" - це період роботи реєстратора розрахункових операцій від реєстрації першої розрахункової операції після виконання "Z-звіту" до виконання наступного "Z-звіту".

У примітках до формату і розрядності даних, що зберігаються у фіскальній пам’яті (додаток до Вимог), наведено важливе уточнення: максимальна тривалість зміни РРО не повинна перевищувати 24 години.

Оскільки в добі всього 24 години (тобто, день триває з 0 годин ранку та закінчується 24 годиною в ночі), при щоденній роботі з РРО "Z-звіт" необхідно виконувати щодня.

Відповідно до п. 7 Вимог усі режими роботи реєстратора (крім тих, що забезпечують усунення причин блокування) повинні блокуватися, зокрема у разі перевищення максимальної тривалості зміни.

Враховуючи вищевикладене, якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово, то фіскальний звітний чек ("Z-звіт") повинен роздруковуватися кожного дня по закінченні робочої зміни, але не пізніше 24 години цього дня.

Пунктом 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320) (далі - Положення N 637), визначено, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки у касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) на підставі фіскальних звітних чеків РРО "Z-звіту".

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Оскільки у наведеному прикладі, дата зняття "Z-звіт" РРО відповідає даті оприбуткування у КОРО, порушень вимог п. 2.6 Положення N 637 щодо своєчасності оприбуткування готівкової виручки не має.

Щодо оприбуткування готівкової виручки на господарському об’єкті (питання 3).

На сьогодні ваше підприємство може у роботі керуватися висновками, викладеними у податковій консультації ДФС від 16.11.2018 р. N 4864/6/99-99-14- 05-01-15/ІПК, за умови дотримання алгоритму дій, визначених зазначеною податковою консультацією.

Щодо визначення вимог до порядку та строків зняття "Z-звіт" РРО (питання 4 та 5).

Пункт 9 ст. 3 Закону N 265 визначає, що суб’єкт господарювання зобов’язаний щоденно друкувати на РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій та не визначає вимог до порядку та строків зняття "Z- звіт" РРО.

Звертаємо увагу, що у разі перевищення максимальної тривалості зміни, відповідно до п. 7 Вимог робота РРО буде заблокована.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter