X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налоговые разницы при начислении амортизации основных средств или нематериальных активов не учитывают амортизацию малоценных необоротных материальных активов

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 11.02.2019 г. № 485/6/99-99-15-02-02-15/ІПК разъясняет, что в соответствии с определением термина "основные средства", приведенного в п.п. 14.1.138 НКУ, малоценные необоротные материальные активы (МНМА) и библиотечные фонды в целях налогообложения не относятся к основным средствам.

Таким образом, к МНМА относятся материальные ценности, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых свыше одного года и первоначальная стоимость которых не превышает 6 000 грн.

Напомним, что до 1 сентября 2015 года стоимостной критерий был установлен в размере 2 500 грн. В связи с этим ГФС в письме от 10.11.2015 г. № 23971/6/99-99-19-02-02-15 сообщала, что все материальные активы, первоначальная стоимость которых менее 6 000 грн., отнесенные для целей налогового учета к основным средствам согласно стоимостным ограничениям на дату их приобретения (ввода в эксплуатацию), остаются в составе основных средств до их полной амортизации.

Подпунктом 138.3.3 НКУ определены группы основных средств (других необоротных активов) и минимально допустимые сроки их амортизации в налоговом учете. В частности, для групп 10 (библиотечные фонды) и 11 (малоценные необоротные материальные активы) минимально допустимые сроки полезного использования не установлены.

Исходя из этого, стоимость библиотечных фондов и малоценных необоротных активов в налоговом учете не подлежит амортизации.

Отображение разниц, возникающих при начислении амортизации необоротных активов и предусматривают корректировки финансового результата до налогообложения на основании п.п. 138.1, 138.2 НКУ, осуществляется в строках 1.1.1 и 1.2.1 АМ приложения РІ декларации по прибыли, где указываются разницы, возникающие при начислении амортизации основных средств или нематериальных активов без учета амортизации малоценных необоротных материальных активов и библиотечных фондов.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.12.2018 р. № 5436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо амортизації основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних: і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Отже, в цілях оподаткування малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди не належать до основних засобів.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Пунктами п. 138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.

Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

У пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку.

Зокрема, для груп 10 (бібліотечні фонди) та 11 (малоцінні необоротні матеріальні активи) мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені.

З урахуванням положень пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу вартість бібліотечних фондів та малоцінних необоротних активів у податковому обліку не підлягає амортизації.

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467):

  • у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter