X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Основания для отказа налогоплательщиком в предоставлении информации по запросу налогового органа

В соответствии с требованиями п. 73.3 ст. 73 НКУ налоговые органы имеют право обращаться к налогоплательщикам с письменным запросом о представлении информации (исчерпывающий перечень и основания предоставления которой установлены законом), необходимой для выполнения возложенных на налоговые органы функций, задач и их документального подтверждения. Такой запрос подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и должен содержать перечень запрашиваемой информации и документов, ее подтверждающих, а также основания для направления запроса.

Порядок получения информации налоговыми органами определяется Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 27.12.2010 г. № 1245 (далее - Порядок № 1245). В письме ГУ ГФС в г. Киеве от 17.09.2015 г. № 65/4/26-15-15-01-09 разъясняется, что налогоплательщик освобождается от обязанности предоставлять ответ на такой запрос, если этот запрос составлен с нарушением требований, указанных в абзацах первом и втором п. 73.3 ст. 73 НКУ, в п. 9 и 10 Порядка № 1245.

Запрос должен быть оформлен на бланке органа государственной фискальной службы, подписан руководителем (заместителем руководителя) указанного органа и в обязательном порядке должен содержать:

  • ссылки на нормы закона, согласно которым налоговые органы имеет право на получение такой информации;
  • основания для направления запроса, с указанием информации, это подтверждающей;

Также в письме отмечается, что другие основания для освобождения от этой обязанности законодательством не установлены.

Дополнительно следует отметить и сложившуюся на сегодня судебную практику по этому вопросу. Так, в определениях от 16.09.2014 г. по делу № К/800/535/14, 820/4686/13-а, от 27.05.2014 г. по делу № 2а-1977/12/0170/11, К/800/2130/13, от 08.10.2014 г. по делу № К/9991/17719/12 и от 05.02.2014 г. по делу № К/9991/9810/12, 2а-7674/11/1270 ВАСУ тоже обращал внимание на необходимость соблюдения налоговыми органами установленных требований относительно составления запроса к налогоплательщику и освобождения такого налогоплательщика от обязанности отвечать на запрос, если он составлен с нарушениями. В частности, суды указывали на необходимость наличия в запросе оснований для его направления.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 17.09.2015 р. № 65/4/26-15-15-01-09

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло Ваше звернення  щодо порушення посадовими особами ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві податкового законодавства України та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 2 статті 19 Конституції України органи влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 Кодексу органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Порядок отримання інформації органами державної податкової служби та їх письмовим запитом визначається постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року № 1245, якою затверджено Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації визначеними органами за письмовим запитом (далі – Порядок 1245).

Відповідно до пункту 9 Порядку 1245 органи державної податкової служби мають право звернутися до суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації. В окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису органу державної податкової служби.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України від 02.10.92 № 2657 "Про інформацію" (далі – Закон № 2657) податкова інформація – це сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Таким чином, платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані надавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу та їх документальне підтвердження.

У запиті до ТОВ про надання пояснень та документальних підтверджень надісланому ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві наявні окремі недоліки, зокрема посилання на статті 62, 72, 75, 76, 85, 206 та відсутня печатка контролюючого органу.

У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому пункту 73.3 статті 73 Кодексу, у пунктах 9 і 10 Порядку 1245, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит, при цьому інші підстави для звільнення від цього обов'язку Кодексом та Порядком не встановлені.

Поряд з цим повідомляємо, що ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві запиті від до ТОВ  відкликано.

Крім того, згідно Наказу ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві  за неналежне оформлення запиту про надання пояснень та документальних підтверджень притягнуто винних осіб до відповідальності.

Начальник ГУ ДФС у м. Києві Л. Демченко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter