X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
24.12.2015
Принцип молчаливого согласия действует, если заявление и документы представлены в установленном порядке и в полном объеме

Гоструда в письме от 17.10.2015 г. напоминает, что в соответствии с постановлением КМУ от 10.09.2014 г. № 442 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" и распоряжением КМУ от 30.09.2015 г. № 1021-р "Вопросы Государственной службы по вопросам труда" Гоструда и его территориальные органы являются правопреемниками Госгорпромнадзора и его территориальных органов.

Соответственно на сегодняшний день разрешения на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию машин и механизмов повышенной опасности в порядке, утвержденном постановлением КМУ от 26.10.2011 г. № 1107, выдают Гоструда и его территориальные органы.

При этом, как и ранее, в сфере разрешительной системы действует принцип молчаливого согласия, установленный ст. 41 Закона Украины от 06.09.2005 г. № 2806-IV "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности". Так, в случае, если в установленный законом срок субъекту хозяйствования не выдан или не направлен документ разрешительного характера или решение об отказе в его выдаче, то через десять рабочих дней со дня окончания установленного срока для выдачи или отказа в выдаче документа разрешительного характера субъект хозяйствования имеет право осуществлять определенные действия относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности.Копия заявления (описи принятых документов) с отметкой о дате его принятия является подтверждением подачи заявления и документов администратору или разрешительному органу.

Гоструда в комментируемом письме обращает внимание на то, что принцип молчаливого согласия действует при условии, что субъектом хозяйствования поданы в разрешительный орган заявление и документы в установленном порядке и в полном объеме.

Больше новостей
Текст документа

Роз'яснення Державної служби України з питань праці від 17.10.2015 р.

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення) Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

На сьогодні, на підставі пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1021-р "Питання Державної служби з питань праці", Держпраці та її територіальні органи є відповідно правонаступниками Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України і її територіальних органів, що припиняються.

Частина друга статті 21 Закону України "Про охорону праці" в чинній редакції регламентує обов'язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Видає такі дозволи на безоплатній основі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Нормами вказаного Порядку передбачено, що дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки видають як Держгірпромнагляд, так і його територіальні органи (відповідно Держпраці та її територіальні органи як правонаступники).

Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника чи постачальника про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку.

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів визначає і встановлює Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі – Закон).

Так, частина перша статті 1 Закону визначає принцип мовчазної згоди, згідно з яким суб'єкту господарювання дозволяється набувати право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру.

Механізм застосування принципу мовчазної згоди визначений частиною шостою статті 41 Закону, а саме: у разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу. Наголошуємо, що принцип мовчазної згоди діє за умови, якщо суб'єктом господарювання (уповноваженою ним особою) до дозвільного органу заяву та документи подано в установленому порядку і в повному обсязі.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter